Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 16 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 16

I Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 16 kan du lese mer om tariffoppgjøret, viktig seier i retten om turnustid, rus/psykiatrikonferanse, kamp mot telt i asylmottak og litt til

Tariffoppgjøret
Oslo kommune
Meklingen for tariffområdet Oslo kommune pågår.
Fristen er torsdag 22. mai kl. 24.00. Dersom meklingen ikke fører fram, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse fredag 23. mai. Det vil bli gitt særskilt melding fra oss i fylkeskretsen Fagforbundet Oslo om iverksettelse av en streik. Mekling på overtid kan forekomme. De fagforeninger som skal ut i første streikefase er allerede varslet og medlemmene informert. Medlemmer som har spørsmål e.l., tar kontakt med sin lokale fagforening.

Våre informasjonskanaler vil bli oppdatert når noe skjer utover kvelden eller natten hvis meklingen går på overtid. På nettsidene vil du også finne informasjon om hvordan du skal forholde deg i en evt. streikesituasjon.

Andre informasjonskanaler
NRK Tekst-TV side 693, Grønn linje, tlf.nr. 800 33 410, tastevalg 3. Våre nettsider: http://forrige.fagforbundet.no/oslo

På Fagforbundet Oslos sms-tjeneste får du de viktigste beskjedene og melding når det legges ut ny informasjon på nett og tekst-tv. Tjenesten er en abonnementsordning alle kan melde seg på. Tjenesten koster 3 kr per melding.

Send ad ffo til 1986 for å abonnere. Send ad ffo stopp til 1986 for å stanse abonnementet.

Fagforbundet har også i år Grønn linje. Det er en gratis telefontjeneste for fasttelefon som alle kan bruke. Telefonnummeret er 800 33 410. NB! Det kan koste penger å ringe Grønn linje fra mobiltelefon.

Meklingen i KS-området
Det vil pågå mekling ut over kvelden i kveld. Som kjent går meklingsfristen først ut i morgen klokka 24.00.

Private Barnehagers Landsforbund:
Forhandlingene startet 7. mai og fortsetter 4. juni. Partene har som mål å bli ferdig innen sommeren. Første kravdokument finner du på http://forrige.fagforbundet.no/tariff

Lønn som fortjent
Dagens Næringsliv hevdet på lederplass i forrige uke at Fagforbundets lønnskrav vil gå utover kvaliteten på de kommunale tjenestene. For Fagforbundets leder Jan Davidsen er det pussig at en anstendig lønn til de mange lavlønte i kommune-Norge påstås å være en trussel mot kvaliteten på de offentlige tjenestene, og vil ikke tjene innbyggerne.

Rundt i kommune-Norge er det tusenvis av dyktige ansatte. Det er kompetente arbeidere som driver de kommunale oppgavene. Man tenker sjelden på rørleggerne når vannet kommer i dusjen, assistenten som tar imot ungene i barnehagen eller vaktmesteren som sørger for at skolebygningen og sykehjemmet fungerer som det skal skriver Davidsen i ett innlegg i Dagens Næringsliv.

110 000 av de ca 150 000 ansatte i pleie- og omsorgssektoren, er fagarbeidere, hjelpepleiere og assistenter. I barnehagene arbeider det 49 000 barnehageassistenter, av ca 75 000 ansatte totalt. Fagforbundet krever 300.000 i lønn etter 16 år med realkompetanse Uten fagarbeidere og assistenter stopper velferden. Les Davidsens innlegg på Fagforbundets hjemmeside

Seier for turnustid
Arbeidsretten har avgjort at dersom du jobber deltid i to stillinger - en i turnus og en på dagtid - så skal du lønnes etter turnustid for hele arbeidstiden. Fagforbundet kjørte saken, og nå blir det etterbetaling for mange dobbelt deltidsarbeidende skriver Fagbladet

Dersom du arbeider deltid i en kommune der du går i turnus nok til å fylle vilkår for 35,5 timers uke, og plusser på med jobb på vanlig dagtid, så skal du lønnes etter 35,5 timers uke. Det vil gi høyere lønn for mange deltidsarbeidende kvinner som jobber i turnus i helse- og omsorgssektoren, og som tar ekstravakter på dagtid.

Etterbetaling
– Dommen gir Fagforbundet medhold på alle punkter. Mange deltidsarbeidende har spedd på arbeidstiden med å ta ekstravakter på dagtid. Hittil har det vært lønnsomt for kommunene, det er det ikke lenger. Denne dommen er et viktig skritt i kampen mot uønsket deltid, sier Fagforbundets advokat Hans Christian Monsen til Fagbladet. Kommunene er tariffmessig forpliktet til å etterbetale ansatte med virkning fra mars 2002.

Angår mange
Fagforbundet Sandefjord er godt fornøyd med avgjørelsen. Det var der saken begynte tilbake i år 2000. – Vi er kjempefornøyd med dommen. Den angår mange her i Sandefjord, for ikke snakke om alle den angår rundt om i landet, sier Liv Krossøy, nestleder i Fagforbundet Sandefjord

Norsk Folkehjelp skal løse UDIs asylfloke
Mange har reagert på planene om å innlosjere asylsøkere i telt. Norsk Folkehjelp skal bistå Utlendingsdirektoratet med å finne løsning på akuttbehovet for flere plasser ved asylmottak her i landet. Telt er ingen løsning for oss, sier generalsekretær Petter Eide i Folkehjelpen til NTB.

- Vi er nå opptatt av å finne en løsning på hvordan vi kan møte den store tilstrømningen til Norge. Vi ser flere muligheter til å øke kapasiteten på akuttmottakene. Jeg tror det lar seg gjøre, sier Eide. Han ser for seg flere muligheter for å møte akuttbehovet, også løsninger på lengre sikt. - Vi vil øke bemanningen for å korte ned botiden i transittmottakene. De må øke kapasiteten innenfor eksisterende løsninger. Vi tenker oss også andre bygningsmessige forhold, for eksempel brakker, som jo er langt bedre enn telt. Vi kan også tenke oss å ta i bruk andre fasiliteter.

Sterk pågang
Bakgrunnen er opplysninger om sterk tilstrømning av asylsøkere til Norge Regjeringen la i årets budsjett opp til et belegg på vel 5.000 søkere ved statlige asylmottak. Prognosen nå - snart fem måneder inn i året - er på 8.750 personer. Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon, og er engasjert i mer enn 30 land. De støtter folk i deres kamp for mer makt, for mer innflytelse over egne liv og over samfunnsutviklingen. Norsk Folkehjelp har 12 000 medlemmer organisert i lokale lag over hele landet. Førstehjelp, fjellredning og katastrofeberedskap er en sentral del av lagenes virksomhet. Andre innsatsområder er drift av flyktningmottak og frivillighetssentraler, antirasistisk arbeid og arbeid for eldre og funksjonshemmede. Les mer på Norsk Folkehjelp sine hjemmesider.

Konferansen om rus/psykiatri "Mellom alle stoler"
Konferansen "Mellom alle stoler" finner sted på Folkets Hus i Oslo, mandag 9. juni fra kl 09.00- 15.00. Konferansen tar opp rus og psykiatritilbudet i hovedstadsdområdet.

  • Hvordan sikrer vi et forsvarlig tilbud til de som trenger det mest? 
  • Hvordan kan vi bedre samarbeidet mellom førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten?
  • Hvor går veien videre etter omorganiseringen av rus og psykiatri (Hovedstadsprosessen)?
  • Hvor er politikerne når beslutningene tas?

DeFacto vil presentere to rapporter om rus og psykiatri: "Mellom alle stoler" av Stein Stugu, og "Status og utfordringer for det psykiske helsevern i hovedstadsområdet" av Roar Eilertsen, med påfølgende innlegg og debatt. Vi avslutter dagen med en paneldebatt bestående blant annet av regionale og lokale politikere, representanter fra Helse Sør Øst og Fagforbundet.

Konferansen er gratis, det vil bli servert lunsj til alle deltagere som er påmeldt innen fristen.

Påmelding innen onsdag 4. juni til fylke_oslo@fagforbundet.no evnt pr tlf til Fagforbundet Oslo, 23 06 46 60.

For mer informasjon og fullt program følg med på våre nettsider

Kurs
Skoleinformatørkurs

Målsettingen med kurset er å gi ungdomstillitsvalgte og seksjonstillitsvalgte trygghet i rollen som formidlere og informatører til høyskoler, videregående skoler og andre om viktigheten av å være fagforganisert. Om ulike yrkesvalg og yrkesløp, rettigheter og plikter i arbeidslivet, student- og elevmedlmskap i Fagforbundet, lærlingeordninger, forsikringsordninger mm. Deltakerne får trening i å presentere stoffet

Tid: 17. juni og 27. august
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler

Påmelding til lokal fagforening som formidler videre til Fagforbundet Oslo innen 2. juni.

Dersom du vil vite mer om dette kurset, kan du ringe Helge Sporsheim tlf. 23064672.

Kurs i Aksjeloven/styrearbeid
Kurset gir en innføring i aksjeloven og styrearbeid med vekt på ansatterepresentantenes rolle i styrer som reguleres av aksjeloven. Her er noen av temaene i stikkordsform: Hvordan velge styremedlemmer, styrets ulike roller, styrets ansvar og oppgaver, formaliter i styrearbeid, styremøtet, etter styremøtet protokoller/referater, protokoller styret er pålagt å føre, forholdet til eier/aksjonær, generalforsamling, samspillet mellom daglig leder og styret, daglig leders ansvar, forretningsetikk og meg som ansatterepresentant/ forholdet til egen organisasjon.

Målgruppe: Ansatterepresentanter/tillitsvalgte i aksjeselskaper
Tid: 25. juni
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler

Påmelding til lokal fagforening som formidler videre til Fagforbundet Oslo innen10. juni

Temadag for sykepleiere
"Helselovene"
Innhold: Viktige temaer i:

  • Lov om helsepersonell
  • Pasientrettighetslov
  • Lov om helsetjeneste i kommunene
  • Legemiddellov med ny forskrift

Foreleser: Advokat Kurt O. Bjørnnes har i løpet av de siste 10 årene utviklet kurs spesielt tilrettelagt for kommuner. Inngående kjennskap til hvordan kommunalforvaltningen fungerer og arbeider, er hans styrke. Har arbeidet som opplæringsleder i Kommunal Kompetanse Region Vest.

Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans, blant annet i forvaltningsrett og arbeidsrett. Han får alltid meget gode tilbakemeldinger. Bjørnnes benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte, legger opp til dialog med kursdeltakerne og gjør hele tiden bruk av eksempler i undervisningen.

Målgruppe: Sykepleiere
Tid: Onsdag 11. juni

Påmelding til lokal fagforening som formidler videre til Fagforbundet Oslo innen 28. mai

Kursansvarlig: Seksjon helse og sosial

Konferanse for hovedverneombud og fagforeningsledere
Konferansen vil ha fokus på renholdere og arbeidsmiljø. Hva er karakteristisk for arbeidsmiljøet til en renholder? Hvilke standarder/godkjenninger eksisterer? Eksempler på vellykket organisering og oppfølging av renholdere. Hva kan fagforeningene og hovedverneombudene gjøre for å forbedre forholdene for renholdere både innenfor det fysiske og det mellommennesklige arbeidsmiljøet?

Tid: 11. juni kl. 0900 - 1200
Påmeldingsfrist: 29. mai

Innføring i pensjonsordningene
Kurset gir en innføring i medlemskap, oppsatt rett/overføringsavtale, uføreytelsene, etterlatte- og barnepensjon, førtidspensjon og AFP, alderspensjon, pensjonsberegning, kostnader ved tidlig pensjon.

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer
Tid: 5. juni
Påmeldingsfristen er ute, men det er mulig å etteranmelde ettersom det fortsatt er noen ledige plasser.