Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 15 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 15

I nytt nr 15 kan du lese mer om tariffoppgjør, budsjettkrise i bydel Nordre Aker, skjemavelde i eldreomsorgen, LOs internasjonale engasjement og mye mer

Tariffoppgjøret Oslo kommune
Meklingen i Oslo kommune er nå i gang, og partene har hatt sine første møter hos Riksmeklingsmannen. Meklingsinnspurten i Oslo kommune vil være fra tirsdag 20. mai kl 10.00 og fram til fristen for å komme til enighet, som er satt til torsdag 22. mai kl 24.00. Hvis partene ikke kommer til enighet, blir det streik fra arbeidstiden begynnelse fredag 23. mai.

De fagforeningene som skal ut i streik har fått særskilt beskjed om dette. Streikeuttaket i fase 1 er offisielt fra 16.mai om ettermiddagen.

Under hele meklingen er det bare Riksmeklingsmannen som uttaler seg til media.

Mer informasjon kan leses på Fagforbundet Oslos nettsider www.fagforbundet.no/oslo, klikk deretter på Tariff 2008

Andre informasjonskanaler
NRK Tekst-TV side 693, Grønn linje, tlf.nr. 800 33 410, tastevalg 3. Våre nettsider: www.fagforbundet.no/oslo

På Fagforbundet Oslos sms-tjeneste får du de viktigste beskjedene og melding når det legges ut ny informasjon på nett og tekst-tv. SMS-tjenesten er en abonnementsordning alle kan melde seg på. Tjenesten koster 3 kroner per melding.

Send ad ffo til 1986 for å abonnere. Send ad ffo stopp til 1986 for å stanse abonnementet.

Fagforbundet har også i år Grønn linje. Det er en gratis telefontjeneste for fasttelefon som alle kan bruke. Telefonnummeret er 800 33 410.

NB! Det kan koste penger å ringe Grønn linje fra mobiltelefon.

Spekter
Kravene i Spekter/helse lagt fram De økonomiske kravene for LO-medlemmer ansatt i sykehusene (område ti) er overlevert til arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

LO-forbundenes hovedkrav er:

  • et generelt tillegg på 20 000 kroner
  • en lavlønnsgaranti som innebærer at ingen skal tjene mindre enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn
  • uttelling for etter- og videreutdanning for ansatte på alle nivåer
  • kvelds- og nattillegg for skift og turnus på kr. 55 pr. time mellom kl. 17.00 og 07.00

Hele kravdokumentet finner du på http://forrige.fagforbundet.no/tariff. Ring også Grønn linje for å holde deg oppdatert. Grønn linje: 800 33 410.

Drukner i skjemaer fra Oslo kommune
Byråd Sylvi Listhaug har gått ut og krevd at regjeringen kutter i skjemaveldet i eldreomsorgen. Samtidig er det rapporteringskravene fra byråd Sylvi Listhaug selv som er den største byrden for Sagenehjemmet i Oslo forteller Kommunal Rapport.

- Mye av rapporteringen er bare tull. Det er ikke i rapportene at kvaliteten ligger, sier Inger-Marie Kullerud, daglig leder ved Sagenehjemmet i Oslo som drives av Sagene menighet. Kullerud er oppgitt over at så mye av hennes og de ansattes tid går med til rapportering, planarbeid og stadige tilsyn.

- Vi merker ikke så mye til det statlige regelverket, men måten Oslo kommune takler det på. Hovedproblemet ligger ikke i lovverket, men tolkningen av det, sier Kullerud til Kommunal Rapport.

Bedre tjenester
Helsedepartementet har ingen planer om å redusere kravene til dokumentasjon og rapportering. De mener rapporteringen sikrer en bedre og mer effektiv tjeneste. I dag krever de en rekke rapporteringer til både kommunen og staten. Les mer i Kommunal Rapport

-Listhaug må ta ansvar
-Det største problemet i byråd Listhaugs eldreomsorg er blant annet for få sykehjemsplasser, for få ansatte og variabel kvalitet. Vi forventer at Listhaug snart tar ansvaret, i stedet for å skylde på alle andre og alt annet, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden.

Bli medlem med SMS
Nå kan du skrive tekstmelding med kodeord og sende til 1980. Da vil Fagforbundet ringe deg opp i løpet av kort tid, for å få bekreftet at du ønsker å bli medlem.

-Byrådet bør bevilge mer penger til bydelene
-Byrådet bør bevilge mer penger til bydelene slik at vi kan utføre de oppgavene de pålegger oss. I dag er det ikke sammenheng mellom oppgavene vi skal utføre og bevilgningene bydelen får, sier Ingri Bjørnevik, leder av Nordre Aker fagforening til Nordre Aker Budstikke.

Bakgrunnen er at regnskapsresultatet for bydel Nordre Aker per 30. april viser at det prognostiserte underskuddet for 2008 er ca. 24,5 millioner kroner. Dette kan føre til dramatiske kutt i tjenestetilbudet. Les mer i Nordre Aker budstikke

Må la tenåringer pleie eldre
Mangelen på arbeidskraft gir ikke kommunene annet valg enn å sette inn 16-17-åringer som sommervikarer i eldreomsorgen, mener Fagforbundets Kjellfrid Blakstad.

– Kommunene må ty til ung arbeidskraft fordi det ikke fins ledig arbeidskraft i de aktuelle yrkene. Derfor må kommunene henvende seg til så pass unge mennesker. Dette er selvsagt ingen ønsket situasjon, men vi får også se de positive virkningene av at de unge får sommerjobb innen pleie og omsorg. Det kan sikre fremtidig rekruttering dersom de unge får god opplæring og skikkelig oppfølging. Dette er arbeidsgivers ansvar. Les mer om situasjonen rundt sommervikarer i helse - og omsorgssektoren hos Fri Fagbevegelse

LO engasjerer seg for Burma og Zimbabwe
LO-leder Roar Flåthen oppfordret kinesisk LO til å bidra slik at Kinas regjering legger press på den burmesiske militærregjeringen. I ett møte med representanter fra kinesisk fagbevegelse, som er på besøk hos norsk LO benyttet han anledningen til å ta opp katastrofen i Kinas naboland Burma, der militærregimet hindrer det internasjonale hjelpearbeidet. Både LO og Fagforbundet har bevilget 100 000 kroner til Norsk Folkehjelps humanitære arbeid i Burma etter syklonen "Nargis" herjinger i landet.

Flåthen uttrykte også medfølelse og solidaritet med ofrene for jordskjelvet i Sichuan-provinsen i Kina, og sa at han var imponert over redningsarbeidet og hvor raskt og effektivt dette hadde mobilisert hele den kinesiske nasjonen.

Krever at fagforeningsledere i Zimbabwe løslates
LO er sterkt bekymret over situasjonen for ledende fagforeningsfolk i Zimbabwe, som nå sitter fengslet i Harare. I et brev til president Mugabe protesterer norsk LO mot arrestasjonene av lederne i ZCTU, president Lovemore Matombo og generalsekretær Wellington Chibebe.

Matombo og Chibebe ble arrestert 8. mai i forbindelse med taler de hadde holdt på 1. mai. Etter hva norsk LO forstår, er de tiltalt for å ha "oppfordret folk til å reise seg mot regjeringen og for å rapportere falsk om at folk er blitt drept".

Fagforeningsfolk har ved flere anledninger blitt utsatt for svært brutal behandling. Norsk LO frykter for deres liv og helse. LO krever at Matombo og Chibebe øyeblikkelig løslates, at anklagene mot dem frafalles og at regjeringen i Zimbabwe i mellomtiden garanterer for at de ikke kommer fysisk til skade i fengselet.

Konferansen om rus/psykiatri "Mellom alle stoler"
Konferansen "Mellom alle stoler" finner sted på Folkets Hus i Oslo, mandag 9. juni fra kl 09.00- 15. 00. Konferansen tar opp rus og psykiatritilbudet i hovedstadsdområdet. · Hvordan vi sikrer vi et forsvarlig tilbud til de som trenger det mest? · Hvordan kan vi bedre samarbeidet mellom førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten? · Hvor går veien videre etter omorganiseringen av rus og psykiatri (Hovedstadsprosessen)? · Hvor er politikerne når beslutningene tas?

DeFacto vil presentere to rapporter om rus og psykiatri: "Mellom alle stoler" av Stein Stugu, og "Status og utfordringer for det psykiske helsevern i hovedstadsområdet" av Roar Eilertsen, med påfølgende innlegg og debatt. Vi avslutter dagen med en paneldebatt bestående blant annet av regionale og lokale politikere, representanter fra Helse Sør Øst og Fagforbundet.

Konferansen er gratis, det vil bli servert lunsj til alle deltagere som er påmeldt innen fristen.

Påmelding innen onsdag 4. juni til fylke_oslo@fagforbundet.no evt pr tlf til Fagforbundet Oslo, 23 06 46 60.

Kurs
Skoleinformatørkurs

Målsettingen med kurset er å gi ungdomstillitsvalgte og seksjonstillitsvalgte trygghet i rollen som formidlere og informatører til høyskoler, videregående skoler og andre om viktigheten av å være fagforganisert. Om ulike yrkesvalg og yrkesløp, rettigheter og plikter i arbeidslivet, student- og elevmedlmskap i Fagforbundet, lærlingeordninger, forsikringsordninger mm. Deltakerne får trening i å presentere stoffet

Tid: 17. juni og 27. august
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler

Påmelding til lokal fagforening som formidler videre til Fagforbundet Oslo innen 2. juni.

Dersom du vil vite mer om dette kurset, kan du ringe Helge Sporsheim tlf. 23064672.

Kurs i Aksjeloven/styrearbeid
Kurset gir en innføring i aksjeloven og styrearbeid med vekt på ansatterepresentantenes rolle i styrer som reguleres av aksjeloven. Her er noen av temaene i stikkorsform: Hvordan velge styremedlemmer, styrets ulike roller, styrets ansvar og oppgaver, formaliter i styrearbeid, styremøtet, etter styremøtet protokoller/referater, protokoller styret er pålagt å føre, forholdet til eier/aksjonær, generalforsamling, samspillet mellom daglig leder og styret, daglig leders ansvar, forretningsetikk og meg som ansatterepresentant/ forholdet til egen organisasjon, protokoller styret er pålagt å føre Målgruppe: Ansatterepresentanter/tillitsvalgte i aksjeselskaper Tid: 25. juni
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler
Søknadsfrist: 10. juni

Vi minner om:
Pensjonistkonferanse 05.06.08
Den 05.06.08 vil Fagforbundet Oslos pensjonistsutvalg, avholde dagskonferanse i Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergt. 8.

Målgruppen for konferansen er pensjonisttillitsvalgte i de lokale foreningene.

Innledning v/ Eldreombudet i Oslo, Anne Myhr, og representant fra Pensjonistforbundet om Pensjonistoppgjøret.

Det vil bli servert lunsj.

Påmelding til lokal fagforening som formidler videre til Fagforbundet Oslo innen 23. mai

Uførekonferanse 18.06.08
Den 18.06.08 vil Fagforbundet Oslos pensjonistutvalg, avholde dagskonferanse i Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergt. 8.

Målgruppen for konferansen er pensjonisttillitsvalgte og uføre i de lokale foreningene. Konferansen vil ta for seg Fagforbundets handlingsplan vedr. uføre medlemmer. Og foreningene oppfordres til å stille med pensjonisttillitsvalgte, samt ett medlem som er ufør.

Påmelding til lokal fagforening som formidler videre til Fagforbundet Oslo innen 23. mai

Temadag for sykepleiere
"Helselovene"
Innhold: Viktige temaer i:

  • Lov om helsepersonell
  • Pasientrettighetslov
  • Lov om helsetjeneste i kommunene
  • Legemiddellov med ny forskrift

Foreleser: Advokat Kurt O. Bjørnnes har i løpet av de siste 10 årene utviklet kurs spesielt tilrettelagt for kommuner. Inngående kjennskap til hvordan kommunalforvaltningen fungerer og arbeider, er hans styrke. Har arbeidet som opplæringsleder i Kommunal Kompetanse Region Vest.

Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans, blant annet i forvaltningsrett og arbeidsrett. Han får alltid meget gode tilbakemeldinger. Bjørnnes benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte, legger opp til dialog med kursdeltakerne og gjør hele tiden bruk av eksempler i undervisningen.

Målgruppe: Sykepleiere
Tid: Onsdag 11. juni
Søknadsfrist: Onsdag 28. mai
Kursansvarlig: Seksjon helse og sosial

Innføring i pensjonsordningene
Kurset gir en innføring i medlemskap, oppsatt rett/overføringsavtale, uføreytelsene, etterlatte- og barnepensjon, førtidspensjon og AFP, alderspensjon, pensjonsberegning, kostnader ved tidlig pensjon.

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer
Tid: 5. juni
Påmelding til lokal fagforening som formidler videre til Fagforbundet Oslo innen 20. mai

Konferanse for hovedverneombud og fagforeningsledere
Konferansen vil ha fokus på renholdere og arbeidsmiljø. Hva er karakteristisk for arbeidsmiljøet til en renholder? Hvilke standarder/godkjenninger eksisterer? Eksempler på vellykket organisering og oppfølging av renholdere. Hva kan fagforeningene og hovedverneombudene gjøre for å forbedre forholdene for renholdere både innenfor det fysiske og det mellommennesklige arbeidsmiljøet?

Tid: 11. juni kl. 0900 - 1200
Påmeldingsfrist: 29. mai