Nytt fra Fagforbundet Oslo - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo

Fagforbundet sykehjemsetaten er opprørt over helsebyråden, sykehotellet har fått en løsning, Fagforbundet Oslo arrangerer konferanse om rus og psykiatri. Dette er noe av det du kan lese om i Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 14

Tariffoppgjøret
KAH har brutt forhandlingene med Oslo kommune

Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmeklingsmannen. Meklingen starter tirsdag 20. mai kl 10.00. Frist for meklingen er torsdag 22. mai kl 24.00.

Oslo kommune har lagt fram helt uakseptable forslag til at lønnsdannelsen kun skal skje lokalt. Deres ønske om å gjennomføre dette med noen utvalgte yrkesgrupper i Plan- og bygningsetaten som prøveprosjekt, er første steget for å rasere dagens kollektive lønnsrammesystem. Vi er i mot et forslag om en ny individuell lønnsdannelse, hvor "trynefaktoren" blir avgjørende. I tillegg avviser vi Oslo kommunes krav om innskrenking av retten til ny lønn etter sykdom, svekkelser i utregning av overtidsbetaling og krav om at skriftlig påtale ikke slettes etter 3 år, dersom man ha opptrått korrekt i tjenesten.

Det økonomiske tilbudet fra Oslo kommune var heller ikke stort nok til å ta igjen etterslepet sammenliknet med andre sektorer.

Fagforbundet Oslo hovedkrav er :

 • Arbeidstakere med full ansiennitet skal minst tjene kr 300.000,- pr.år.
 • Vi vil bevare en felles kollektiv avtalestruktur i Oslo kommune som vi i fellesskap har bygget opp over år
 • Vi avviser lokale lønnsforhandlinger.
 • Vi krever særskilte likelønnstiltak.
 • Vi krever at ledere må sikres en lønn som er minst 3 lønnstrinn høyere enn dem de er satt til å lede.
 • Det gis rett til videre-, tilleggs-, etter- og spesialistutdanning - og at dette kompenseres med minst 2 lønnstrinn høyere lønn.
 • Krav om økonomiske justeringer av de fleste lønnsrammene, er tidl. overlevert.
 • Vi fastholder kravet om at pensjonsytelsene skal være tariffestet, samt at gjeldende AFP-ordning videreføres i kommende tariffperiode, og at løsningen i privat sektor innpasses i kommunalt avtaleverk.
 • Vi fastholder kravet om at alle skal ha 40% kvelds- og nattillegg, og at det skal gjelde helt til vaktens utløp.
 • Det kreves at lønnsrammesystemet i Oslo opprettholdes, samt at tillegg gis på lønnstabellen.
 • KAH krever at Oslo kommune må intensivere sitt arbeid med å redusere antall deltidsstillinger, slik at hovedregelen er tilsetting i full stilling.

Mer informasjon finnes på Fagforbundet Oslos nettsider http://forrige.fagforbundet.no/oslo. Der ligger blant annet forhandlingsdokumentene. Se også NRK Tekst TV s. 693 eller bruk Grønn linje 800 33 410 for å få oppdatert informasjon utover i oppgjøret.

Spekter Helse
Møtet med Spekter tirsdag 6. mai ble avlyst. Det planlagte møtet fredag 9. mai vil gjennomføres. LO-forbundene vil da legge fram et mer konkretisert økonomisk krav. Partene vil møte klokka 0900. Vi forventer at møtet gir en avklaring på den videre prosessen i forhandlingene.

Dette gjelder overenskomstens del A2, som regulerer generelle lønns- og arbeidsvilkår for alle medlemmer som jobber i helseforetakene.

Hovedkravene fra LO-forbundene er:

 • Et generelt tillegg for alle arbeidstakere som omfattes av overenskomsten i del A2
 • Minstelønnssatsene i tariffavtalen heves med minst tilsvarende beløp på alle trinn · Særskilte likelønnstiltak
 • Forbedring av lønn for hovedtillitsvalgt/foretakstillitsvalgt 
 • Lønnsmessig uttelling for formal- og realkompetanse
 • Sikre kompensasjon for tilleggs- og spesialutdanning
 • Sikre lønnsmessig uttelling for ledere og fagledere i tråd med ansvar og kompetanse
 • Regulering av ubekvemstillegg

- Brustad rydder opp i sykehotellsituasjonen
Fagforbundet Oslo er fornøyd med at helseminister Sylvia Brustad skjærer gjennom og følger vårt krav om at nå vil bevilge penger til lån for å få bygd sykehotellet i revidert nasjonalbudsjett neste uke. Bygget skal i tillegg til å romme et sykehotell også inneholde behandling, forebygging, rehabilitering, forskning og mestring. Om dette får konsekvenser for eksisterende tilbud kommer ikke fram i pressemeldingen.

Byggingen av et sykehotell ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet på Montebello i Oslo ble stanset umiddelbart i slutten av februar av mangel på finansiering og nødvendige godkjenninger. Sykehotellet har lenge vært etterspurt av pasienter som kommer langveisfra for dagbehandling.

- Folk flest skjønner at det er fornuftig at dette sykehuset bygges når det er allerede brukt 30-40 millioner kroner på det, og behovet er der, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden. -Selv Arthur Buchardt sier at det beste er at det offentlige hadde gjennomført dette prosjektet, og da må også politikerne ta til fornuften. Derfor er det betenkelig at leder i Oslo Arbeiderparti ikke ser den prinsippielle forskjellen i å overlate dette til de private. Dette er ikke snakk om et hvilket som helst hotell, men en del av det offentlige tilbudet til kreftpasientene. Vi forventer også at Arbeiderpartiet klargjør at de ser en prinsippiell forskjell mellom et hotell drevet av sykehuset selv eller av private

Fagforbundet Oslo vil sikre et gode offentlige sykehus i Oslo for framtida. Det er krevende med den styringskulturen vi nå opplever. Nå har vi fått nok et hårreisende eksempel på saksbehandling fra Helse Sør - Øst noe som beklageligvis krevde avgangen til tidligere direktør Åge Danielsen. La det ikke ende opp i en privatisering av sykehotellet.

Staten driver billigst
VG har fått tilgang til prisingen av sykehotellet ved Radiumhospitalet, slik de er lagt frem for de private aktørene og slik de er gjengitt i styrepapirene. De viser at den billigste løsningen er at staten selv bygger og drifter hotellet.

-Ikke gi oss i pleien dårligere samvittighet nå
Leder i Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening Janka Damslora, reagerer sterkt på Sylvi Listhaugs kommentarer i Aftenposten Aften. Listhaug mener at de ansatte skal bruke sine ”pusterom” til å være sammen med beboerne i stedet for på vaktrommet. - Dette innspillet skaper enda dårligere samvittighet hos de ansatte. Det er klart ansatte kunne tenke seg å sette seg ned med beboerne, men hverdagen på mange sykehjem er slik at de ansatte ikke får avviklet sin spisepause i det hele tatt.

Behold aktivitørene
-Ansatte må gå på akkord med seg selv både fysisk og psykisk. Dette gjør de fordi de ønsker at den eldre skal ha en verdig alderdom. Vi ønsker frivillige og pårørende som ønsker å delta slik at eldre og pleietrengende får en bedre hverdag, det er positivt. Men det er ikke positivt når kommunen bruker dette til å spare inn på andre fagstillinger. Aktivitører er en faggruppe med spesiell kompetanse, som gjør en fantastisk jobb når det gjelder å aktivisere beboerne. Denne faggruppen er nå på vei ut av sykehjemmene. Aktivitører må tilbake, konkluderer Janka Damslora.

Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening vil ha svar på hvordan Listhaug mener en kan få mer ut av pengene vi har i sykehjemmene i dag. Kravet til effektivisering er høyere enn noensinne, og dette krever enormt av de som jobber på sykehjemmene. Beboerne er sykere og mer pleietrengende når de kommer til sykehjemmet nå enn tidligere.

Foreninga krever at de ansatte skal gis en reell mulighet til å ta vare på de eldre og pleietrengende. FRPs eldrepolitikk har år etter år vært preget av omorganisering. De ansatte, pårørende og forskere blir ikke hørt. Det koster å omorganisere.

"Mellom alle stoler"
Fagforbundet Oslo arrangerer dagskonferansen "Mellom alle stoler" om rus og psykiatritilbudet i hovedstadsdområdet 9. juni i Kongressenteret Folkets Hus. Bakgrunnen for konferansen er to DeFacto rapporter: "Mellom alle stoler" av Stein Stugu, og "Status og utfordringer for det psykiske helsevern i hovedstadsområdet" av Roar Eilertsen. som vil bli presentert etterfulgt av innlegg fra brukere, pårørende, henvisende leger, o.l. Dagen avsluttes med en debatt.

Mer informasjon om program og påmelding kommer i neste Nytt fra Fagforbundet Oslo.

Kurs og konferanser
Pensjonistkonferanse 05.06.08

Den 05.06.08 vil Fagforbundet Oslos pensjonistsutvalg, avholde dagskonferanse i Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergt. 8.

Målgruppen for konferansen er pensjonisttillitsvalgte i de lokale foreningene.

Innledning v/ Eldreombudet i Oslo, Anne Myhr, og representant fra Pensjonistforbundet om Pensjonistoppgjøret.

Det vil bli servert lunsj.

Påmelding til lokal fagforening som formidler videre til Fagforbundet Oslo innen 23. mai

Uførekonferanse 18.06.08
Den 18.06.08 vil Fagforbundet Oslos pensjonistutvalg, avholde dagskonferanse i Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergt. 8.

Målgruppen for konferansen er pensjonisttillitsvalgte og uføre i de lokale foreningene. Konferansen vil ta for seg Fagforbundets handlingsplan vedr. uføre medlemmer. Og foreningene oppfordres til å stille med pensjonisttillitsvalgte, samt ett medlem som er ufør.

Påmelding til lokal fagforening som formidler videre til Fagforbundet Oslo innen 23. mai

Temadag for Sykepleiere
"Helselovene" Innhold: Viktige temaer i: v Lov om helsepersonell
v Pasientrettighetslov
v Lov om helsetjeneste i kommunene
v Legemiddellov med ny forskrift

Foreleser: Advokat Kurt O. Bjørnnes har i løpet av de siste 10 årene utviklet kurs spesielt tilrettelagt for kommuner. Inngående kjennskap til hvordan kommunalforvaltningen fungerer og arbeider, er hans styrke. Har arbeidet som opplæringsleder i Kommunal Kompetanse Region Vest.

Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i, blant annet i forvaltningsrett og arbeidsrett. Han får alltid meget gode tilbakemeldinger. Bjørnnes benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte, legger opp til dialog med kursdeltakerne og gjør hele tiden bruk av eksempler i undervisningen.

Målgruppe: Sykepleiere
Tid: Onsdag 11. juni
Søknadsfrist: Onsdag 28. mai
Kursansvarlig: Seksjon helse og sosial

Innføring i pensjonsordningene
Kurset gir en innføring i medlemskap, oppsatt rett/overføringsavtale, uføreytelsene, etterlatte- og barnepensjon, førtidspensjon og AFP, alderspensjon, pensjonsberegning, kostnader ved tidlig pensjon.

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer
Tid: 5. juni
Påmelding til lokal fagforening som formidler videre til Fagforbundet Oslo innen 20. mai

Konferanse for hovedverneombud og fagforeningsledere
Konferansen vil ha fokus på renholdere og arbeidsmiljø. Hva er karakteristisk for arbeidsmiljøet til en renholder? Hvilke standarder/godkjenninger eksisterer? Eksempler på vellykket organisering og oppfølging av renholdere. Hva kan fagforeningene og hovedverneombudene gjøre for å forbedre forholdene for renholdere både innenfor det fysiske og det mellommennesklige arbeidsmiljøet?

Tid: 11. juni kl. 0900 - 1200
Påmeldingsfrist: 29. mai