Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 13/08 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 13/08

I nytt nr 13 kan du lese om tatiffoppgjøret, kutt i sykehusene, Hovedstadsprosessen, ambulansesaken i Sofienbergparken, 1. mai, politisk meningsmåling for Oslo samt mistanke om økt ufrivillig deltid

Tariffoppgjøret
Oslo kommune

Fagforbundet Oslo leverer via KAH våre neste krav torsdag 24. april kl 13. Fagforbundet Oslo opprettholder de krav som ligger i dokument 1, men vil foreta en konkretisering av de økonomiske kravene på et senere tidspunkt i forhandlingene.

I sitt svar på Oslo kommunes krav understreker KAH at Oslo kommune er en arbeidsgiver og krav om forsøk med lokal lønnsdannelse vil bli avvist. KAH fremmer også krav i forhold til Fellesbestemmelsene og svarer på kommunens krav om endringer i disse.

Hele dok 2 finner du på våre hjemmesider. Her finner du også krav/tilbud nr 2 fra Oslo kommune.

Kommuneansattes Hovedsammenslutning i Oslo (KAH), hovedkrav er anstendig lønn, pensjon, og uttelling for kompetanse og erfaring.

 • Det kreves at arbeidstakere med full ansiennitet ikke skal tjene mindre enn kr 300.000,-.
 • Det kreves kompensert for etterslep sammenliknet med privat sektor gjennom en høyere økonomisk ramme.
 • Det kreves at lønnsrammesystemet i Oslo opprettholdes, samt at tillegg gis på lønnstabellen.
 • KAH krever at tilleggene skal gis sentralt, dvs. ikke noe avsetning til lokale oppgjør.
 • Det kreves særskilte likelønnstiltak.
 • Det må sikres lønnsmessig uttelling for formal- og realkompetanse.
 • KAH krever at Oslo kommune må intensivere sitt arbeid med å redusere antall deltidsstillinger, slik at hovedregelen er tilsetting i full stilling.
 • Ledere må sikres en lønn som er høyere enn dem de er satt til å lede.
 • Det kreves at gjeldende AFP-ordning videreføres i kommende tariffperiode, og at løsningen i privat sektor innpasses i kommunalt avtaleverk.

Spekter
Kravene i Spekter/helse lagt fram

Klokka 10.00 overleverte LO-stat sine krav for helseforetakene. Dette er den såkalte A2 delen som omhandler lønn og godtgjøring, og gjelder for alle medlemmer som jobber i helseforetakene.

Hovedkravene

 • LO- forbundene krever et generelt tillegg for alle arbeidstakere som omfattes av overenskomstens del A2.
 • Minstelønnssatsene i tariffavtalen heves med minst tilsvarende beløp på alle trinn.
 • Det kreves særskilte likelønnstiltak.
 • Det kreves forbedring av lønn for hovedtillitsvalgt/ foretakstillitsvalgt.
 • LO- forbundene krever lønnsmessig uttelling for formal- og realkompetanse.
 • Det fremmes krav som sikrer kompensasjon for tilleggs- og spesialutdanning.
 • LO- forbundene vil sikre lønnsmessig uttelling for ledere og fagledere i tråd med ansvar og kompetanse

Det er også nedsatt to arbeidsgrupper, hvor den ene skal se på arbeidstidsbestemmelser og problemer rundt deltid. Den andre skal se på overgangsbestemmelser mellom stat og kommune ved etableringen av A2.

Neste forhandlingsmøte avtales på et seinere tidspunkt. Forhandlingene føres av Fagforbundet og LO Stat, med arbeidsgiverforeningen Spekter som motpart.

Sterk lavlønn- og kvinneprofil i Teateroverenskomsten
Det har vært ført forhandlinger mellom Norsk teater- og orkesterforening (NTO) og Fagforbundet. Forhandlingene er avsluttet og innebærer et generelt tillegg for samtlige på alle trinn i A-regulativet på 22 000 kr per år. Dette inkluderer det generelle tillegget på 3 900,- og lavlønnstillegget på 5 850,- som ble forhandlet fram i A-dels forhandlingene.

Uttelling for realkompetanse
Arbeidstakere med 6 års tjeneste kvalifiserer til avlønning som fagarbeider (lønnsramme T2). Gjennomgåtte kurs som brann, førstehjelp, interkontroll eller faglig relevante kurs som for eksempel løftekurs, lyskurs mm, kvalifiserer til avlønning som fagarbeider tidligere enn 6 år. Les mer på fagforbundet.no/tariff

Informasjon under tariffoppgjøret
Fagforbundet Oslo har en rekke informasjonskanaler under oppgjøret.

NRK Tekst-TV side 693 (er iverksatt) Grønn linje, tlf.nr. 800 33 410, tastevalg 3 (fra torsdag 10/4, ca. kl. 10) Våre nettsider: www.fagforbundet.no/oslo klikk deretter på Tariff 2008

På Fagforbundet Oslos sms-tjeneste får du de viktigste beskjedene, og melding når det legges ut ny informasjon på nett og tekst-tv. SMS-tjenesten er en abonnementsordning alle kan melde seg på. Tjenesten koster 3 kroner per melding.

Send ad ffo til 1986 for å abonnere.
Send ad ffo stopp til 1986 for å stanse abonnementet.

Fagforbundet har også i år Grønn linje. Det er en gratis telefontjeneste for fasttelefon som alle kan bruke. Telefonnummeret er 800 33 410.

NB! Det kan koste penger å ringe Grønn linje fra mobiltelefon.

1. mai 2008
1. mai er vår internasjonale solidaritetsdag. Fagforbundet Oslo henstiller til alle om å møte på Youngstorget. Vi skal nok en gang være den største seksjonen i toget i år også.

Fagforbundet Oslo skal også i år ha oppstilling på vår plass i Eva Kolstads gate (NB! "Nytt" gatenavn for bakken i gamle Pløens gate v/ butikken Åhlens).

Årets hovedtaler er Roar Flåthen: Fullt program med talere og paroler finner du hos LO i Oslo sine hjemmesider.

Vi møtes 1. mai fra 11-tida i Eva Kolstads gate. Togavmarsj kl. 12.45

Hvorfor stilles det ikke flere spørsmål rundt hovedstadsprosessen?

Foreløpig står Fagforbundet sørgelig alene om å kreve Hovedstadsprosessen stanset. Hovedstadsprosessen innebærer en ny sykehusstruktur for Øst- og Sørlandet for nær 2,5 millioner innbyggere, og nesten 70 000 ansatte. Hvorfor vil ikke politikerne ha et ord med i laget når Hovedstadsprosessen legger premissene for hvilke sykehus som vil eksistere i framtida, hvilke tjenester som skal være hvor.

Det er mulig alle partier har full tillit til at dette kan overlates til administrasjon og styrer i helseforetakene, men Fagforbundet Oslo har den klare oppfatning at dette er et politisk spørsmål, og da må også politikerne ha mot til å ta ansvaret.

Ny områdeinndeling ble vedtatt i Helse Sør-Øst 17. april. Ved at Grorud og Stovner og Follo er tildelt Ahus er befolkningsgrunnlaget for Oslo-sykehusene så lite at det kan legitimere kutt. Hvor var Oslo-politikerne? Forslag til sykehusområdenes funksjons- og oppgavefordeling legges fram og sendes ut på høring, og skal vedtas i oktober. Tar partiene standpunkt til hvilke tjenester vi skal ha hvor, og hvor mange sykehus som f.eks skal behandle tykktarmskreft. Eller er det opp til helseforetakene selv?

Da sykehusene ble overført til staten i 2001, gikk også ansvaret dit, så det er regjeringen og helseministeren vi kan holde ansvarlig. Følelsen av at vi har fått et system hvor det rett og slett blir for fristende for rikspolitikerne å overlate ubehagelige valg til styrer og eller administrasjon blir sterkere og sterkere. Fagforbundet har aldri vært noen forkjemper for den modellen spesialisthelsetjenesten nå er organisert etter, men når den først er her så forholder vi oss til den og forventer at politikerne har evnen og viljen til å styre sykehusene innenfor de rammene de selv har vedtatt.

Nå har vi en prosess som skjer isolert for en region, selv om de andre sikkert må gjennom samme hestekur, vi har en prosess som i altfor liten grad sees i sammenheng med kommunehelsetjenesten, samtidig som problemene mellom førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten blir mer og mer tydelig. Og vi har en prosess som er gjennomført før helseforetaksreformen er evaluert, i forhold til konsekvenser finansiering, økonomistyringssystemer, styringsformer, lovverk, foretak, helseregioner, rehabilitering, forebygging og primærhelsetjeneste

Fagforbundet Oslo vil i ukene og månedene framover jobbe aktivt for å få lokalpolitikerne til å engasjere seg, og rikspolitikerne til å ta ansvar, både i Oslo, og gjennom samarbeid med andre fylker. Det er våre medlemmer som rammes hardest av kuttene som gjennomføres på sykehusene, samtidig som hele prosessen griper inn i grunnleggende spørsmål rundt demokrati og politisk styring i landet vårt. Det er stortingsvalg om 16 måneder

Katastrofale kutt i rehabilitering - SSR Kristiansand vurderes nedlagt
SSR (Spesialsykehuset for Rehabilitering) er pålagt å kutte ytterligere 32 millioner kr med årsvirkning i 2008. Samlet er da kuttet i 2008 37 mill. kr. Direktøren ved SSR ser ikke at dette kan løses på andre måter enn å stenge hele SSR Kristiansand, si opp alle ca 160 ansatte.

Samtidig blir rehabilitering gjennom alle politiske føringer framholdt som viktig. Dette har sitt utspring i Soria Moria erklæringen der det står at rehabilitering skal prioriteres og styrkes. I Hovedstadsprosessen nå er spørsmålet om rehabiliteringstilbudet i regionen utsatt for å behandles ved en egen gjennomgang. Det handler bl.a. om Sunnaas og Spesialsykehuset for rehabilitering i Kr.sand. Hvor er sammenhengen mellom de pasientgrupper som egentlig skal være prioritert, og de økonomiske prioriteringene som gjøres. Dette kan ikke fortsette.

Les de tillitsvalgtes brev til myndigheter og foretak på våre Helse Sør-østsider

- Ambulansepersonellet brøt loven

Ali Farah ble forlatt av ambulansepersonell etter at han ble slått ned i Sofienbergparken i august i fjor.Handlingene deres var uforsvarlige og ikke i tråd med kravet om omsorgsfull hjelp. Dermed har de brutt loven, konkluderer Statens Helsetilsyn.

- Uforsvarlig
- Det var uforsvarlig av ambulansepersonellet å unnlate å transportere pasienten til sykehus/legevakt eller på annen måte forsikre seg om at pasienten ble transportert til lege innen rimelig tid. Unnlatelsen var også i strid med kravet om å yte øyeblikkelig helsehjelp. Flere av uttalelsene ambulansepersonellet hadde til og om pasienten er også uakseptable og i strid med kravet om omsorgsfull helsehjelp, skriver Statens Helsetilsyn. Dette fører til at de nå får en advarsel.

Også Ullevål sykehus sin rolle i det hele har blitt vurdert av Helsetilsynet. De har ikke funnet at uforsvarlig organisering av virksomheten fra sykehusets side gjorde at helsepersonellet handlet på denne måten.

Uønsket deltid øker
Seniorforsker Nina Amble ved Arbeidsforskningsinstituttet er nylig ferdig med sin utredning av turnusforsøk i Helse-Norge, som har som mål å redusere bruken av deltid. Rapporten inneholder 13 studier fra hele landet og er utført for Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) Den skal gi kunnskap til ekspertutvalget som skal foreslå lovendringer og tiltak som reduserer bruken av tvungen deltid. Utvalget skal også vurdere konsekvenser i forhold til likestilling, arbeidsmiljø og arbeidskraftbehov.

Del på helgejobbinga
– Det er først og fremst små stillinger i turnuser som er roten til ondet. Eneste løsning er å øke bemanningen, eller å fordele helgearbeidet jevnere, sier Amble til Fagbladet. Funn tyder på at arbeidstidsordningene i seg selv sliter ut folk. Dagens ordninger tilbyr verken fleksibilitet eller tidsvelferd. Særlig gjelder det helgene, som ofte også preges av dårlig bemanning og sykefravær.

Flere årsaker
Amble peker på flere årsaker, færre ønsker å jobbe helg, en utvikling mot mindre organisatoriske enheter, problemer med å rekruttere fagfolk.

Les hele saken i Fagbladet

SV taper til Ap i Oslo
SV lekker som en sil til regjeringspartner Ap i Oslo. Så mange som 40 prosent av tidligere SV-velgere har gått over til Ap i hovedstaden.

I en meningsmåling som Sentio har gjennomført for Oslo Ap i april får SV bare 9,2 prosents oppslutning, mot 13,4 prosent ved stortingsvalget i 2005. Arbeiderpartiet sluker nå hele 37,4 Oslo-prosent av stemmene, 5,9 prosentpoeng mer enn for to og et halvt år siden.

På borgerlig side går Høyre litt fram sammenlignet med stortingsvalget (opp 1,4 prosentpoeng til 21,2 prosent), mens Frp faller tilbake 2,3 prosentpoeng og havner på 15 prosent. Også Venstre går litt tilbake.

Kurs
Kurskatalogen er kommet og kan hentes på Fagforbundet Oslos kontorer i Apotekergata 8. Oversikt over årets kurs finner du i menyen til venstre.

Vi minner om:
Fase 2

Kursinnhold: Kommunikasjon, vedtekter, handlingsprogram, ideologi, historie, fagforeningsdrift/fullmaktsstruktur, tillitsvalgtes rolle og funksjoner, verving, møter, saksbehandling, lov- og avtaleverk. Det er en stor fordel om flere fra samme fagforening deltar på kurset. Varighet 9 dager.

Målgruppe: Tillitsvalgte. Det er en fordel å ha gjennomgått Fase 1 eller tilsvarende i lokal fagforening

Tid: 1. del 14. - 16. mai
2. del 26. - 28. mai
3. del 11. - 13. juni
Påmelding til lokal fagforening innen 28. april.