Fagforbundet Oslo fremmer nytt krav i Oslo Kommune - Fagforbundet

Fagforbundet Oslo fremmer nytt krav i Oslo Kommune

Fagforbundet Oslo leverte via Kommuneansattes Hovedsammenslutning i Oslo (KAH) Dok 2 med krav til tariffoppgjøret i Oslo kommune på torsdag.

Tariffrevisjonen pr 1.5.2008

Dok 2

24.04.2008 13.00

1.

KAH viser til Dok 1 av 10.04.08, og opprettholder de krav det ikke vises spesielt til i Dok 2.

I påvente av myndighetenes arbeid med likestilling av helkontinuerlig skiftarbeid og tredelt turnusordning, reiser KAH ikke noe krav om dette nå.

KAH vil foreta konkretisering av økonomiske krav på et senere tidspunkt i forhandlingene.

2.

Det vises til Oslo kommunes krav/tilbud nr. 2.

KAH anser overenskomsten for å være fleksibel nok på alle områder. KAH understreker at Oslo kommune er en arbeidsgiver og krav om forsøk med lokal lønnsdannelse vil bli avvist.

KAH støtter forslaget om gjennomgang av overenskomsten, men avviser kommunens begrunnelse for å gjøre dette. Vi avventer derfor et konkret utkast til mandat.

Kravet om pensjon opprettholdes, jf. vedlegg 1. KAH gjentar kravet om at gjeldende AFP-ordning videreføres i kommende tariffperiode og at AFP-løsningen i privat sektor må innpasses i kommunalt avtaleverk gjeldende fra 2010.

3.
Del III 1 av særbestemmelsene mellom Oslo kommune og Utdanningsforbundet, Tilpasning til Fellesbestemmelsene (del A) og Generelle særbestemmelser (del B), kreves flyttet inn i hhv. Fellesbestemmelsene (del A) og Generelle særbestemmelser (del B) som egne særmerknader for undervisningspersonalet.

For øvrige endringer i Fellesbestemmelsene og svar på kommunens krav om endringer i disse, vises til vedlegg 1 (se lenke til høyre).

Dokumenter