Hvorfor stilles det ikke flere spørsmål rundt hovedstadsprosessen? - Fagforbundet

Hvorfor stilles det ikke flere spørsmål rundt hovedstadsprosessen?

Foreløpig står Fagforbundet sørgelig alene om å kreve Hovedstadsprosessen stanset. Fagforbundet Oslo forventer at det politiske Oslo snart våkner.

Foreløpig står Fagforbundet sørgelig alene om å kreve Hovedstadsprosessen stanset. Hovedstadsprosessen innebærer en ny sykehusstruktur for Øst- og Sørlandet for nær 2,5 millioner innbyggere, og nesten 70 000 ansatte. Hvorfor vil ikke politikerne ha et ord med i laget når Hovedstadsprosessen legger premissene for hvilke sykehus som vil eksistere i framtida, hvilke tjenester som skal være hvor.

Det er mulig alle partier har full tillit til at dette kan overlates til administrasjon og styrer i helseforetakene, men Fagforbundet Oslo har den klare oppfatning at dette er et politisk spørsmål, og da må også politikerne ha mot til å ta ansvaret.

Ny områdeinndeling ble vedtatt i Helse Sør-Øst 17. april. Ved at Grorud og Stovner og Follo er tildelt Ahus er befolkningsgrunnlaget for Oslo-sykehusene så lite at det kan legitimere kutt. Hvor var Oslo-politikerne? Forslag til sykehusområdenes funksjons- og oppgavefordeling legges fram og sendes ut på høring, og skal vedtas i oktober. Tar partiene standpunkt til hvilke tjenester vi skal ha hvor, og hvor mange sykehus som f.eks skal behandle tykktarmskreft. Eller er det opp til helseforetakene selv.

Da sykehusene ble overført til staten i 2001, gikk også ansvaret dit, så det er regjeringen og helseministeren vi kan holde ansvarlig. Følelsen av at vi har fått et system hvor det rett og slett blir for fristende for rikspolitikerne å overlate ubehagelige valg til styrer og eller administrasjon blir sterkere og sterkere. Fagforbundet har aldri vært noen forkjemper for den modellen spesialisthelsetjenesten nå er organisert etter, men når den først er her så forholder vi oss til den og forventer at politikerne har evnen og viljen til å styre sykehusene innenfor de rammene de selv har vedtatt.

Nå har vi en prosess som skjer isolert for en region, selv om de andre sikkert må gjennom samme hestekur, vi har en prosess som i altfor liten grad sees i sammenheng med kommunehelsetjenesten, samtidig som problemene mellom førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten blir mer og mer tydelig. Og vi har en prosess som er gjennomført før helseforetaksreformen er evaluert, i forhold til konsekvenser finansiering, økonomistyringssystemer, styringsformer, lovverk, foretak, helseregioner, rehabilitering, forebygging og primærhelsetjeneste.

Fagforbundet Oslo vil i ukene og månedene framover jobbe aktivt for å få lokalpolitikerne til å engasjere seg, og rikspolitikerne til å ta ansvar, både i Oslo, og gjennom samarbeid med andre fylker. Det er våre medlemmer som rammes hardest av kuttene som gjennomføres på sykehusene, samtidig som hele prosessen griper inn i grunnleggende spørsmål rundt demokrati og politisk styring i landet vårt. Det er stortingsvalg om 16 måneder.