Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 9 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 9

Les mer om tariffoppgjøret, sykehjem på anbud, uønska deltid, situasjonen for fagbevegelsen i Gaza

Tariffoppgjøret i gang

Nå er årets tariffoppgjør i gang. Fagforbundets medlemmer som er omfattet av NHO-oppgjøret, er hovedsakelig pleie- og omsorgspersonell i private sykehjem, ambulansepersonell, frisører, ansatte i Oslo Vei, e-verk og transportsektoren.

– Medlemmene på disse områdene er stort sett lavlønte. Økonomien i oppgjøret er derfor viktig. Sentrale elementer i våre krav er heving av lavlønn og likelønn, understreker Jan Davidsen til Fagbladet.

 

Medlemmer i NHO-området
Fredag 7. mars overleverer Fagforbundet sine krav for SBL-området som omfatter ansatte i pleie og omsorg i private sykehjem. For medlemmer i private ambulanser vil Fagforbundet be om at forhandlingene utsettes og harmoneres med forhandlingene mellom LO-stat og Spekter som starter 4. april.

Mandag 10. mars overleveres kravene for ansatte i e-verkene. Tirsdag 11. mars starter forhandlingene om Transportavtalen og Nettbussavtalen.

 

Forhandlingene i Oslo kommune starter 10. april.

 

Bli med og marker den internasjonale kvinnedagen 8. mars 2008

Fagforbundet Oslo oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å delta i de mange lokale arrangementer på kvinnedagen, for å markere solidaritet med verdens kvinner og at det fremdeles er en jobb å gjøre før likestilling er oppnådd selv om vi lever i et av verdens mest likestilte land.

 

Likestilling av skift og turnus, rett til heltid og lik lønnsvurdering av kvinne- og mannsyrker er eksempler på virkemidler Fagforbundet går inn for. Prostitusjon, menneskehandel og kjønnslemlestelse handler i stor grad om menns overgrep mot kvinner. Det samme gjelder voldtekt og vold i nære relasjoner. Fagforbundet støtter lovforbudet mot kjøp av seksuelle tjenester, går inn for krisesentre i alle kommuner, og er aktive i nasjonalt og internasjonalt holdningsarbeid.

 

Også i andre viktige spørsmål fremmer Fagforbundet en politikk for likestilling. Tilrettelegging i arbeidslivet under graviditet, svangerskapspermisjon, rett til å amme, selvstendig opptjening av svangerskapspenger for far, barnehageplasser, SFO ordning og gode omsorgtjenester bidrar til at kvinner kan delta i arbeids- og samfunnslivet på lik linje med menn. 

 

Fagforbundet har derfor pekt på at likestilling fremdeles er kamp for kvinners rettigheter, og 8. mars er en god anledning til å markere betydningen av kvinners innsats og engasjement.

 

Fagforbundet Oslo oppfordrer alle medlemmer til å bli med å markere den internasjonale kvinnedagen 8. mars 2008! Vi stiller med fanen på Youngstorget fra markeringens begynnelse  kl. 16.00. Gerd-Liv Valla er hovedtaler. Mer om 8. mars finner du på våre hjemmesider.

 

Fortsatt streik i Sentrum Røntgen

Fagforbundet sine medlemmer ved Sentrum Røntgeninstitutt har siden 15. februar vært ute i streik. I Oslo viser vi vår støtte og solidaritet med våre streikende kamerater gjennom løpesedler og informerer folk om den pågående konflikten utenfor Sentrum Røntgeninstitutts lokaler i Kristian Augusts gate 19 (v/Tullinløkka). Vi oppfordrer selvsagt alle våre medlemmer til å unngå å benytte noen av Sentrum Røntgen sine avdelinger rundt om i landet så lenge streiken pågår.

 

Paulus og Hovseter sykehjem på anbud

Paulus sykehjem og Hovseterhjemmet er igjen ute på anbud, Fagforbundet Oslo er derfor bekymret for de ansattes arbeidsvilkår.

 

De nylige erfaringene vi har med konkurranseutsetting av sykehjem viser at de ansatte rammes. St.Hanshjemmet som ble vunnet av kommunens eget internbud var ute på annengangs konkurranse i fjor høst, kontrakten ble nå vunnet av det svenske firmaet Carema som overtok driften fra 01.02.08. I Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 6 skrev vi om hvordan enkelte ansatte går ned over 30 000 kr i lønn som følge av at de får ny arbeidsgiver.

 

Det er bekymringsverdig når det er lavere lønn og dårligere tariffavtaler som er en viktig del av konkurransegrunnlaget i eldreomsorgen. Både fordi det er lavtlønte grupper som rammes, og fordi vi frykter det kan gå ut over kvaliteten. Fagforbundet Oslo er av den oppfatning at den stabilitet og trygghet den ansatte føler rundt egen arbeidssituasjon, også virker inn på den kvaliteten av tjenesten som brukeren til slutt mottar. Når en arbeidsplass bytter driftsansvarlig selskap, skaper dette uro blant både ansatte og brukere av tjenestene.

 

Erfaringsmessig tar det ett til to år før en ny drifter greier å omstille driften etter det konseptet de har vunnet på. Med anbud og nytt konsept hvert tredje til femte år, fører dette til konstant omstilling. I tillegg blir det stor usikkerhet for de ansatte om deres stilling er med i den nye drifterens konsept.

 

Paulus sykehjem har 92 enerom og er nå ute på annengang konkurranse, hjemmet har siden 2003. blitt drevet av Kirkens bymisjon. Hovseter har vært drevet av Carema siden oktober 2000, og er nå ute på tredjegangs konkurranse.

 

Deltid på dagsorden i bystyret

- I Oslo kommune er det ca 10 000 ansatte som ønsker å arbeide mer enn det de gjør i dag. På sykehjemmene som er svært kvinnedominerte er det godt over 40 prosent av de som jobber deltid, som sier at de ønsker å jobbe mer enn de gjør i dag, sa Trond Jensrud i en interpellasjon i bystyret 27. februar. Les Trond Jensruds innlegg hos Oslo Arbeiderparti: http://oslo.arbeiderparti.no/.

 

Mer penger til kommunene

Kommunene får et kraftig økonomisk løft neste år, forteller avisenes nyhetsbyrå. Videre skal det satses på samferdsel, miljøvern og kampen mot fattigdom. Dette er det bred enighet om blant de rødgrønne partiene.

 

Søndag samles regjeringen til den første budsjettkonferansen om statsbudsjettet for 2009. Her skal regjeringen fullføre Soria Moria erklæringen og finne sakene som mobiliserer velgere i et valgår. Les mer hos http://www.kommunal-rapport.no/

 

Folkets Hus i Gaza i ruiner

Den palestinske fagbevegelsens hus i Gaza, bygd opp av penger fra LO og Norad, har blitt bombet sønder og sammen av israelske F 16 fly. Huset var overtatt av Hamas.

 

De siste dagene har 110 palestinere blitt drept, en tredel barn. Flere hundre sivile er hardt skadet. LOs internasjonale leder, Karin Beate Theodorsen, sier at LO har protestert kraftig mot den israelske bombingen.

LO tar også avstand fra Hamas sin rakettskyting mot israelske mål.

 

Konflikt i Gaza
Det er en konflikt mellom Hamas på den ene siden og fagbevegelsen og internasjonale frivillige organisasjoner på den andre i Gaza. Hamas har, med tvang, tatt over flere hus som tilhører andre organisasjoner, blant annet har de tiltvunget seg Folkets Hus i Gaza som tilhører PGFTU. Den palestinske fagforeningslederen Rasem Al Bayari fra PGFTU forteller at Hamas har tatt lokalene deres, rasert fagbevegelsens radiostasjon, og står bak flere drapsforsøk mot han, og angrep på andre medlemmer. Les mer hos http://www.frifagbevegelse.no

 

Debattsider for fagbevegelsen

Fri Fagbevegelse utvikler nettsidene sine og har lansert siden www.altomafp.no og et debattforum på  www.arbeidersamfunnet.no som en del av dette.

 

Det går an å melde seg til debatt allerede. Og de vil ha DIN hjelp til å sparke den i gang med temaer som berører arbeidsliv, politikk og samfunn.

 

Du lager din egen profil  og kan delta i debatter, samt at Arbeidersamfunnet vil knyttes opp mot Fri Fagbevegelse, slik at det også blir mulig å kommentere enkeltartikler, og slik at vi får løftet debatten fram på forsida til  www.frifagbevegelse.no og inn i vårt daglige nyhetsbrev. Det er også en arrangements-kalender på sida som de trenger hjelp av brukerne til å vedlikeholde.

 

Frivillige ønskes til påskearrangement

LO ønsker å gjøre noe for en utsatt gruppe i samfunnet som har det vanskelig spesielt ved høytider. Det handler bl.a. om hjemløse og mennesker som lider under alvorlig rusmisbruk.

 

I den forbindelse skal LO avholde et påskearrangement i Folkets Hus, tirsdag 18. mars 2008 kl 1830 - 2300. Det skal serveres en 2-retters middag etterfulgt av en konsertopplevelse med 4 band (hvert band spiller i ca 30 min).

 

Det er forventet at det vil komme ca. 350 mennesker på arrangementet, så behovet for frivillige er stort.

 

Det trengs hjelp med rigging til arrangementet, matservering, rydding, men først og fremst folk som vil være et medmenneske og en samtalepartner. Det er et rusfritt arrangement.

 

De frivillige får ingen økonomisk kompensasjon, men man blir en erfaring rikere i tillegg til å ha bidratt til å ha gitt en utsatt gruppe en varm og hyggelig kveld

 

Vil du være frivillig på arrangementet eller har spørsmål, kontakt  kristin.finborud@lo.no, helst så raskt som mulig. De som melder seg vil bli innkalt til et informasjonsmøte i forkant av arrangementet.

 

Avtale for ansatte i dyreklinikker

Fagforbundet har siden sommeren 2007 vært i forhandlinger med Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) om en avtale for dyrepleiere og klinikkassistenter ansatt i dyreklinikker.

 

Partene kom i møte 12. februar 2008 frem til en intensjonsavtale som har virkning fra 1. mars 2008.

 

Partene har som målsetting å utvikle avtalen til en ordinær tariffavtale. Nye forhandlinger vil bli opptatt innen 1. september 2008.

 

I den foreliggende intensjonsavtalen er det fastsatt minstelønnssatser for hhv. ufaglærte, ansatte med relevant fagbrev og for ansatte med autorisasjon som dyrepleier. Det kan lønnes utover minstelønnssatsene etter en vurdering av klinikkens økonomi, fremtidsutsikter, produktivitet og konkurranseevne.

 

Avtalen har videre bestemmelser om arbeidstid, overtid og overtidsgodtgjørelse, tillegg for ubekvem arbeidstid, arbeidsavtaler/ ansettelsesforhold/ lønnsutbetaling, rett til lønn under sykdom, yrkesskadeforsikringer m.v.

 

LA har forpliktet seg til å anbefale avtalen overfor sine medlemmer. Avtalen ligger på Fagforbundets nettsider for dyrepleiere.

 

Kurs

Renhold renholdsartikler/ kjemikalier -- ergonomi

Målgruppe: Personell som arbeider med renhold.

Innhold: Renholdsartikler/ kjemikalier/ vaskemetoder. Ergonomi for renholdere

 

Tid: Onsdag 2. april 2008 kl. 08.00 - 1400

Sted: Uranienborg skole, Briskebyveien 7, 0259 Oslo

Forelesere: Peder Nordengen

                 Katarina Langaard

 

Påmelding til egen fagforening innen torsdag 13. mars.

 

Arrangør: Seksjon samferdsel og teknisk