Nytt fra Fagforbundet nr 8 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet nr 8

I Nytt kan du lese mer om ny politikk og åpent møte vedrørerende Oslo-sykehusene., 8. mars, at Regjeringen styrker tillitsvalgtes innsynsrett og streiken i Sentrum Røngen.

Hovedstadsprosessen
Deltagerne på Fagforbundet Oslos åpne møte ga klare tilbakemeldinger til ledelsen i Helse Sør-Øst om Hovedstadsprosessen. Sykehus er tydelig et tema som er viktig for befolkningen, nesten 300 deltagere møtte fram for å høre viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Mari Trommald, legge fram deres planer, og mange tok ordet i den påfølgende debatten. SVs Knut Even Lindsjørn angrep også Arbeiderpartiet for å snakke med to stemmer i saken.

Fagforbundet Oslos leder, Mari Sanden var strålende fornøyd med oppmøtet, og mente det var en vitamininnsprøytning for det videre arbeidet med Hovedstadsprosessen. Hun understreker at Fagforbundet Oslo primært ønsker at Hovedstadsprosessen settes på vent til vi vet omfanget av Magnussen-utvalget og andre grep regjeringen nå er nødt til å gjøre. -Problemene ved sykehusene er felles over hele landet, og da kan ikke regjeringen tro at problemet ligger kun hos det enkelte styret i det enkelte Helseforetak. Sykehusøkonomien og organiseringen blir ikke friskmeldt gjennom regionale prosjekter som Hovedstads-prosessen, derfor bør den stilles i bero til vi vet hva regjeringen vil gjøre. Hvis den rød-grønne regjeringen ikke innser at den må få orden på sykehuspolitikken i løpet av året, kan det fort være dens endelikt og et farvel til det rød-grønne flertallet den er basert på. Les mer om møtet her

Et helhetlig sykehustilbud til Oslos befolkning
Representantskapet i Fagforbundet Oslo har vedtatt en uttalelse om Hovedstadsprosessen. Helse Sør-Øst er midt oppe i store nedskjæringer og omorganiseringer i 2008. Det er åpenbart at dette samlet rammer fagmiljøer det har tatt flere tiår å bygge opp. Det svekker sykehustilbudet til befolkningen, og det berører i høy grad arbeidsplasser.

Hovedpunktene i uttalelse er at Fagforbundet Oslo vil stoppe Hovedstadsprosessen slik at det blir mulig å foreta en helhetlig gjennomgang av alle norske sykehus Den må også bli sett i sammenheng med konsekvensene for kommunehelsetjenesten. ha bedre samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten. beholde en sykehusstruktur som ivaretar folks behov for behandling ha pasienten i fokus endre finansieringssystemet med mindre bruk av ISF la det legges andre regnskapsprinsippper til grunn enn dagens regnskapslov for helseforetak.

Hele uttalelsen finner du her

Krever stopp i raseringen
De ansatte ved Aker sykehus føler seg dolket i ryggen av Helse Sør-Øst. Hovedverneombud Per Oddvar Synnes er sammen med de ansatte redd for at forslaget fra Helse Sør Øst om å legge ned akuttkirurgien, er første skritt på veien mot å legge ned hele Aker universitetssykehus. Samtidig krever Follo at de ikke lenger vil være en kasteball, og vil ha Aker som lokalsykehus. Les mer i Dagsavisen og Østlandets blad.

Gerd-Liv Valla er hovedtaler 8. mars
- Kvinnebevegelsen trenger damer som ikke er redd for å stikke seg frem, og som står for klare politiske standpunkter. Vi har sett på hva hun står for, og vi har fortsatt stor bruk for henne, sier Ane Stø, talskvinne for 8. mars-komiteen til Klassekampen. Fagforbundet Oslo oppfordrer alle medlemmer til å bli med å markere den internasjonale kvinnedagen 8.mars 2008! Vi stiller med fanen på Youngstorget fra markeringens begynnelse kl. 16.00. Det blir også appell om likelønn ved Lisbeth Normann, leder i Norsk Sykepleierforbund Årets hovedparoler finner du på våre hjemmesider, alt om arrangementer i uka før 8. mars og på kvelden etter toget kan du lese om på http://www.ladyfest.no

Streik i Sentrum Røntgen
Fagforbundet sine medlemmer ved Sentrum Røntgeninstitutt har siden 15. februar vært ute i streik. De kjemper for å få tariffavtale, men så langt er det lite som tyder på at konflikten vil løse seg raskt. Våre medlemmer vil fortsette å streike for en tariffavtale så lenge som nødvendig.

Så langt har de fått veldig god støtte fra andre LO- forbund og andre fagforeninger i Fagforbundet. Leder i LO Roar Flåthen mener det er forkastelig at man må streike seg fram til en tariffavtale i 2008 Det har vært en viktig faktor for å holde streikeviljen oppe hos de streikende.

Hittil er Fagforbundets medlemmer ved Sentrum Røntgeninstitutts avdelinger i Stavanger, Bergen og Trondheim tatt ut. I Oslo viser vi vår støtte og solidaritet med våre streikende kamerater gjennom løpesedler og informerer folk om den pågående konflikten: utenfor Sentrum Røntgeninstitutts lokaler i Kristian Augusts gate 19 (v/Tullinløkka). Vi oppfordrer selvsagt alkle våre medlemmer til å unngå å benytte noen av Sentrum Røntgen sine avdelinger rundt om i landet så lenge streiken pågår

LO får medhold om innsynsrett
Klassekampen forteller at Regjeringen styrker tillitsvalgtes innsynsrett i regelverket for bekjempelse av sosial dumping, etter press fra LO.

Tillitsvalgte som får innsyn i lønns- og arbeidsforhold for å motvirke sosial dumping, vil fritt kunne kontakte sin egen organisasjon om forholdene. Dette går fram i en forskrift som legges fram i statsråd fredag. Dermed har regjeringen gitt etter for sterke protester fra fagbevegelsen. Det opprinnelige forslaget inneholdt taushetsregler som innebar at tillitsvalgte ikke skulle kunne kontakte sine lokale eller sentrale organisasjoner, noe LO oppfattet som en uakseptabel knebling.Arbeidsgiverne i NHO har sagt at de oppfatter de tillitsvalgtes innsynsrett som ulovlig, fordi den er i strid med EØS-avtalen.

Forbudet mot å kjøpe sex kan tre i kraft allerede fra nyttår. Regjeringen legger i disse dager siste hånd på lovforslaget som skal sette en stopper for kjøp av seksuelle tjenester. I mars eller april sender de forslaget til Stortinget, forteller NrK.