Et helhetlig sykehustilbud til Oslos befolkning - Fagforbundet

Et helhetlig sykehustilbud til Oslos befolkning

Representantskapet i Fagforbundet Oslo har vedtatt en uttalelse om Hovedstadsprosessen og sykehuspolitikk. Vi krever at Hovedstadsprosessen stanses, bedre samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten og bedre styring og organisering av sykehusene.

Et helhetlig sykehustilbud til Oslos befolkning
Helse Sør-Øst RHF kjører nå gjennom Hovedstadsprosessen som skal avsluttes i oktober 2008. Samtidig står sykehusene i Helse Sør-Øst midt oppe i store nedskjæringer og omorganiseringer i 2008 - slik de har gjort i en årrekke. Det er åpenbart at dette rammer fagmiljøer det har tatt flere tiår å bygge opp. Det svekker sykehustilbudet til befolkningen, og det berører i høy grad arbeidsplasser.

Nedskjæringene og de rene kutt i pasienttilbudet framstår som svært dramatiske og det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om noen overhodet har oversikt over konsekvensene dette medfører. Fagforbundet Oslo er derfor alvorlig bekymret for det som ser ut til å være manglende helhetlig politisk styring av sykehus. Vi ser daglig eksempler på nedleggelser og omorganiseringer som mer har rot i markedsøkonomiske prinsipper enn hva befolkningen har behov for og er tjent med. Reformen for spesialisthelsetjenesten skulle forbedre kvaliteten og tilbudet på tjenestene. Dette blir ikke ivaretatt hverken i måten Helse Sør-Øst drives på for øyeblikket eller i resten av spesialisthelsetjenesten. Tryggheten for behandling, kvaliteten på et faglig forsvarlig tilbud utfordres, og settes på harde prøver. Det er derfor helt nødvendig at alle disse ulike prosessene sees i en helhetlig sammenheng.

Fagforbundet Oslo er enig i at det er et riktig overordnet mål å se på funksjonsfordeling mellom sykehusene med tanke på økt spesialisering. Dette kan ikke løses av Helse Sør-Øst alene gjennom hovedstadsprosessen når det er uavklart i hvilken grad økonomiske midler og fagkompetanse skal tas fra Helse Sør-Øst og gis til andre deler av landet. Helse Sør-Øst har også sykehus med landsdekkende funksjoner, noe vi frykter ikke blir ivaretatt i prosessen. Det er uakseptabelt å kjøre Hovedstadsprosessen isolert, med en tidsplan som gjør at den ikke kan samordnes med tilsvarende prosesser i de andre helseregionene, og Fagforbundet Oslo krever derfor at prosessen utsettes.

Fagforbundet Oslo ønsker et godt offentlig helsevesen som skal være preget av helhetstenkning på tvers av sektorer og ivareta befolkningens behov. Dette er nesten fraværende i den omorganiseringen som gjennomføres nå. Fagforbundet Oslo savner en fullstendig evaluering av helseforetaksmodellen. Vi vil evaluere konsekvensene av å ha psykiatri og somatikk i samme organisasjon, de økonomiske konsekvensene av å ha gått over til foretaksmodellen og en økonomi som følger regnskapslov i stedet for kommunelov. Vi savner en evaluering av Oslos framtidsbehov for spesialisthelsetjensten med utgangspunkt i Oslo selv og ikke framskrivninger basert på grunnlag fra Vestfold eller fra storbyer som Stockholm og København. Fagforbundet Oslo vil at sykehusene skal være under demokratisk kontroll i sterkere grad enn i dag. Noen må kunne holdes politisk ansvarlig for de kuttene som sykehusene tvinges til.

Fagforbundet Oslo vil endre både finansieringssystemet og regnskapsmodellen for helseforetakene. Finansieringsordningen bygger i for stor grad på Innsatsstyrt finansiering (ISF). Erfaringene med ISF er først og fremst at det er pengene, og ikke behandlingen av pasientene som blir målet og drivkraften i driften av helseforetakene. Helse Sør-Østs oppfølging av helseforetakene er i hovedsak rettet inn mot økonomi og økonomisk balanse.

For Fagforbundet Oslo er det viktig å få pasienten tilbake i fokus. Dagens system konstruerer problemer som at det å gi samme pasient to behandlinger med et kortvarig opphold er mer lønnsomt enn ett langvarig. Rehabilitering er ikke lønnsomt og dette skaper konflikter mot primærhelsetjenesten for de pasientene som er bestemt ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten, og skal overføres til andre institusjoner, i primærhelsetjenesten. Legevakten er et tilbud som i havner i skjæringspunktet første- og andrelinjetjenesten. Den sikrer lett tilgjengelige tjenester og helsetrygghet for den minst ressurssterke delen av befolkningen, men er sårbar i en styringsmodell hvor hvert ledd er opptatt av sin egen bunnlinje.

Til en vurdering av hvordan spesialisthelsetjenesten skal organiseres, hører også en diskusjon om hvilke yrkesgrupper som naturlig hører hjemme i landets sykehus. . Bemanningskuttene i helseforetakene rammer først og fremst hjelpepleiere og ansatte i støttefunksjoner, mens vi ser en vekst i sykepleiere og leger. Personalet i ikkemedisinsk sektor har alltid vært utsatt for salderinger og outsourcinger til fordel for den såkalte kjernevirksomheten i spesialisthelsetjenesten. Sykehusene har i tillegg høy bruk både av overtid og innleie fra vikarbyråer. Fagforbundet Oslo mener at sykehusene går i feil retning i forhold til arbeidsorganisering, og kunne drive mer effektivt ved å sette sekretærer til sekretærarbeid og hjelpepleiere og sykepleiere til pleieoppgaver, i stedet for at medisinsk fagpersonell utfører denne jobben. Med andre ord rett person på rett plass.

De stadige endringene i dagens opptaksområder bidrar til å svekke folks tillit til helsevesenet. Groruddalen hører til i Oslo, og til Aker sykehus. Det er ingen grunn til å endre dette, og samtidig gi en befolkning på 50.000 lengre reisevei. Follos befolkning er gjort til en kasteball, og skifter sykehus ved hver runde det flyttes avdelinger i spesialisthelsetjenesten. Spesialisering av tjenester kan være en fornuftig vei å gå innen mange områder, men Fagforbundet Oslo savner en god utredning om hva forslagene vil medføre. Vi frykter spesielt for Aker sykehus sin eksistens, fordi oppgaver flyttes og medisinske døgnplasser og rehabiliteringsplasser forsvinner. Fagforbundet Oslo vil jobbe for at alle sykehusene i Oslo består, vi er en by med et raskt voksende innbyggertall, og kan derfor ikke akseptere at sykehuskapasiteten bygges ned.

Fagforbundet Oslo vil:

  • stoppe Hovedstadsprosessen slik at det blir mulig å foreta en helhetlig gjennomgang av alle norske sykehus Den må også bli sett i sammenheng med konsekvensene for kommunehelsetjenesten.
  • ha bedre samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten.
  • beholde en sykehusstruktur som ivaretar folks behov for behandling
  • ha pasienten i fokus
  • endre finansieringssystemet med mindre bruk av ISF
  • la det legges andre regnskapsprinsippper til grunn enn dagens regnskapslov for helseforetak.