Nytt fra Seksjon Helse og Sosial - Fagforbundet

Nytt fra Seksjon Helse og Sosial

Her finner du årets første nyhetsbrev fra Seksjon Helse og Sosial med yrkesfalig stoff, informasjon om kommende konferanser og mer.

NYHETSBREV FOR SEKSJON HELSE OG SOSIAL
Streik på Sentrum Røntgeninstitutt

Fredag 15. februar gikk de ansatte på Sentrum Røntgeninsitiutt ut i streik. - Nå gjelder det at alle medlemmer i Fagforbundet er solidariske med de streikende og ikke benytter noen av Sentrum Røntgeninstitutts virksomheter. Det gjelder både der hvor det pågår streik, men også i de byene vi ikke er i streik, sier Jan Davidsen.

Les mer: http://forrige.fagforbundet.no/shs/

Sosial- og helsedirektoratet blir til Helsedirektoratet
Fra 1. mars skiller man på helse og sosialdelene i Sosial- og helsedirektoratet. Helsedirektoratet blir liggende under Helse og omsorgsdepartementet, mens sosial og velferdsdelen blir lagt under Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen. Helsedirektoratet skal nå få et mer helhetlig ansvar for finansieringsfeltet for helsetjenesten.

Les mer: http://forrige.fagforbundet.no/shs/

Gladmelding til ambulansemedlemmene
Fagforbundets ambulansepesonell i NHO-bedrifter ble før jul sikret lønn på nivå med sykehusenes ambulansepersonell til sommeren. Les protokollen og hele saken her: http://forrige.fagforbundet.no/shs/

Rehabilitering og habilitering
Møte i Forum for rehabilitering og habilitering fant sted 2. februar. Statssekretær Arvid Libak lovte økt oppmerksomhet og styrking av det politiske egasjementet rundt spørsmålet om rehablitering og habilitering. Han viste videre til at det er nødvendig å avsette tilstrekkelig med ressurser og brukerollen må styrkes. Samtidig med at departementet ønsker og vil bidra med en satsing på området, ble det avdekket at man ikke har de nødvendige kunnskaper om behov eller hva som i dag skjer innen fagfeltet. Kommunenes rolle og ansvar ble sterkt poengtert. Neste møte i Forumet finner sted i juni hvor det vil bli fokusert på bans situasjon. Det vil bli utarbeidet referat fra møtene og disse vil vi legge ut på SHS hjemmeside.

Felles sambandsreglement for nødetatene
Fagforbundet har mottatt høringsutkast til felles sambandsreglement for nødetatene. Høringsutkastet er forelagt faglig arbeidsgruppe for prehospitale tjenster og arbeidsgruppe brann. I våre kommentarer til reglementet har vi uttalt at vi ser et klart behovet for samkjøring og klar struktur i sambandsrutiner. Det er viktig at alle nødetatene blir fullt ut delaktig i slike rutiner for å få full effekt av nytt nødnett.

Erfaring i bruk av nødnettet vil kunne vise at noen rutiner med "tradisjonelle" verifiseringer og radioprosedyrer kan forenkles enda mer. Det vil være viktig med systematisk evaluering og tilpassning av rutiner. Dette arbeidet må foregå sentralt og være forpliktende for alle etatene.

Høringsdokumentene kan lastes ned fra http://www.shdir.no/fagnytt Høringer.

Ambulansekonferanse Midt-Norge
En programgruppe i Midt-Norge har vært i arbeid med å tilrettelegge for en fagkonferanse for amblansepersonell. Konferansen vil bli avholdt 14. og 15. mai i Trondheim på Quality Hotel Panoram. Konferansen er viktig i lys av reaksjonene etter at Helse Midt-Norge RHF besluttet å videreføre praksisen med å legge storparten av sin ambulansetjeneste ut på anbud. Kontaktperson er John Sørheller tlf. 408 79 057.

KreativOmsorg '08
Fagforbundet, LHL og Norsk Pensjonistforbund arrangerer for fjerde gang KreativOmsorg.

KreativOmsorg 2008 er lagt til Kristiansand. 9. og 10. april og 200 deltakere fra hele landet vil få anledning til å hente inspirasjon til livsglede og godt arbeidsmiljø. Her blir presentert mange kreative tanker og praktiske løsninger som helsearbeidere og andre kan plukke opp og ta med tilbake til egen arbeidsplass/kommune.

Denne gangen har vi lagt opp til at påmeldingen skal kunne skje elektronisk. Påmeldingsskjema ligger på kreativomsorg.no (påmelding og program ligger bak bildelenke på høyre side) eller gå direkte til påmeldingssiden her. Vi ber om at elektronisk påmelding brukes primært. Som en overgangsordning kan også påmeldingsskjema sendes i posten eller som e-post.

Konferanseavgift m/full pensjon: kr. 2 250,-, ekstra overnatting fra 8. - 9. april: kr. 1 000,-, dagpakke begge dager u/middag: kr. 810,-

Vi ønsker velkommen til KreativOmsorg '08

Gjennombrudd i sykehjem
Fagforbundet har takket ja til en invitasjon fra legeforeningen om å delta i styringsrådet og ressursgruppa for gjennombruddsprosjekt i sjukehjem. Forbundet vil bidra med inntil 250 000 kroner til gjennomføring av prosjektet. Hjelpepleierne Trine Børresen far Oslo og Gudrun Lundal fra Kristiansand sitter som fagforbudnets representanter i ressursgruppa. Avdelingsleder Signe Hananger fra SHS er Fagforbundets representant i styringsrådet. Tilsammen omfatter prosjektet nå 27 sjukehjem.

Klinisk fagstige
Seksjon helse og sosial utvider ordningen med klinisk fagstige. Fagforbundet har hatt ordningen med klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere siden 2002. Fra 1. mars 2008 utvider Fagforbundet ordningen til å gjelde alle yrkesgruppene fra videregående skoles nivå som har autorisasjon. Yrkesgruppene som vil bli omfanget av ordningen er: hjelpepleiere,omsorgsarbeidere, helsefagarbeider, helsesekretær, tennhelsesekretær, ambulansearbeider, apotektekniker, fotterapeut. Nærmere informasjon vil bli sendt ut.

Helsefagarbeiderkonferanse
- bruken av arbeidskraft og kompetanse i fremtidens sykehus og helsetjenester. 17. og 18. april arrangerer Aksjon helsefagarbeider, NSH og Sosial-og helsedirektoratet denne viktige konferansen i Oslo. Les mer og meld deg på her: http://nsh.no/script/view.asp?id=203

Kontaktinformasjon seksjon helse og sosial:
Signe Hananger, telefon: 23 06 43 14, e-post: signe.hananger@fagforbundet.no eller Herman Albert, telefon: 23 06 43 19, e-post: herman.albert@fagforbundet.no