Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 6 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 6

I nytt fra Fagforbundet Oslo nr 6 kan du lese mer om AFP, Caremas overtagelse av St.Hanshjemmet, økonomiske kutt på alle Oslo sykehusene, økt antall uføre på trygd, og sosial dumping som følge av EUs regelverk.

En god avtalefestet pensjon må sikres for alle
Regjeringens AFP-utvalg har lagt fram sine modeller for etablering av en AFP-ordning tilpasset ny folketrygd. Fagforbundets utgangspunkt er at vi skal ha en minst like god AFP-ordning som i dag for de som ikke har mulighet til å arbeide lenger enn til 62 år.

Fagforbundet er særlig opptatt av at dette også må omfatte de store kvinnedominerte yrkene med lav lønn, begrenset opptjening og høye uføreandeler som følge av belastende jobber. Dette gjelder eksempelvis hotell og restaurant, frisører og renhold. For pleie- og omsorgsyrkene, som primært utføres i offentlig sektor, gir AFP-modellen i dag tilnærmet samme AFP-ytelse fra 62 år som i privat sektor.

Fagforbundet kan ikke se at de beskrevne modeller fanger opp disse gruppenes behov for en verdig tidlig avgang tilsvarende dagens. Det blir en betydelig utfordring å få til en tilfredstillende løsning. Les også mer på frifagbevegelse.no

Ansatte mener kvaliteten på eldreomsorgen står i fare.
Mariann Hagen i Fagforbundet, hovedtillitsvalgt for de ansatte i Kommunal konkurranse, har fått flere meldinger fra frustrerte ansatte på St.Hanshjemmet, som mener de ikke er godt nok ivaretatt. Flere mener dette går ut over kvaliteten på omsorgen, forteller Aften.

Carema overtok driften av sykehjemmet fra 1. februar - Carema har kommet altfor sent på banen med informasjon. Like før overdragelsen hadde for eksempel mange ansatte ingen anelse om hvor de skulle jobbe, sier hun.

Tilbud om mindre lønn
For kort tid siden fikk renholdspersonalet beskjed om at deres arbeidsgiver blir en underleverandør av Carema omsorg. De fikk også beskjed om at de ville få en reduksjon i lønnen på cirka 30 000 kroner. Fagforbundet mente lønnsreduksjonen var lovstridig, og etter et møte mandag denne uken, ble det klart at renholderne likevel får beholde lønnen. Imidlertid ønsker Carema å redusere renholdspersonalet, og flere av renholderne må jobbe andre steder.

Ranjit Nanda, pleieassistent ved omsorgssenteret, er blant dem som nettopp har fått vite hvor han skal jobbe. - Jeg synes synd på beboere og pårørende som plutselig må forholde seg til helt nye mennesker. De mangler også informasjon, sier han.

- Carema vant konkurransen på kvalitet - noe som henger nøye sammen med jobben de ansatte gjør. Men hvordan kan de gjøre en god jobb for beboerne når de blir behandlet slik? spør Hagen.

Alle sykehusene bruker sparekniven
Aker

Aker sykehus skal spare 90 millioner kroner i år - og det er Ski sykehus som av den grunn må tåle de største nedskjæringene hvis forslaget styret har til behandling går i gjennom. I tillegg skal 176 årsverk fjernes. De fleste medisinske døgnplasser er foreslått fjernet fordi liggetiden for pasientene på Aker er lengst og dyrest i landet, mens kuttene i antall årsverk først og fremst skal fjernes ved naturlig avgang og førtidspensjonering. Det er også foreslått å fjerne 19 årsverk for fysioterapauter som driver rehabilitering av blant andre operasjons- og slagpasienter. Oppgaven er prioritert av myndighetene, men gir lite inntekter til Aker.

Ullevål

Kuttene ved Ullevål sykehus vil gå ut over pasientene og føre til lengre ventetid på ambulanse, sier tillitsvalgt for Fagforbundet ved Ullevål, Bjørn Wølstad Knutsen til Østlandssendingen. Den direkte årsaken til kuttplanene er et behov for å spare inn 375 millioner kroner på budsjettet for 2008, skriver sykehuset i en pressemelding. Fagforbundet frykter at kuttene vil ha konsekvenser for minimum 300 ansatte. - Jeg er i tillegg bekymret for ambulanseavdelingene og også skadelegevakten og hva dette vil medføre av problemer for byens befolkning, sier Bjørn Wølstad Knutsen. Skadelegevakta i Storgata er en over 100 år gammel institusjon, som med forslaget vil bli betraktelig nedbygget.

Rikshospitalet
Rikshospitalet HF er stilt overfor et resultatforbedringskrav på omlag 350 millioner kroner fra 2007 til 2008. De foreslåtte tiltakene er ikke nok for å komme i økonomisk balanse. Styret ber derfor administrasjonen legge fram ytterligere tiltak for å redusere bemanningen før endelig budsjettvedtak den 28. februar, skriver Fagbladet.

Balanse skal oppnås ved reduksjon i årsverk og variabel lønn. Men 80 prosent av inntektene til Rikshospitalet er finansiert gjennom aktivitet. Ved å minske aktiviteten, mister foretaket også inntekter. De tillitsvalgte nekter å vedta budsjettet.

– Budsjettet mangler 150 millioner på inndekningen, og det er ikke tydeliggjort hvilke konsekvenser dette får for pasientene. Vi går imot et budsjett som barberer viktige tilbud til pasientene og forringer kvalitet på pasientbehandling, utvikling og forskning ved foretakene, sier hovedtillitsvalgt Pål Berdahl ved Radium - og Rikshospitalet til Fagbladet.

Kvitter seg med hjelpepleiere
Fagforbundets hovedtillitsvalgt Pål Berdahl er sterk kritisk til måten omstillingene nå skjer: – På Medisinsk klinikk kvitter de seg med 10 hjelpepleiere. Det er kun hjelpepleiere som er blitt overtallige i omstillingsprosessen som nylig er avsluttet der. Det betyr at vi mister mangfoldet, og èn gruppe får monopol på pleie av pasientene, sier Berdahl, som framholder at dette også bekymrer sykepleierne som er igjen.

Økt antall uføre i Oslo
Drøye 29.000 personer i Oslo mottok uføreytelser ved utgangen av desember i fjor. 7,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år i Oslo får uføretrygd.

Oslo har landets laveste andel uføre, men antall personer som mottar en uføreytelse er økende. Det er flere kvinner enn menn på uføreytelser Les mer hosNrk Østlandssendingen

Polsk rett overprøver dansk arbeidsrett

I den danske arbeidsretten fikk den polske maleren Jerzy Kisiel tilkjent en etterbetaling på 86 000 kroner siden arbeidsgiveren hans GAL-MET, ikke hadde betalt tarifflønn, som de var forpliktet til. Denne dommen er underkjent arbeidsretten i Polen forteller LO-Aktuelt.

Arbeidsretten i den polske byen, Olsztyn, dømte 19. oktober Kisil til å betale tilbake 44.315,80 zloty pluss renter fra 26. juni 2007. Kisil ble også idømt saksomkostninger på 4 016 zloty.

Dommen er en uteblivelsesdom. Nestleder i Malernes fagforening, Bo Rosschou, opplyser til LO-Aktuelt at årsaken til at Kisiel ikke møtte i retten var at han bor 80 mil unna byen hvor rettssaken foregikk og at han rett og slett ikke hadde anledning til å møte.

Det er ikke mulig å anke en rettsavgjørelse fra den danske arbeidsretten, men dette har ikke vært avgjørende for den polske retten. Med henvisning til at den danske arbeidsrettens avgjørelse strider mot EU-retten har de gjort om dommen, ifølge Malernes fagforenings hjemmeside. To av Jerzy Kisils polske kolleger har også fått store summer, til sammen 136 000 kroner.

Dansk fagbevegelse mener at det som har skjedd er et forsøk på å slå beina vekk under det danske systemet i arbeidsmarkedet. Saken har mange paralleller til Vaxholm-saken fra Sverige. I januar falt dommen i EU-domstolen som sa at svensk fagbevegelse hadde opptrådt ulovlig. Les mer om saken på LO -aktuelt sine hjemmesider.