Vil ha et barnevern til barnets beste - Fagforbundet

Vil ha et barnevern til barnets beste

Fagforbundet - avd 707 Barne- og familieetatens fagforening har klare meninger om at barnevernet i Oslo kommune kan bli bedre. I dag kjøper Oslo kommune i større og større grad tjenester fra private aktører.

Oslo kommune kjøper i større og større grad tjenester fra private aktører. Dette er det motsatte av den rød-grønne regjeringens politikk som ønsker å trappe ned bruken av kommersielle aktører. Regjeringen sier at private skal være et supplement til det offentlige barnevernet, ikke en konkurrent slik det er i Oslo i dag. På landsbasis reduseres antall private institusjoner og konkurransen er hard. Institusjonsledere går åpent ut og sier at de presser sine priser så lavt for å være sikre på at ingen andre institusjoner har et billigere tilbud inne. Så satser de på å overleve på "spotplasser" som er begrepet for de akutte plasseringer barnevernet trenger. Slik blir det med konkurranseutsetting, men er det riktig å drive barnevernet på denne måten?

Er tilbudet til barnets beste?
En av de største bekymringene Barne og familieetatens fagforening har er om behandlingstilbudet som gis i dag følger loven. Den sier at tilbudet skal være til barnets beste. - Vi ser at vi har større pågang på institusjonsplasser i første halvår og i desember, enn om høsten da årsregnskapet nærmer seg slutten, sier leder i Barne og familieetatens fagforening , Truls Starheim -Da mistenker man lett at bydelene velger billigere tilbud, eller venter med å plassere barn for å få budsjettet til å gå opp. Noen ungdommer kommer for seint til en institusjon. Jo senere barn som trenger en institusjonsplass får et riktig behandlingstilbud, jo dårligere er prognosen fo rå løse problemene deres. Prisen for den enkelte ungdom er høy hvis han eller hun ikke får det behandlingstilbudet de har behov for.

Det faglige fokus går på bekostning av økonomiske hensyn
Det er slående hvor absurd det blir å snakke om de tekniske problemstillingene rundt konkurranseutsetting av barn og ungdom i barnevernet. Fagforeninga er klare på at fokuset flyttes bort fra fag og barnets beste, og over på økonomi. De understreker at problemet ligger i systemet, med bestiller - utfører modell og konkurranseutsetting av behandlingstilbud. - Vi ser at bydelene har økt bruken av private tiltak med ca 20% i 2007 sier Truls Starheim. Han mener rammevilkårene for institusjoner er blitt dårligere med bestiller-utfører modellen. I tillegg har han flere eksempler på at Barne- og familieetatens egne institusjoner stiller med et dårligere utgangspunkt når de skal tilby plasser: - De private har flere fordeler i forhold til de offentlige institusjonene. For det første setter de offentlige institusjonene en døgnpris som gjelder for hele kalenderåret. Den er beregnet utifra et belegg på 70% på institusjonen, og blir derfor kunstig høy. De private vet da hva de har å forholde seg til, og kan legge seg under i pris. I tillegg kan private aktører lettere flytte barn mellom sine institusjoner, de har en fleksibilitet vi ikke har. Det skjer en skjult privatisering av barnevernet i Oslo, og kommunen bruker ressursene sine dårlig når de offentlige institusjonene ikke har fullt belegg.

BUS
En sak hvor det i media nylig ble stilt spørsmål om de ansattes kompetanse var ved BUS Barnevernets akutt- og utredningssenter etter oppslag om vold mot ungdom i institusjonen. - Fagforbundet skulle ønske at også de ansattes situasjon i større grad kom fram. - Det oppstår situasjoner hvor de ansatte må grippe inn med makt, vi snakker om livreddende tiltak her. Sju ansatte har måttet på legevakten, sier Truls Starheim. -Det er ungdom med store adferdsproblemer som ender på akuttinstitusjonen. I løpet av det siste året har det vært en spesielt utfordrende ungdomsgruppe der. Situasjonen har ikke blitt bedre av at ungdom har bodd på institusjonen i flere måneder. Oppholdet skal i utgangspunktet ikke vare over halvannen måned. Gode langtidstilbud må være tilgjengelig til enhver tid. Tiltakene rundt bedre bemanning og færre barn er også viktig. At det er en tøff situasjon ser man jo ved antall ansatte som må til legevaktsbehandling, sykefravær, gjennomtrekk av ansatte.

Behov for økt samhandling og tilsyn
Fagforeninga er også opptatt av behovet for et styrket tilsyn. En kraftig økning i behandlingstilbud gjør at behovet øker for å vite både at de fungerer og at det er forsvarlige arbeidsforhold. I dag er det fylkesmannen som fører tilsyn med barnevernet, i tillegg har barne- og familieetaten egne kontrollbesøk. Dette arbeidet kan styrkes ytterligere

De er også opptatt av mer samhandling med andre. Barne- og familieetaten i Oslo og Ullevål universitetssykehus har nå et felles prosjekt, Barnevern for psykisk helse 2006 – 2008 som er en satsing på å gi bedre hjelp til barn og ungdom i barnevernets institusjoner som har særlige behov for psykisk helsehjelp. Prosjektets oppgave er å gi mest mulig helhetlig hjelp gjennom et tett og forpliktende samarbeid mellom barnevern og psykisk helsevern.

Barnevernet møter barn oftere enn før med nye eller mer sammensatte problemstillinger. Det er flere barn med etnisk minoritetsbakgrunn, nyere problemstillinger som f.eks tvangsgifte og sammensatte problemer rundt rus og psykiatri. Psykiatri og barnevern er forskjellige fag, og har forskjellige institusjoner, men det er noen ganger en tilfeldighet hvor barn havner, men de trenger uansett det samme tilbudet, sier Truls

-Vi ønsker også et sterkt fokus på fag, og på etter- og videreutdanning. Barnevern er et fag hvor de ansatte trenger påfyll. Vi er opptatt av at ikke bare høyskolegruppene får støtte, men at det også gis støtte til fagbrev og etterutdanning for de som ikke har høy utdannelse. Vi er glad for ordningen med Fagforbundets utdanningsstipend som gir opptil 12000 kr i støtte årlig, den er det mange av våre medlemmer som har hatt nytte av.

Barne- og familieetaten har ansvar for å etablere og drive institusjoner som hører inn under barnevernloven. Etaten har og ansvaret for å gi bydelene et avlastningstilbud til funksjonshemmede barn. og for godkjenning og kvalitetskontroll av kommunale og private barneverninstitusjoner i Oslo. De driver Barnevernsvakten, rekrutterer og følger opp fosterhjem. Etaten finansieres i stor grad av at bydelene bestiller tjenester, derfor har vår fagforening god kunnskap om konsekvensene av bestiller-utfører modellen.

Artikler