Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 1 2008 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 1 2008

I ukens Nytt kan du lese mer om hva Fagforbundet forventer av den rød-grønne regjeringa i forhold til bekjempelse av fattigdom, ungdomsgarantien og skattepolitikken. I tillegg skriver vi om

Må gjøre mer for de fattige
Regjeringen kan ikke se velgerne i øynene foran stortingsvalget i 2009 uten å ha gjort mer for å innfri sitt løfte om å avskaffe fattigdom.

Lederen i Fagforbundet Jan Davidsen er klar på hva som er det viktigste som gjenstår før den rød-grønne regjeringen har oppfylt sin kontrakt med velgerne til Avisenes nyhetsbyrå.

Han berømmer regjeringen for å ha levert hva den lovet på mange områder: Kommunenes økonomi er bedre, angrepene på sykelønn og de fagorganisertes rettigheter er slått tilbake.

- Listen over saker der regjeringen har kommet et godt stykke med å innfri forventningene er lang, oppsummerer Davidsen. Men når det gjelder fattigdom vil han ha vesentlig bedre resultater. Davidsen trekker fram flere tiltak: - Det første er å heve sosialhjelpsatsene. Dessuten er det et stort behov for å skaffe de bostedsløse et sted å bo.

Jobb og bolig er det viktigste. Derfor støtter Davidsen regjeringens arbeidslinje. Men uansett hvor vellykket arbeidslinja blir, vil det alltid være noen som ikke greier å skaffe seg verken jobb eller bolig. Også dem skal sikres et verdig liv. Derfor må minstesatsene for sosialhjelp økes og den sosiale boligbyggingen gjenreises, understreker han.

Ber Jens øke skatten
Skatten bør opp, og de rødgrønne må våge å gå til valg i 2009 på økte skatter. Det sier Fagforbundets leder Jan Davidsen i Dagsavisen. Skattenivået må opp for at regjeringen skal klare å oppfylle andre valgløfter.

Ap må våge å gå til valg på høyere skatter.
- Jeg kan forstå at folk er skeptiske gå til valg på å øke skattene, men det kan ikke være slik at man bare går til valg på godbitene. Da blir det slik at man lover det ene og andre, og så har man ikke penger til det. Man bør være ærlig og si fra om hva man ønsker å gjennomføre, og hva det vil koste, sier Davidsen.

- Behovene i offentlig sektor vil kreve mer penger framover. Se bare på kritikken av skolen og de løftene som nå gis, sier Davidsen.

Ta de rike
Jan Davidsen har resepten klar for å skatte de aller rikeste hardere. Overfor Dagsavisen kommer han med tre konkrete forslag til regjeringen.

  • Innføring av en egen skatt på aksjehandel. En slik omsetningsavgift er innført i Storbritannia, med en sats på 0,5 prosent. Det vil gi flere milliarder i økte inntekter for staten, og det er en enkel skatt å kreve inn.
  • Tak på rentefradraget. Davidsen tror det vil dempe presset i bygge- og anleggsbransjen, et press som gjør at offentlige byggeprosjekter blir utsatt, og blir dyrere. I tillegg har dette en utjevnende virkning:
  • Skjermingsfradraget bør fjernes. Dette fradraget gjør at deler av utbytter fra aksjeselskaper kan tas ut skattefritt. De aller rikeste tjener stort på dette fradraget.

LO/Ap positive til arbeidsinnvandring Regjeringen har annonsert en bred stortings-melding om arbeidsmigrasjon til neste år. Det norske samfunnet vil ha godt av en arbeids-innvandring i dagens størrelsesorden, mener en LO/Ap-arbeidsgruppe.

Hovedkonklusjonen er at arbeidsinnvandring i dagens størrelsesorden kan være et positivt tilskudd i Norge, både samfunnsøkonomisk og kulturelt, og både på kort og lang sikt. Det forutsetter en tydelig og effektiv integrerings-politikk og at arbeidsinnvandringen ikke fører med seg flere midlertidige og kortvarige jobber.

Sats på Norge og EU
Hovedstrategien bør fortsatt være å satse på arbeidskraftsressurser i Norge, kombinert med det store potensialet som ligger i EUs arbeidsmarked. Men myndighetene bør klart markere at arbeidsinnvandrere er ønsket og velkomne i Norge. De bør sikre de som kommer gode lønns- og arbeidsvilkår gjennom innsatsen mot sosial dumping. Et mangfoldig næringsliv er både et mål i seg selv og en ønskelig strategi. Og en internasjonal arbeidsstokk er et konkurransefortrinn i en globalisert verden.

De viktigste tiltakene innenlands vil være målrettet utdanningsinnsats innenlands, bedre jobbkvalitet og arbeidsvilkår, og mindre ufrivillig deltid.

Ingen ungdomsgaranti fra Hanssen
Bjarne Håkon Hanssen har bedt AUF og Fagforbundets ungdom om hjelp for å hindre at ungdom blir stående utenfor arbeidsmarkedet. Men når Ungdomsgarantien blir realisert, er fortsatt uvisst i følge Dagsavisen.

Før stortingsvalget i 2005 lovet Arbeiderpartiet å gjennomføre Ungdomsgarantien, som skal hindre at ungdom blir stående utenfor utdanningssystemet eller arbeidsmarkedet. AUF og Fagforbundets ungdom har lenge presset på for at regjeringen skal oppfylle sitt løfte, men lite har skjedd.

Men etter at de sendte 400 julekort med krav til Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, viser ministeren nå tegn til handling. På et svarkort til ungdomsorganisasjonene inviterer Hanssen AUF og Fagforbundets ungdom til et samarbeid om hvordan en slik garanti bør utformes.

Linn Hemmingsen, leder i Fagforbundets ungdom, mener det er på høy tid at Hanssen kommer på banen. Hun mener også det er viktig at lærlingordningen kommer inn under Ungdomsgarantien. -Ledigheten blant ungdom er dobbelt så høy som hos andre. Unge mennesker er også de som er mest utsatt for å få psykiske plager når de blir gående ledig. Fire av ti får ikke den lærlingplassen de har krav på. Hvis samfunnet tar på alvor at det trengs mer faglært personell, må man sørge for at de som vil jobbe får en sjanse.

Barnehjemsbarn kan få 500 mill.
Erstatningskravene fra tidligere barnehjemsbarn strømmer fortsatt inn til Oslo kommune. Totalt kan utbetalingene komme opp i 500 millioner kroner forteller NrK Østlandssendingen. Hittil har 600 tidligere barnehjemsbarn fått erstatninger på opptil 725.000 kroner. Fortsatt kommer det daglig inn nye søknader.

Det var i september 2006 at Oslo-politikerne samlet seg om en enstemmig unnskyldning til alle dem som har fått sin barndom ødelagt av Oslo kommunes barnevern. Unnskyldningen kom etter en knusende rapport om grove overgrep på barnehjem. Politikerne vedtok samtidig at tidligere barnehjemsbarn skulle kunne få erstatning for overgrep. Søknadsfristen går ut 15. september i 2008.