Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 35 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 35

I denne ukens Nytt fra Fagforbundet Oslo kan du lese mer om at vi går til streik mot Oslo-budsjettet, Utdanningsetaten overtar ansvaret for skolefritidsordningen, Regjeringa varsler et seniorpolitisk tiltak og mye mer.

 

Informasjon til tillitsvalgte og medlemmer i         Nr. 35/2007

Fagforbundet Oslo                                        Uke 49/2007STREIK MOT OSLO-BUDSJETTET

Fagforbundet Oslo og Utdanningsforbundet Oslo har besluttet å gå til politisk demonstrasjonsstreik onsdag 12. desember fra kl. 09.00 til 11.00. Streiken markerer motstand mot Oslo-budsjettet for neste år.

 

Fagforbundet Oslo mener bystyreflertallet gjennom flere år har satt bydelene i en meget vanskelig situasjon. – I stedet for å investere i gode tjenester til byens befolkning, tas det grep som avler byråkrati og tapper tjenestetilbudet, sier Mari Sanden som leder Fagforbundet Oslo. Hun mener at bydelenes svake økonomi legger til rette for mer stoppeklokke og mindre hensyn til de eldres behov innenfor eldreomsorgen.

 

Bydelsøkonomien rammer også barn og unge: – Det er ikke lenger en selvfølge at vikarer settes inn i barnehagene ved sykdom. Det betyr at barna får et dårligere tilbud. Fritidsklubber trues igjen med nedleggelser, forteller Sanden.

 

Heller ikke budsjettforliket mellom Frp, Høyre, KrF og Venstre vil løse de økonomiske utfordringene bydelene står overfor. Samtlige BU-ledere har i et felles opprop krevd økte rammer i en størrelsesorden som er langt høyere enn hva budsjettforliket innebærer.

 

I Oslo-budsjettet antyder byrådet også at de vil selge kommunens aksjer i Miljøtransport AS, Sporveiens Turbiler AS og Unibuss AS. Fagforbundet Oslo er sterkt imot salg av disse selskapene, og frykter at de ansatte går en usikker tid i møte.

 

Det vil bli en markering i Rådhusets borggård kl. 09.30 - 10.30. Den politiske markeringen skal ikke berøre liv og helse. Medlemmer som tas ut varsles særskilt om dette.

 

EFS: – OFFENTLIG SEKTOR MÅ BESKYTTES

Den europeiske faglige samorganisasjonen (EFS) krever at EU-kommisjonen må gjøre det klart at offentlige tjenester skal beskyttes, melder LO-Aktuelt. I en meddelelse om det indre marked fra kommisjonen er skillet mellom "tjenester av allmenn interesse" og "tjenester av allmenn økonomisk interesse" uklart. Tjenester av allmenn økonomisk interesse reguleres av reglene for konkurranse som gjelder innen EU-området. Det kan innebære at det blir opp til EU-domstolen om offentlige tjenester skal omfattes av konkurranseregler eller ikke.

 

EFS mener at en rekke offentlige oppgaver ikke bør omfattes av konkurransereglene, og mener kommisjonen ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til offentlige tjenester. Både sosialistgruppa i EU-parlamentet og den europeiske arbeidsgiverorganisasjonen er skeptiske til redegjørelsen fra EU-kommisjonen.

 

UTDANNINGSETATEN FÅR ANSVAR FOR SFO

Bystyret i Oslo har nylig vedtatt å overføre ansvaret for SFO fra bydelene til Utdanningsetaten. Overføringen vil skje 1. august 2008. Det var et flertall bestående av SV, KrF, Høyre og Frp som sørget for overføringen, mens Arbeiderpartiet, Rødt og Venstre var imot. 

 

Fagforbundet Oslo tror overflyttingen vil gå på bekostning av kvaliteten. – Skolefritidsordningen har blitt flyttet mellom etat og bydel flere ganger i løpet av kort tid. Vår erfaring er at bydelene er best egnet til å drive SFO. Når man først skal samle SFO og skole på ett sted, mener vi at ansvaret for skolene heller bør flyttes fra Udanningsetaten over til bydelene, sier leder av Fagforbundet Oslo Mari Sanden.

 

CAREMA TAR OVER OMSORGSSENTER

Fagforbundet Oslo frykter konsekvensene for ansatte og beboere på St. Hanshaugen Omsorgssenter når det privat drevne omsorgsselskapet Carema Omsorg AS tar over driften fra 1. februar. Senteret er i dag drevet av kommunens eget selskap Kommunal Konkurranse, som nylig tapte anbudsrunden om fortsatt drift.

 

Mange frykter at hensynet til profitt vil gå ut over tryggheten for de ansatte og kvaliteten på tjenesten. Et stort britisk investeringsselskap og Singapores statlige investeringsselskap er de største eierne av Ambea AB som er Caremas morselskap. – Carema går selvsagt ikke inn av ren og skjær veldedighet, sier Fagforbundet Oslos leder Mari Sanden.

 

Fagforbundet Oslo jobber nå med å finne en best mulig løsning for om lag 100 medlemmer som jobber ved  omsorgssenteret.

 

REGJERINGA FORESLÅR REDUSERT ARBEIDSTID
Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) varsler at regjeringa vil foreslå endringer i Arbeidsmiljøloven som innebærer redusert arbeidstid for de over 62 år. Flere vil stå lenger i arbeid når de har muligheten til å kombinere pensjon og arbeid, mener regjeringa.

 

– Mange seniorer ønsker en gradvis overgang fra arbeidsliv til pensjonisttilværelse. Jeg tror det å kunne jobbe litt mindre, beholde kontakten med arbeidskolleger og fagmiljø, og ikke slutte brått og helt fra en dag til neste gjør at det blir enklere å "stå" i jobben lenger. Dessuten vil det bidra til å ta vekk litt av det kunstig høye skillet mellom heltidsarbeidende og pensjonister, sier Stoltenberg.

 

Den varslede endringen ses i sammenheng med pensjonsreformen, hvor det legges opp til at alderspensjon helt eller delvis kan tas ut fra 62 år og det skal være mulig å kombinere arbeid og pensjon uten å miste deler av pensjonen. Regjeringa legger imidlertid opp til at retten til redusert arbeidstid kan innføres før 2010 da pensjonsreformen iverksettes.

 

Regjeringa legger frem forslaget til behandling i Stortinget rett over nyttår.

 

GERD KRISTIANSEN BLOGGER

De senere årene har stadig flere personer opprettet en såkalt blogg (eller på godt norsk vevlogg) – en nettside som oppdateres med synspunkter fra skribenten overfor omverdenen. Fagforbundets 1. nestleder Gerd Kristiansen slår et slag for at fagbevegelsen skal henge med, og har opprettet sin egen blogg.

 

Du kan lese bloggen på denne adressen: index.php?page_id=3151. Om du synes adressen er litt vanskelig å huske er det også lagt ut link i høyremargen på Fagforbundets nettsider.

 

BRUSTAD TRUER MED UTSKIFTNINGER

Sykehusene har brukt over 9 milliarder kroner mer enn de skulle i løpet av de siste 5 årene. Bare i år ligger sykehusene an til et samlet underskudd på 2,6 mrd. kroner, mens målet var 1,4 mrd. Det viser prognoser som Aftenposten har innhentet. Den enorme gjelden gjør nå at flere er bekymret for økonomien i sykehusene. Helseminister Sylvia Brustad (Ap) truer med utskiftninger i helseforetakstyrene.

 

Siden staten overtok ansvaret for sykehusene har det vært mange overskrifter om budsjettoverskridelser. Professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark mener beskrivelsene er misvisende. – Hadde man brukt regnskapsprinsippene fra kommunene, hadde sykehusene kun gått med underskudd ett av årene siden 2002. Regnskapsprinsippene sykehusene bruker gir et misvisende bilde av helsesektoren vår. Klart de har brukt for mye penger, men helsesektoren er ikke noe konkursbo, sier Jensen til Aktuell.

 

Helseministeren er generalforsamling for helseforetakene og sier hun ikke aksepterer at sykehusene stadig overskrider budsjettet, og varsler utskiftinger i helseforetaksstyrene.

 

– Ingen sitter trygt, sier helseministeren til Aftenposten.