Hovedkrav til tariffoppgjøret 2008 - Fagforbundet

Hovedkrav til tariffoppgjøret 2008

Representantskapet i Fagforbundet Oslo har fattet vedtak generelle krav i forbindelse med tariffoppgjøret 2008. De generelle kravene gjelder alle tariffområder.

FØLGENDE GENERELLE KRAV / HOVEDKRAV KREVES

 

ALLE TARIFFOMRÅDER

 

1. Det kreves et økonomisk tillegg som minst opprettholder
kjøpekraften  for samtlige grupper.

 

2. De lavere og midlere inntektene skal ha reallønnsøkning.

 

3. De lavtlønte og likelønn skal prioriteres.

 

4. Det innføres en generell sikringsbestemmelse som fastslår at ledere lønnes høyere enn dem de er satt til å lede.

 

5. Reguleringen ved tariffoppgjøret skal fortrinnsvis være kronetillegg.

 

6. Heltid en rettighet, deltid en mulighet.

 

7. Forsvar normalarbeidsdagen.

 

8. Bestemmelser om tjenestepensjon og pensjonsvedtekter skal
være en del av tariffavtalen.

 

9. Det materielle innholdet i  avtalefestet pensjon, AFP, både for
privat og offentlig sektor  skal opprettholdes i de ulike tariffområdene.

  • Grunnlaget for særaldersgrensene bevares. 

10. Alle ansatte skal ha lik adgang til å ta tilleggs-/etter-/videre-/spesialist-/utdanning som er relevant for stillingen, og de som gjør
det - gis et tillegg.

 

11. Det utarbeides en handlingsplan for seniorpolitikk og
livsfasepolitikk. Det kreves nedsatt et partsammensatt utvalg
(i hvert tariffområde) vedr. utarbeidelsen av en slik handlingsplan.

 

12. Krav om sosiale reformer som f.eks. knytta til arbeidstid,
utvidelse av svangerskapspermisjon, etter- og
videreutdanningsreform o.l., fremmes under forutsetning av at
dette blir sentrale krav fra Fagforbundet og LO.

 

13. Alle ansatte har krav på bedriftshelsetjeneste.

 

Fagforbundet Oslo ber Fagforbundet (sentralt) om å vurdere tiltak
mot gratispassasjerer.