Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 33 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 33

I Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 33 kan du lese mer om at Fagforbundet Oslo ikke godtar brudd på avtalen om grunnbemanning i barnehagene, at Oslo-politikerne får en skyhøy lønnsøkning, Fagforbundets oppfordring til Kirkemøtet og mye mer.

 

Informasjon til tillitsvalgte og medlemmer i         Nr. 33/2007

Fagforbundet Oslo                                         Uke 46/2007– IKKE GODTA AVTALEBRUDD!

I de siste numrene av Nytt fra Fagforbundet Oslo har vi skrevet om stillingsstoppen som  er innført i de kommunale barnehagene i Nordstrand. Fagforbundet Oslo har pekt på at avtalen om grunnbemanning i barnehager i Oslo må overholdes. En følge av avtalen er at det skal være en pedagogisk leder og to assistenter per 9 barn under 3 år eller 18 eldre barn.

 

– Avtalen om grunnbemanning er inngått av representanter for både arbeidstakere og arbeidsgivere, og begge parter bør dermed føle seg forpliktet til å respektere den. Hvis stillingsstoppen i Nordstrand innebærer at vikarer ikke blir satt inn ved sykdomsfravær og lignende, innebærer det etter vår mening et brudd på avtalen, sier Mari Sanden som leder Fagforbundet Oslo.

 

Hun opplyser om at hun kjenner til at ansatte og tillitsvalgte i barnehagene har opplevd press for å godta brudd på avtalen. – I flere bydeler blir det sagt at ingen andre bydeler bryr seg om avtalen. Det stemmer ikke. Når Fagforbundets tillitsvalgte og medlemmer blir utsatt for slike knep ber vi dem drøfte saken med vårt fylkeskontor dersom de er usikre på hvordan de skal agere, forteller Sanden. – Vi godtar ikke avtalebrudd, og er bekymret for at kvaliteten på tilbudet som barna får blir dårligere. Ikke minst kan barnas sikkerhet i barnehagen bli dårlig ivaretatt som en følge av stillingsstoppen, sier Sanden.

 

NRK Østlandssendingen meldte i forrige uke om en barnehage hvor det var én voksen som alene hadde ansvar for 16 barn.

 

SKYHØY LØNNSØKNING FOR OSLO-POLITIKERNE

Det er med stor skepsis Fagforbundet Oslo ser forslaget fra Stortingets lønnskommisjon, hvor det foreslås en lønnsøkning på nærmere 7 prosent for rikspolitikerne. Politikerlønningene i Oslo er knyttet opp mot Stortingsrepresentantenes og forslaget kan dermed få innvirkning på lønnsutbetalingene for folkevalgte i Oslo.

 

– Det er unaturlig at poltikerlønningene øker såpass mye mer enn lønningene til vanlige folk. Oslos politikere bør revurdere om det er hensiktsmessig at lønna deres fortsatt er knytta opp til hva rikspolitikerne tjener. Hvis en lønnsøkning på 7 prosent for politikerne går igjennom, forventer vi at våre medlemmer får den samme økningen i tariffoppgjøret i Oslo kommune til våren, sier Mari Sanden.

 

– Jeg forstår ikke at politikerne har behov for større lønnsøkning enn lavtlønte i offentlig sektor. Vi mener Oslos folkevalgte ikke bør slutte seg til forslaget fra kommisjonen. De sender et dårlig signal ved å bevilge seg goder de færreste får. Det er viktig at de fremste tillitsvalgte for byens befolkning går foran som et godt eksempel overfor næringslivstopper, og viser moderasjon, sier Mari Sanden.

 

PÅMINNELSE: AFP-AKSJON 22. NOVEMBER

Det blir landsomfattende aksjoner for avtalefestet pensjon (AFP) torsdag 22. november. LO i Oslo varsler at det blir demonstrasjon utenfor Stortinget med appeller (av bl.a. nestleder i Fagforbundet Gerd Kristiansen) og overrekkelse av krav til Stortingets arbeids- og sosialkomité.

 

Fagforbundet Oslo oppfordrer til å sette av tid for å møte fram kl. 15.00, og sørg for å mobilisere og at faner blir tatt med!

 

OPPFORDRER TIL Å GJØRE DØREN HØY OG PORTEN VID

På kirkemøtet (12. - 17. november) har Den norske kirke muligheten til å sette punktum for en årelang strid om homofiles adgang til å inneha vigslede stillinger. I et åpent brev til kirkemøtet ber Fagforbundet og Musikernes Fellesorganisasjon om at organet likestiller homofile med heterofile, i ansettelsessaker.

 

– Fagforbundet og MFO mener at kirkemøtet nå må fatte nye vedtak, som innebærer at homofile som lever i partnerskap kan inneha vigslede stillinger i Den norske kirke. Dette vil bidra til at kirken blir en åpen og inkluderende arbeidsplass, heter det i brevet fra de to forbundene.

 

Blant biskopene er det nå flertall for et forslag som innebærer at det skal være opp til hver enkelt biskop eller tilsettingsorgan å avgjøre om de vil gi homofile adgang på lik linje med heterofile i vigslede stillinger. Selv om det kan anses å være et skritt nærmere full likestilling mener de to forbundene det er uholdbart at forholdet til homofile kan variere fra bispedømme til bispedømme.

 

LO-leder Roar Flåthen oppfordrer også kirkemøtet til å skjære igjennom og likestille homofile og heterofile. – Kompromisset er en dårlig løsning, fordi striden vil fortsette. Prester og biskoper med et diskriminerende syn på homofile kan fortsette som før. Dette er jo en form for yrkesforbud, som er personlig krenkende og rammer folks menneskeverd. Jeg vil anbefale kirkemøtet å gå linja helt ut, sa Flåthen til nyhetsbyrået ANB. I intervjuet kommer det frem at LO-lederen har vurdert å melde seg ut av statskirka i protest mot diskriminering av homofile.

 

Kirkemøtet er det øverste representative organet i Den norske kirke.

 

Les hele brevet.

 

FORESLÅR 200 MILLIONER EKSTRA TIL BYDELENE

Oslo Arbeiderparti foreslår 200 millioner kroner mer til bydelene i sitt alternative forlag til Oslo-budsjett for neste år. ­– I Oslo er det mye som går bra, men bydelenes økonomiske situasjon er bekymringsfull og det er store sprik bydelene imellom. Ap ønsker minst 200 millioner kroner mer til bydelene enn hva byrådet har foreslått i budsjettet for 2008, sier Trond Jensrud (Ap) som er nestleder i bystyrets finanskomité til Nordstrands Blad.

 

Så mange som 9 av de 15 bydelene i Oslo ligger an til å gå i underskudd i år. Det medfører at mange bydeler planlegger nedskjæringer i 2008 til tross for at også byrådet foreslår å gi mer penger til bydelene i 2008 enn de gjorde i 2007.

 

Jensrud ønsker  også en budsjettrevidering for 2007. – Bydelene har ansvar for mange og viktige velferdsoppgaver, men store deler av budsjettet er bundet opp til tjenester bydelen må kjøpe sentralt av kommunen som sykehjemsplasser og institusjonsbarnevernet. Når man hører innvendinger som at Nordstrand bydel har overforbruk av sykehjemsplasser, blir dette helt feil. Da har man en virkelighet hvor det er lagt til rette for altfor få plasser, sier Ap-politikeren til Nordstrand Blad.

 

 

KURS

Kursene er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo.

 

TEMADAG BARNEVERN

Tid: Torsdag 6. desember, kl. 09.00 - 15.00

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergt. 8 (vis a vis VG-bygget).

Kursinnhold:

- Barnevernloven m/ fylkesnemnd, og barneloven - lovendringer

- Høringsdokument om asylsøkerbarn

- "Snakk med oss" - barnevern og barns deltakelse

- Gruppediskusjon

Målgruppe: Alle som jobber innenfor barnevernet

Forelesere: Marianne Tellefsen, førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Liv Mette Gulbrandsen, professor ved Høgskolen i Oslo

Påmelding: til lokal fagforening innen fredag 16. november

Ansvarlig: Seksjon helse og sosial

 

VOLD OG TRUSLER

Tid: Tirsdag 11. desember, kl. 09.00 - 15.30.

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergt. 8 (vis a vis VG-bygget).

Kursinnhold: Kurset har tema som "Sjarmen som våpen", kommunikasjon og konflikthåndtering.

Målgruppe: Vektere, trafikkbetjenter, kontrollører, sjåfører, portører, badeansatte, resepsjon, sosialkontor og andre grupper som kan bli utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen.

Forelesere: Maren Eline Kleiven og Olav Reseland fra Politihøyskolen.

Påmelding: til lokal fagforening innen fredag 20. november.

Ansvarlig: Seksjon samferdsel og teknisk

Dokumenter