Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 32 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 32

I Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 32 kan du lese om at stillingsstoppen i barnehagene i Nordstrand klages inn til fylkesmannen, om den siste utviklinga i kvikksølvsaken og mye mer.

 

Informasjon til tillitsvalgte og medlemmer i               Nr. 32/2007

Fagforbundet Oslo                                              Uke 45/2007STILLINGSSTOPP KLAGES INN TIL FYLKESMANNEN

I forrige nummer av Nytt fra Fagforbundet Oslo skrev vi om at Nordstrand har innført vikarstopp, ansettelsesstopp og overtidsstopp i barnehagene som følge av at bydelens dårlige økonomi. En følge av vedtaket er at barnehagene får lavere bemanning enn avtalen om grunnbemanning tilsier, og en mulig konsekvens kan bli stengte barnehager. Nå klager foreldre i Nordstrand inn saken for fylkesmannen, melder NRK Østlandssendingen.

 

– Vi krever at vedtaket om stillingsstopp blir omgjort og trukket tilbake. Det må være andre måter å spare penger på i bydelen enn å ta det fra de minste som ikke klarer å snakke for seg selv, uttaler talskvinne for foreldreutvalgene for kommunale barnehager i bydel Nordstrand, Magnhild Kleven til NRK Østlandssendingen.

 

En følge av innsparingene er at vikarer ikke uten videre kan settes inn ved sykdom. Det må da søkes spesielt om dispensasjon, og bydelen har varslet at slike søknader vil bli behandlet strengt.

 

Foreldrene frykter for at sikkerheten til barna og den pedagogiske virksomheten ikke kan ivaretas som en følge av innsparingstiltakene, går det frem i et brev foreldreutvalget har sendt til Fylkesmannen.

 

– Forrige uke var det en avdeling på en barnehage i bydelen som måtte stenge, og vi har hatt andre tilfeller hvor det har vært én voksen på 16 barn, og det var ikke bare én dag, det har skjedd ved flere anledninger, sier Kleven til Østlandssendingen.

 

Bydelsdirektør i Nordstrand, Per Johannesen, opplyser til NRK Østlandssendingen at han ikke kjenner til at stillingsstopp har medført problemer for barnehagene.

Fagforbundet Oslo krevde i forrige uke at byråd Torger Ødegaard (H) rydder opp i situasjonen. – Dersom ansatte i barnehagene blir sjuke eller slutter i jobben er det uforsvarlig å ikke ta inn nye, sier Fagforbundet Oslos leder Mari Sanden. Hun viser til avtalen om grunnbemanning som er til nettopp for å ivareta sikkerheten og sørge for at barnehagetilbudet er av en kvalitet som er forsvarlig. I følge avtalen om grunnbemanning skal det være en førskolelærer og to assistenter per 9 barn under tre år eller 18 eldre barn.

 

I bydel Østensjø forsøkte bydelsadministrasjonen å innføre stillingsstopp, men dette forslaget ble stoppet av et enstemmig bydelsutvalg.

 

Samtidig har aldri noen regjering bevilget mer penger til barnehageformål enn det den rødgrønne regjeringen gjør nå.

 

AFP-AKSJON 22. NOVEMBER

Det blir landsomfattende aksjoner for avtalefestet pensjon (AFP) torsdag 22. august. LO i Oslo varsler at det blir demonstrasjon utenfor Stortinget med appeller (av bl.a. nestleder i Fagforbundet Gerd Kristiansen) og overrekkelse av krav til Stortingets arbeids- og sosialkomité.

 

Fagforbundet Oslo oppfordrer til allerede nå å sette av tid for å møte fram kl. 15.00, og sørg for å mobilisere og at faner blir tatt med!

 

NAV AVVENTER I "KVINNENES LØSEMIDDELSAK"

På Fagforbundets kvikksølvseminar 6. november ville ikke Nav si noe klart ja til yrkesskadeerstatning for tannhelsepersonell som har blitt eksponert for kvikksølvdamp. I stedet avventer de Arbeids- og Inkluderingsdepartementets behandling av sluttrapporten fra St. Olavs Hospital. Arbeidsmedisinsk avdeling ved Trondheimssykehuset har utredet sammenhengen mellom eksponering for kvikksølv og helseplager. Rapporten understøtter antagelsen om at det er en sammenheng mellom kvikksølveksponering og senskader.

 

I mange år har tannhelsepersonell kjempet for å få yrkesskadeerstatning som en følge av helseplager de mener har sammenheng med at de har blitt eksponert for kvikksølvdamp. Det er særlig kvinner som jobbet mye med kobberamalgam i lokaler der det også var mye søl med kvikksølv, som rapporterer om kroniske lidelser. Hittil har alle som har søkt om yrkesskadeerstatning fått avslag, og mange av kvinnene har ikke økonomi eller ressurser til å kjøre saken i rettsapparatet. En sak har blitt fremmet i rettsvesenet, men ble avslått av lagmannsretten. Fagforbundet har nærmere 200 saker som de nå vurderer å gå rettens vei med etter de nye opplysningene.

 

På 1980-tallet ble det erkjent at menn som hadde jobbet med løsemidler fikk senskader, og etter lang kamp fikk de godkjent søknader om yrkesskadeerstatning. Nå arbeides det for at den kvinnedominerte yrkesgruppa tannhelsepersonell skal få samme status. Allerede i 1987 ba LO Arbeidstilsynet om å endre nivået for akseptabel eksponering, på linje med endringer som Sverige foretok. Dette ble ikke fult opp.

 

Omtrent 10 000 kvinner jobbet som tannlegeassistenter mellom 1960 og 1990, og kan dermed ha blitt eksponert for kvikksølv.

 

KREVER ROBUST MARKALOV

Oslo Arbeiderparti krever at den nye Markaloven blir så sterk og robust som mulig. Bystyret skal behandle en høringsuttalelse om ny Markalov i neste uke.

 

Høyre og FrP-byrådet foreslår at kommunen skal gå imot en slik lov. – Dette er pinlig, kommenterer Rina Mariann Hansen som leder Arbeiderpartiets miljøfraksjon i bystyret.

 

Et av problemene med Oslomarka er at den forvaltes av mange ulike aktører og forvaltningsnivåer, noe som vanskeliggjør helhetstenkning. I løpet av de siste 30 årene har Markagrensa blitt flyttet og innskrumpet, slik at arealet innenfor grensa har blitt redusert med 120 kvadratkilometer

 

Saken skal opp til behandling i bystyret 13. november.

 

DITLEV-SIMONSEN-EFFEKT BLANT SKATTESYNDERE

Etter at Per Ditlev-Simonsen (H) trakk seg som Oslo-ordfører på grunn av skatteunndragelser, har rekordmange Oslo-folk meldt fra om sine egne skjulte formuer på bankkonti i utlandet som de ikke har innberettet.

 

I følge NRK Østlandssendingen har 31 personer henvendt seg til Oslo ligningskontor med slike saker i år. Tidligere kom det inn to slike saker i året. Det største beløpet som en enkeltperson har innrømmet å hemmeligholde for ligningskontoret er 42 millioner kroner.

 

– Dette er friske penger inn i offentlige kasser, med formueskatt og skatt av renteinntektene på disse beløpene. Det dreier seg om ti år tilbake i tid, så her kan det bli snakk om store beløp, sier Jan-Egil Kristiansen ved Oslo ligningskontor til NRK Østlandssendingen.

 

Frykten for å bli avslørt er trolig årsaken til at mange nå innrapporterer skjulte formuer på egen hånd. I følge Kristiansen har risikoen for å bli avslørt nemlig økt de senere årene. Dersom de blir avslørt må de betale tilleggsskatt på 60 prosent i tillegg til renter av beløpene de tidligere skulle ha innbetalt i skatt.

 

LIKELØNN PÅ DAGSORDEN

Norges nye likestillingsminister, Manuela Ramin-Osmundsen satte likelønnsspørsmålet på dagsorden da hun gjestet landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund. – Lik lønn for arbeid av lik verdi er en forutsetning for likestilling, sa Ramin-Osmundsen. I tillegg til likelønnsspørsmålet understreket ministeren at hun vil jobbe for et heltidsløft innenfor omsorgssektoren.

 

I Sverige har 3000 kvinner fått økt lønna si med gjennomsnittelig 1000 kroner i måneden etter at arbeidsgivere gjennom lov ble pålagt likelønnskartlegging, melder nettstedet FriFagbevegelse.no. I den svenske likestillingsloven heter det at alle arbeidsgivere må kartlegge eventuelle lønnsforskjeller mellom kvinner og menn minst én gang i året. Hvis det oppdages forskjellsbehandling uten sakelig begrunnelse må ulikhetene rettes opp i løpet av tre år.

 

Det svenske likestillingsombudet har foretatt en kartlegging av likelønnsgjennomgangene bedriftene har gjennomført. I forrige uke ble resultatene offentliggjort:

- 44 prosent av de 292 arbeidsgiverne som er undersøkt til nå har påvist og rettet opp lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

- Totalt er det gjennomført lønnsjusteringer på minst 40 millioner svenske kroner.

- Minst 3000 kvinner og 300 menn har fått regulert lønningene sine med i gjennomsnitt tusen kroner i måneden.

 

Du kan lese mer om resultatet av kartleggingen på nettsidene til det svenske likestillingsombudet: www.jamombud.se

 

Den norske likelønnskommisjonen som ledes av Anne Enger legger fram sin innstilling i februar. Du kan lese mer om kommisjonens arbeid på www.likelonn.no.

 

LO KREVER BURMA-BOIKOTT

LOs sekretariat krever at regjeringen trekker ut Oljefondet fra Burma. Det innebærer at oljefondet heller ikke skal være med å eie selskaper som investerer i militærdiktaturet. I følge sekretariatet vil en slik handling være uvurderlig for demokratikampen i landet. I tillegg må regjeringen oppfordre norsk næringsliv til å la være å investere i Burma.

 

Det er de alvorlige overgrepene som har foregått i Burma gjennom mange år, og særlig den siste tiden som får LO-sekretariatet til å reagere. Daglig brytes menneskerettigheter, og fredelige demonstrasjoner tidligere i høst hvor buddhistmunker gikk i spissen ble brutalt slått ned. Politiske og faglige rettigheter krenkes av myndighetene. Burma styres kort sagt av en militærjunta som holder et jerngrep om befolkningen.

 

I følge LO vil en omfattende boikott være et virkningsfullt tiltak fordi svært mye av pengestrømmen som går gjennom landet både når det gjelder investeringer og import/eksport går gjennom militærjuntaen.

 

Eksilfagbevegelsen og opposisjonen i Burma oppfordrer også til internasjonal boikott av landet.

 

 

KURS

Kursene er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo.

 

SEMINAR FOR FOTTERAPEUTER

Tid: Tirsdag 27. november

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergt. 8 (vis a vis VG-bygget).

Kursinnhold: På dette seminaret vil du som arbeider som fotterapeut,  lære mer om:

Etikk

q       Yrkesetikk

q       Yrkesetiske dilemmaer, hvordan takle det i en travel hverdag

q       Gruppearbeid/erfaringsutveksling

q       Oppsummering

Diabetes

q       Årsaker

q       Føtter og diabetes

q       Gode råd om fotstell til diabetikere.

Målgruppe: Fotterapeuter

Forelesere: Fotterapeutlærer Siv Årnes og fotterapeut Ingar Opstad

Påmelding: til lokal fagforening innen fredag 9. november

Ansvarlig: Seksjon helse og sosial

 

 

VOLD OG TRUSLER

Tid: Tirsdag 11. desember, kl. 09.00 - 15.30.

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergt. 8 (vis a vis VG-bygget).

Kursinnhold: Kurset har tema som "Sjarmen som våpen", kommunikasjon og konflikthåndtering.

Målgruppe: Vektere, trafikkbetjenter, kontrollører, sjåfører, portører, badeansatte, resepsjon, sosialkontor og andre grupper som kan bli utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen.

Forelesere: Maren Eline Kleiven og Olav Reseland fra Politihøyskolen.

Påmelding: til lokal fagforening innen fredag 20. november.

Ansvarlig: Seksjon samferdsel og teknisk

 

TEMADAG BARNEVERN

Tid: Torsdag 6. desember, kl. 09.00 - 15.00

Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergt. 8 (vis a vis VG-bygget).

Kursinnhold:

- Barnevernloven m/ fylkesnemnd, og barneloven - lovendringer

- Høringsdokument om asylsøkerbarn

- "Snakk med oss" - barnevern og barns deltakelse

- Gruppediskusjon

Målgruppe: Alle som jobber innenfor barnevernet

Forelesere: Marianne Tellefsen, førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Liv Mette Gulbrandsen, professor ved Høgskolen i Oslo

Påmelding: til lokal fagforening innen fredag 16. november

Ansvarlig: Seksjon helse og sosial

Dokumenter