Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 21 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 21

Fagforbundet Oslos leder Mari Sanden reagerer på LOs behandling av Gerd-Liv Valla. Du kan også lese mer om Fagforbundets motstand mot lovfestet mimstelønn, overgangsordning for autorisasjon og lisens til regulerte helsepersonellgrupper og Nordre Aker Fagforenings engasjement for skolefritidsordningen.

Fagforbundet: Nei til lovfestet minstelønn

Fagforbundet sier nei til lovfestet minstelønn for å bekjempe sosial dumping, slik Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon har foreslått.

– Arbeidstakere fra andre land skal ha norsk tarifflønn, norsk arbeidstid og norske arbeidsvilkår. Vi trenger ikke lovfestet minstelønn for å motarbeide sosial dumping. Lovfestet minstelønn vil svekke tariffavtalenes posisjon og det vil svekke fagbevegelsen. Skal vi se på minstelønn, er dette et spørsmål for partene i arbeidslivet, sier Fagforbundets nestleder, Gerd Kristiansen, i en kommentar på Fagforbundets nettside.

Har valgt ulike veier
Spørsmålet ble også diskutert på kongressen til Den europeiske faglige samorganisasjonen i Sevilla nylig.
De mange ulike måtene europeiske land har valgt å regulere minstelønnsspørsmålet på gjorde at kongressen ikke tok noe klart standpunkt til om tariffavtaler eller lovbestemmelser er best for å hindre sosial dumping. Kongressvedtaket åpner for flere måter å regulere dette på.

20 av 27 medlemsland i EU har lovfestet minstelønn, men nivået på lønna varierer stort. En oversikt ovr minstelønn i fra EUs statistikkbyrå Eurostat
.

 

LO og Gerd-Liv Valla

Gerd-Liv Valla og hennes advokat Harald Stabell får lese gjennom Right Management-rapporten og rapporten fra de psykiatrisk sakkyndige, men nektes å kopiere papirene.

 

Sekretariatets beslutning bygger på de samme spilleregler og forutsetninger om anonymitet og konfidensialitet som gjaldt for Fougner-utvalgets arbeid. LO hentet før sin beslutning inn uttalelser fra HK-klubben og Ingunn Yssen, samt fra Right Management og de sakkyndige.

”På grunn av sakens karakter, må personvernet til de av LOs ansatte som har deltatt i prosessen og til øvrig medvirkende ivaretas”, heter det i en pressemelding fra LO.

 

Leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden er krystallklar: -Jeg forventer at LO nå opptrer som en seriøs arbeidsgiver og behandler Gerd Liv Valla med respekt, og gir henne fullt innsyn i materialet. LO-sekretariatet har kun vedtatt å gi anledning til gjennomlesning i dokumentene mot at det undertegnes taushetserklæring.

 

LOs nye leder, Roar Flåthen, har en rekke ganger gitt uttrykk for at dette har vært en vanskelig sak for alle. Slik oppleves det også for meg som er lokal tillitsvalgt for 34 000 medlemmer og stadig svar skyldig til alle som er opptatt av saken. Ingen kan forestille seg hva slags belastning dette har vært og dessverre er for Gerd Liv Valla selv.

 

For det første beklager jeg fortsatt at Gerd Liv fant det nødvendig å gå av som LO-leder. Dernest er det for meg ubegripelig hvordan LO-sekretariatet har behandlet henne og saken i helhet. Det at en setter sin kongress-valgte leder under gransking og gjør henne rettsløs, er i seg selv uhyrlig. Samtidig som sekretariatet legger rapporten til side, deltar medlemmer av det samme sekretariatet i uttallige debatter i mediene i ukevis. F.eks. har Per Østvold opptrått som om Fougner-rapporten var behandlet og påstandene der tatt for god fisk. Kjell Bjørndalen mente til og med at det var på sin plass å fortelle i beste sendetid hva han ville gjort hvis hun ikke hadde trukket seg.

 

Etter å ha opplevd tidenes jordskjelv, strider det mot all organisasjonsmessig praksis å ikke la organisasjonen få ytre seg. Og selv når en vedtar å ikke innkalle til ekstraordinær kongress, har deler av sekretariatet ikke nektet seg selv noe når det gjelder offentlig debatt!

Det spiller faktisk en rolle hvordan LO nå går videre, ikke minst når det gjelder behandlingen av Gerd Liv Valla. Hvis LOs ledelse tror at sekretariatet kan vedta ro og ikke har forståelse for at Valla har behov for - og rett til - å få fram et mer nyansert bilde, kommer det ikke til å bli ro. Med god grunn spør en seg om det er slik at det er greit at Valla bærer hele ansvaret og konsekvensene alene.

 

I så fall strider det som er gjort hittil mot alt jeg har lært og trodd på i mine 24 år som tillitsvalgt. Jeg ser heller ingen grunn til å motta beskjed om å holde kjeft fra sjefsrefserne enten de heter Per Østvold eller Kjell Bjørndalen. Til det har jeg for liten respekt for deres opptreden gjennom denne saken.

 

Jeg forventer at LO nå opptrer som en seriøs arbeidsgiver og behandler Valla med respekt, og at vi slipper flere hodeløse uttalelser og ubegripelige begrunnelser for hvorfor hun ikke skal få innsyn i materialet. Det er i LOs interesse å opptre slik at denne ulykkelige situasjonen bringes til en akseptabel avslutning. Det innebærer selvfølgelig at de som hittil ikke har forstått behovet for å nyansere, får hjelp til å greie akkurat det.

 

SFO til for foreldre og barn

Nordre Aker fagforening går i Nordre Aker budstikke til angrep på FrPs  familiepolitikk. Frp ønsker ikke å satse på dagens SFO og henviser til at frivillige lag og foreninger kan drive SFO billigere.

 

Dette mener vår fagforening er rent illusorisk. Allerede i dag er det åpent for et slikt samarbeid, men få lag og foreninger har folk som kan drive SFO mellom klokka 08-10 og 14-17. Her har vi nok et eksempel på at Frp ikke tar inn over seg realitetene når de kommer med et forslag, skriver Nordre Aker fagforening. Les hele innlegget i Nordre Aker Budstikke http://www.noblad.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070607/NALEDER/106070024                                               

 

Legesekretær-helsesekretær uten autorisasjon?

Viktig! Overgangsordning for autorisasjon og lisens til regulerte helsepersonellgrupper

Fristen for godkjenning nærmer seg slutten. Dette gjelder søknad om autorisasjon på annet grunnlag enn vitnemål eller fag-/svennebrev må være fremsatt før 1. januar 2008.

 

Det vil bli arrangert kurs for voksne innen helsesekretærfaget.  Målgruppen for kurset er sekretærer med lang yrkeserfaring, men som ikke har nødvendig bredde og pasientrettet yrkeserfaring for å få autorisasjon. Seksjon helse og sosial var på informasjonsrunder på Ullevål, Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Aker sykehus onsdag 30. mai 2007 for å fortelle om at overgangsordningen opphører.

 

Vilkår for autorisasjon

Lov om helsepersonell av 2. juli 1999  fast-setter en del vilkår for å få autorisasjon som helsesekretær, og ikke alle som søker autorisasjon etter overgangsforskriften som helsesekretær tilfredsstiller kravene. Størstedelen mangler laboratorie- og skiftestue praksis, derfor har Sogn videregående skole utviklet et slikt kurs. Kurset starter i august 2007, 2 kvelder pr uke og 1 lørdag pr måned. Kurset fullføres innen 20.12.07. Det vil koste 17.800,- inkl materiell og avsluttende prøve.

For mer informasjon og påmelding kontakt: sissel.dahl@oslo.kommune.no
evt telefon 23 46 57 76.

 

Du må ha jobbet 5 år i full stilling hvor av 2 år før 2001, eller 10 år i deltidsstilling. Du kan få flere opplysninger om dette ved å gå inn på SAFH hjemmeside: http://www.safh.no/,

her finnes alle gjeldende bestemmelser og nødvendige søknadspapirer.

Overgangsforskriften: http://www.lovdata.no/cgi-wift//ldles?doc=/sf/sf/sf-20001221-1376.html.

Henvendelse:

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Postboks 8053 Dep, 0031 Oslo

Telefonnr: 21 52 97 00

Telefaks: 21 52 97 00

E-postadresse: postmottak@safh.no

 

Stipend

Du som medlem av Fagforbundet har mulighet for å søke Fagforbundets stipend. Du kan lese mer om det på hjemmesiden til Fagforbundet: http://www.fagforbundet.no

 

Ved spørsmål kan du kontakte seksjonen: Leder Helge Sporsheim, tlf 23 06 18 42 eller helge.sporsheim@fagforbundet.no eller nestleder Gunn Hvid tlff 23 07 14 75 eller gunn.hvid@rikshospitalet.no/
gunn.hvid@fagforbundet.no