Krever reallønnsvekst i sykehusene - Fagforbundet

Krever reallønnsvekst i sykehusene

LO-forbunda i Navo helse krever en reallønnsvekst som er større enn reallønnsveksten i privat sektor. Mellomoppgjøret 2007 må redusere lønnsforskjellene mellom privat og offentlig sektor.

LO-forbunda overleverte sitt første kravdokument mandag 23. april. Der krever de i tillegg til reallønnsvekst at lønnsutviklingen skal ha en solidarisk profil og ivareta lavlønn/likestilling/likelønn og hensynet til langtidsutdannede.

Mange utfordringer
Både i tariffoppgjørene 2005 og 2006 har helsesektoren sakket akterut i forhold til  gjennomsnittlig lønn i industrien i NHO-området. I tillegg til krav om kjøpekraftsforbedring vil LO forbundene ta hensyn til dette etterslepet.

Helsesektoren pålegges omfattende omstillinger og effektiviseringstiltak,  og det krever høy kompetanse hos de ansatte. Det betyr at helseforetakene har mange utfordringer; kompetanseheving, faglig utvikling og veiledning og  deltidsproblematikken.
 
LO mener det er viktig å  nedsettes en arbeidsgruppe eller etablere et prosjekt for å kartlegge bruken av deltid i helseforetakene. I kravet ligger at dette blir gjort  senest 1. februar 2008.

Kravdokumentet er vedlagt til høyre (PDF-format)

Dokumenter