Oslo mangler sykehjemsplasser - Fagforbundet

Oslo mangler sykehjemsplasser

Fylkeslegen mener det er uverdig at Oslos eldre må slåss for en plass på sykehjem. Det er i sin årsmelding at fylkeslegen retter krass kritikk mot eldreomsorgen. Altfor mange eldre får avslag på søknad om sykehjemsplass i Oslo, og det er altfor få sykehjemsplasser og altfor få faglærte pleiere, sier fylkeslegen til NrK Østlandssendingen

I 2006 ble det fra fylkesmannens side gjennomført en større kartlegging om forholdene på sykehjemmene i Oslo og Akershus. Resultatene herfra vil bli brukt til å bestemme hvilke sykehjem og hvilke områder innenfor pleie, rehabilitering og omsorg vi skal prioritere i tilsynssammenheng i 2007. Fylkesmannen mener at hjemmeboende eldre stadig blir sykere, til dels uten at det fattes de nødvendige vedtak om behov for heldøgns pleie og omsorg, og at listen er blitt lagt høyere for de som bør eller må inn på sykehjem. Dette skjer parallelt med at sykehusene sender ut sine pasienter stadig raskere og således øker trykket mot den kommunale helsetjenesten ytterligere.

Videre sier fylkeslegen på sine nettsider at det bør være en tydelig forventning og et krav fra både myndighetenes og pasientenes side at denne diskusjonen føres ut fra et faglig og ikke bare et økonomisk ståsted, slik at den enkelte pasient ikke opplever å bli en kasteball i helsesystemet, men i stedet føler seg trygt ivaretatt uansett hvilken livsfase han eller hun befinner seg i.

Lenker