Nytt nr. 2 - 2007: Eldreomsorg og helseforetak - Fagforbundet

Nytt nr. 2 - 2007: Eldreomsorg og helseforetak

Kommunene bygger ut eldreomsorgen, viser den nye statistikken. Samtidig foreslår embetsverket i Helse- og omsorgsdepartementet at Helse Sør og Helse Øst slås sammen.

HF-SAMMENSLÅING?

 

De to regionale foretakene Helse Sør og Helse Øst skal kanskje slås sammen. De to helseforetakene vurderes nå slått sammen i et stort foretak med ansvaret for mer enn halvparten av landets innbyggere.

 

Forslaget kommer fra embetsverket i Helse- og omsorgsdepartementet, og har ennå ikke vært behandlet politisk. Bakgrunnen for forslaget er en konsulentrapport fra 2004 som hevdet at det var mye penger å spare på en slik sammenslåing.

 

Fagforbundet er meget kritiske til sammenslåing av de to helseforetakene. I en kommentar skriver forbundet at "En sammenslåing trolig vil få store ringvirkninger for resten av landet, ikke minst når det gjelder å skaffe kvalifiserte fagfolk. Forskningen og utdanningen andre steder i landet blir trolig også skadelidende. Størrelsen vil også svekke den lokale innflytelsen. Modellen vil gjøre det enklere for de som ønsker å legge ned helseforetakene og opprette et eget sykehusdirektorat."

 

MER ELDREOMSORG

 

Den rødgrønne regjeringens innsats for å bedre kommunenes økonomi gir resultater. Det viser de nyeste tallene fra Kommunenes Sentralforbund (KS).

 

Tre av fire kommuner kommer til å bygge ut eldreomsorgen i år, skriver Dagsavisen. Tilsammen ligger det an til at det blir ansatt over 2000 nye årsverk i eldreomsorgen.

 

Sylvia Brustad, Helse- og omsorgsminister, er veldig fornøyd. Til Dagsavisen sier hun at et av målene til den rødgrønne regjeringen er å fortsette å bygge ut eldreomsorgen. Hun varsler at regjeringen vil fortsette å øke tilskuddene til kommunene.

Resultatene i eldreomsorgen står i skarp kontrast til det som kom ut av samarbeidet mellom Bondevik-regjeringen og Fremskritts-partiet før siste valg. Mens disse partiene styrte gjennomførte et stort flertall av kommunene kutt i eldreomsorgen, mens bare en liten andel på ni prosent økte tilbudet.

 

ØKT LØNN FOR OMSORGSARBEIDERE

 

Siv Jensen var ute på TV2-nyhetene tirsdag kveld og sa at lønningene til pleiepersonalet må økes. Hun mente at de ansatte tjente for lite i forhold til den jobben de gjør.

 

At omsorgsarbeiderne fortjener økte lønninger er noe Fagforbundet har hevdet lenge. Vi er dog litt forundret, meldingen fra Siv Jensen står i skarp kontrast til hva omsorgsarbeiderne har opplevd fra Fremskrittspartiet her i Oslo.

 

Fagforbundet Oslos medlemmer husker godt tariffoppgjøret 2006, der Oslos byråd krevde at hjelpepleiere og andre som jobber turnus skulle gå ned minst 17.000 i lønn. Som kjent er det Fremskrittspartiet som styrer denne byen, i tospann med Høyre. Istedenfor å komme med ønsker på tv, hadde det vært en fordel om Frp gjorde ting i den virkelige verden.

 

KURS

 

Angst og selvhjelp en læringsarena

 

Målgruppe: Helse og sosialpersonell

Dato: Onsdag 28. februar 2007

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Fagforbundet Oslo sine lokaler Haakon VIIs gt. 5, 9. etg.

 

Påmelding: 9. februar.

 

Forelesere:

Ellen Steen-Hansen & Hege Hunding,

begge fra  Angstringen Oslo

Innhold:

Hvordan kan erfaring opplevd i Angstringen styrke helsepersonell i møtet med pasienten?

Hva er angst - slik vi ser det

Angst som livssmerte - vår holdning til angst

Selvhjelp - noe mer enn å hjelpe seg selv

Kunnskap om angst og selvhjelp - hvordan kan denne kunnskapen bidra i møtet mellom mennesker?

 

Fase 2 (grunnopplæring for tillitsvalgte)

 

Kursinnhold: Kommunikasjon, vedtekter, handlingsprogram, ideologi, historie, fagforeningsdrift/fullmaktsstruktur, tillitsvalgtes rolle og funksjoner, verving, møter, saksbehandling, lov- og avtaleverk.

Varighet 9 dager.

 

Målgruppe: Tillitsvalgte. Det er en fordel å ha gjennomgått Fase 1 eller tilsvarende i lokal fagforening

 

Tid:                   1. del            7. - 9. februar

                        2. del             28. februar - 2. mars

                        3. del             28. - 30. mars

Sted:

1. del             Fagforbundet Oslos kurslokaler

2. del    hotell

3. del             Fagforbundet Oslos kurslokaler

 

Søknadsfrist:            19. januar

 

Kurs for sekretærer

 

Kurset tar for seg arbeidsoppgaver i vervet som sekretær i fagforeningen.

Kursinnhold: Postjournal, innkalling, saksliste, saksbehandling, brevskriving, protokoll, referat, årsberetning, arkivering.

 

Målgruppe er nyvalgte sekretærer i fagforeningen

 

Tid:       23. februar 2006

Sted:            Fagforbundet Oslos kurslokaler

Søknadsfrist:            8. februar

 

Ungdomskonferansen 2007

 

Målgruppe er representanter (ungdomstillits-valgte) fra lokal fagforening. Konferansen skal velge ungdomsutvalg i fylket og delegater til den sentrale ungdomskonferansen. Andre aktuelle saker blir satt på dagsorden.

 

Tid:       15. - 16. februar

Sted:    Quality Ringerike Hotell, Hønefoss

Påmeldingsfrist:            30. januar

 

 

Kurs for fagforeningenes opplæringsansvarlige og opplæringsutvalg

 

Kursinnhold: Oppgaver for opplæringsansvarlige, planlegging og gjennomføring av kurs, opplæringsplaner/økonomi, informasjon til medlemmene, oppbygging, innhold og ansvar i Fagforbundets skoleringsprogram, registrering av kurs i AOF m.m.

Målgruppe: Fagforeningens opplæringsansvarlige

 

Tid:       6. mars

Sted:            Fagforbundet Oslos kurslokaler       

Søknadsfrist:            19. februar

 

Kurs i turnusplanlegging

 

Kursinnhold: Gjennomgang av arbeidsmiljølovens  bestemmelser og tillitsvalgtes rolle og medbestemmelse i godkjenning av turnusplaner, helge- og høytidsturnus.

 

Målgruppe: Tillitsvalgte i fagforeningen med ansvar for godkjenning av turnuser

 

Tid:       21. - 23. februar

Sted:            Fagforbundet Oslos kurslokaler

Søknadsfrist:            5. februar

 

Kassererkurs med Fane 2

 

Kurset omhandler kasserers oppgave i henhold til Fagforbundets vedtekter, regnskapsrutiner og Rubicon, rutinehåndboka samt bruk av Fane 2 (brukerveiledning).

Kurset er obligatorisk for nyvalgte kasserere i fagforeningen. Dersom alle søkere ikke har behov for hele kassererskoleringen, kan kurset deles i bolker med temaer som eksempelvis kun regnskap, Fane 2 etc.

 

Tid:                   5. - 9. mars

Søknadsfrist:            15. februar