Skaper fremtidas helsefagarbeidere - Fagforbundet

Skaper fremtidas helsefagarbeidere

img_1178.jpg

I budsjettet for 2021 er det satt av penger til at prøvestasjonen for helsearbeiderfaget blir permanent. – Det betyr bedre helsefagarbeidere som vil gi mer kvalitet i eldreomsorgen, sier Helge Sporsheim.

Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag og Fagforbundet Oslo var veldig glad da det rødgrønne budsjettet ble presentert, hvor det ligger 1,6 millioner kroner til å gjøre prøvestasjonen for helsearbeiderfaget permanent. Det har vært en reise som startet i 2017 og som vil gjøre at lærlingene i helsearbeiderfaget blir tryggere i rollen og som på sikt vil gi økt kvalitet i eldreomsorgen. Yrkesseksjon for helse og omsorg i Fagforbundet Oslo har vært helt sentrale og stått på for lærlingene i lang tid. Nå har det endelig gitt resultater.

- Dette er en stor seier for Fagforbundet Oslo. Kvaliteten på helsefagarbeiderne vil bli mye bedre. Prøvestasjonen innebærer mer tydelige krav til sluttkompetansen og dermed til opplæringen. Opplæringskontoret må samarbeide med lærestedene om å utvide både bredde og kvalitet i opplæringen. Lærlingene får dermed god oppfølging og vil være mer forberedt på å gå ut i arbeidslivet som helsefagarbeider, sier Helge Sporsheim som er leder av yrkesseksjonen for helse og sosial.

- Det handler om kvalitet, kvalitet, kvalitet, sier Sporsheim.

Hard jobbing har gitt resultater sier lederen av yrkesseksjonen for helse og sosial i Fagforbundet Oslo.
Hard jobbing har gitt resultater sier lederen av yrkesseksjonen for helse og sosial i Fagforbundet Oslo.

Større forutsigbarhet

Seksjonssjef i Opplæringskontoret Svein Ballo er glad for forslaget fra byrådet og mener at dette vil gi lærlingene et kvalitetsløft.  

Hva betyr det at ordningen blir permanent?

- For Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (OHO) sine 238 lærlinger i helsearbeiderfaget innebærer byrådets forslag om å gjøre prøvestasjonen permanent, at lærlingene kan bruke tida fram til fagprøven på å gjøre seg kjent med innholdet i vurderingsmatrisen, lese fagstoff og øve på ferdigheter som vil bli etterspurt i fagprøven, sier Ballo.

- Også lærestedene (i hjemmesykepleie, tilpassede boliger, langtidshjem og sykehus) får større forutsigbarhet. De kan forholde seg til vurderingsmatrisen gjennom to års læretid og ha et samarbeid med opplæringskontoret om opplæringen, sier Ballo videre.

Mer kompetanse hos lærlingene

Alle lærlinger som består fagprøven vil være testet i forhold til en felles kjernekompetanse. Fagprøven har blitt større/bredere da den inneholder både en førstehjelpsdel og en valgfri del, der lærlingen kan vise sin spisskompetanse. De vil derfor være testet i flere disipliner enn tidligere, og må dokumentere en bredere kompetanse. Arbeidsgiverne i helsesektoren vil være tryggere på hva de nyutdannede helsefagarbeiderne innehar av kompetanse.

- Som nyutdannede fagarbeidere vil de være trygge på egen kompetanse, at de har ferdigheter og kunnskaper som er etterspurt ute i tjenestene og at de kan bli gode kollegaer til alle som jobber i helsetjenestene, sier Ballo.

Roser Fagforbundet Oslo

Hadde det vært mulig uten Fagforbundet Oslo?

- Fagforbundet har deltatt i prosjektet hele veien og har delt våre ambisjoner om å løfte utdanningens kvalitet og ved å konkretisere hva sluttkompetansen skal være for nyutdannede helsefagarbeidere. Fagforbundet har vært opptatt av å bygge fagstolthet, og det ønsket deler vi. Så takk for samarbeidet, sier Ballo.

Han viser til at Sykehjemsetaten og andre representanter for andre helsetjenester også har vært gode bidragsytere i arbeidet med å realisere prøvestasjonen. De aller fleste som har jobbet tett på prosjektet, ser at dette er fremtidsrettet. Ballo gleder seg til fortsettelsen, som både handler om å utforme stasjonen, sikre høy kvalitet på prøven men også om å forankre prøvemetodikken hos de som skal gjennomføre og vurdere fagprøvene, nemlig prøvenemndene. Ballo sier at det gode samarbeidet med Fagforbundet går inn i en ny fase nå som prøvestasjonen skal realiseres permanent, men også videreutvikles.

Alltid god stemning ved Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag
Alltid god stemning ved Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag

Bakgrunn

Den tradisjonelle fagprøven i helsearbeiderfaget, som arrangeres på arbeidsstedet til den enkelte lærling, varierer i innhold fra prøve til prøve, avhengig av pasienten som stiller opp i prøven. Den praktiske prøven er ofte så begrenset at den må suppleres ved at kandidaten må «høres» om læreplanmål som ikke omfattes av den praktiske prøven.  Involvering av syke og svake pasienter i prøvene er også etisk vanskelig. Det har derfor vært reist kritikk mot fagprøvene i helsearbeiderfaget og det er uttrykt tvil om de som består prøven faktisk har tilstrekkelige kvalifikasjoner i forhold til behovet ute i helsetjenestene.

Prosjekt Prøvestasjon i helsearbeiderfaget ble startet i 2017. Prosjektet har tre år på rad gjennomført en ny type fagprøve basert på en vurderingsmatrise der kjerne- og breddekompetanse er målestokken. Prøven gjennomføres ved bruk av simuleringsmetodikk, der markører og dukker erstatter pasienter. Lærlingene blir testet i flere disipliner enn det som er vanlig ved ordinære prøver. Kandidatene kan ikke velge situasjon, og kan få oppgave relatert til situasjon i bolig, selv om læretida har vært i sykehus. Erfaringen er at denne metoden gir bedre og likere kvalitet på fagprøven sammenlignet med den tradisjonelle fagprøven. Prosjektet har utløst betydelig interesse i fagmiljøer over hele landet, og mange ønsker å vite mer om hvordan prøvene gjennomføres og det utviklingspotensialet modellen gir for fagets utvikling.

Byrådet har i budsjettforslaget for 2021, anbefalt at prøvestasjonen blir permanent og premisset er at den skal håndtere rundt 100 lærlinger årlig. Stasjonens dimensjonering tilsier at praksiskandidatene foreløpig ikke får fagprøve på prøvestasjonen.

Forskjellene ved å gjennomføre fagprøvene etter tradisjonell og ny modell kan fremstilles slik:

 

Tradisjonell fagprøve

Prøvestasjon

Lærlingen

Tre dagers prøve (1. forberedelse, 2. gjennomføring og 3. evaluering)

To dagers prøve (1. forberedelse og 2. gjennomføring/evaluering)

Pasient

Pasient på lærestedet

Markør og evt. dokker

Lokaler

På lærestedet

På prøvestasjonen.

Vurderings-matrise

Det er opp til den enkelte prøvenemnd å bestemme vurderingskriterier

Felles for alle prøvene. Lærlinger og læresteder kjenner vurderingsmatrisen i god tid før fagprøven.

Prøvenemnd

To medlemmer følger en prøve over tre dager

To medlemmer håndterer flere fagprøver over to dager

Innhold i fagprøven

Avhenger av hvem som er pasient. Vanligvis stell av en pasient lærlingen kjenner.

Koordinator lager forslag til fagprøver og vurderingskriterier, avklarer med prøvenemnd og rigger praktisk gjennomføring av fagprøven. Flere oppgaver inngår.

Forberedelse

Lærlingen kjenner pasienten/brukeren.

Lærlingen får vite tema og arena (helsehus, sykehus, sykehjem, bolig eller hjemme hos pasienten) en uke før fagprøven.