Det er ikke for sent å snu – Utred Ullevål - Fagforbundet

Det er ikke for sent å snu – Utred Ullevål

img_1801.jpg

Fagforbundet Oslo mener det eneste fornuftige for Oslo Universitetssykehus er å starte gjenoppbygginga av Aker sykehus og utrede Ullevål sykehus.

Aker sykehus skal være lokalsykehus for mange bydeler, og gjøre at trykket letter for et alt for trangt AHUS. Fagforbundet Oslo mener dette ikke er en diskusjon å rote seg bort i – bygg Aker.

Stridens kjerne er hvorvidt det skal satses på Gaustad (Riksen) eller Ullevål. Det er på disse tomtene det nå er store sykehus med mektige fagmiljøer. De har hver for seg tjenester for Oslos befolkning, og høyspesialiserte oppgaver for hele landet. 

Fagforbundet Oslo mener det er en skandale dersom Ullevål ikke utredes som sykehusalternativ. Faktagrunnlaget som vedtaket er basert på har store mangler. Fagmiljøene framhever Ullevål som et svært godt alternativ til skyskraper-sykehusbyggene som planlegges på Gaustad. Det ser ut til å være billigst, gi størst mulighet for framtidige utvidelser, være det mest funksjonelle sykehusbygget for pasienter og ansatte ved sykehuset og kan realisere ambisjonen om å gjøre Aker sykehus til et sykehus for hele Groruddalen, ikke bare for halvparten. 

Fagforbundet har jobbet med dette i lang tid. Lenge før saken har preget nyhetsbilde. Else Lise Skjæret er ansatterepresentant i styret på Oslo Universitetssykehus og Svein Øverland, ansatterepresentant i styret i Helse Sør Øst. De har sammen med de andre ansatterepresentantene i mange år prøvd å bidra konstruktivt for å få gode styrevedtak for sykehuset. De har bedt arbeidsgiver og styret utrede alternativene som finnes i dagens eiendomsmasse, et best mulig sykehus som fungerer for pasienten og ansatte, og som er samfunnsøkonomisk for landet. Gang på gang har de tapt slike forsøk, men ikke gitt opp og prøvd igjen.

Sykehus som bygges nå må se framover og ta høyde for innbyggere som ikke er født ennå. Bygningene må planlegges ut ifra hvordan pasienten skal behandles, og ikke for å få flest mulig kvadratmeter på en begrenset tomt. Høyhusene som planlegges på Gaustad tar ikke utgangspunkt i pasientbehandlingen, og vi frykter kompliserte og vanskelige arbeidsforhold for ansatte som da må forholde seg til et utfordrende bygningskompleks. Gaustad har ikke tilstrekkelig utvidelsesmuligheter, det er veldig begrenset hva som er mulig å få tilpasset tomten til der med verneområder, og tilliggende infrastruktur. Vi kan derfor ikke forstå at dette er en løsning som er å foretrekke. Når vi i tillegg har sett regnestykker som viser at Gaustadalternativet blir langt dyrere er det uforståelig at den konklusjonen er trukket.

Ullevål er det eldste sykehuset i byen, med mye variert bygningsmasse. Tomten er stor, flat, sentral og har allerede mange gode bygg. De fleste fagfolk peker på at det er denne tomten som kan dekke behov for sykehuskapasitet nå og for senere utvidelse. Ved å utvikle Ullevål får alle innbyggere tilhørighet til Oslo. Ved å selge Ullevål og bygge på Gaustad vil fortsatt Grorud og Stovner tilhøre AHUS. AHUS sliter med kapasiteten og bør få et mindre opptaksområde, det oppnås ikke ved en slik løsning.

Psykiatri og Rus har i mange år blitt bygd ned. Nå er det tid for å bygge opp og satse igjen for å få en pasientbehandling på akseptabelt nivå. Fagmiljøene mener at planene som legges nå ikke i tilstrekkelig grad har i seg utfordringene rus/psykiatri står i, og hva som må til for å få gode behandlingsforløp.

Vi har stor forståelse for at ansatte ønsker å bli ferdig med all usikkerheten, og håper på en snarlig avklaring. Men vi regner med at alle ansvarlige sykehusstyrer og politikere ikke fatter vedtak ut ifra svakt faktagrunnlag. Det er milliarder som skal brukes, tusenvis av liv skal hjelpes og ansatte skal kunne gjøre den beste faglige jobben. Da må verktøyet være på plass i form av gode bygg som tar hensyn til faglighet, framtidige behov, ansatte og pasienten.

Det er ikke for sent å snu – Utred Ullevål!