Om segregering i Oslos barnehager - Fagforbundet

Om segregering i Oslos barnehager

randifrevik.jpg

Randi Færevik skriver i Dagsavisen om segregering i Oslos barnehager.

I Dagsavisen 21. august leser vi om at Oslos barnehager er segregert, delt etter begreper innvandrer og norske. Det er noen av disse sammenkoblingene Fagforbundet Oslo ønsker å sette spørsmåltegn ved.

SSB har koblet «å være ressurssterke» som foreldre til foreldrenes sosioøkonomiske bakgrunn. Noe de selv sier har svakheter. Når fokuset er foreldrenes valg av barnehage, må det være mulig å tenke at foreldre med bakgrunn i lavere sosioøkonomiske kår, likevel kan ta gode valg på vegne av sine barn.

En annen ting det tas utgangspunkt i er at barn med norsk som andrespråk har best av å gå i barnehager der de fleste barn er enspråklig norske. Her stiller vi spørsmålstegn ved både hvordan man inndeler kategorien «kan norsk» og kunnskapene foreldrene har, når de velger barnehager som har flere flerspråklige barn.

Når alle nordmenn med innvandrerbakgrunn defineres som «innvandrere», fanger man ikke opp at dette er en veldig lite homogen gruppe. Flere av barna i denne kategorien har antakelig selv foreldre som er kyndige i norsk på lik linje med en språklig. Foreldre som er født her, har vokst opp her eller på annen måte tilegnet seg språket, men muligens har en annen hudfarge enn hvit.

Man må ikke undervurdere erfaringene nettopp disse foreldrene har med barnehager. Forskerne skriver at: Foreldre med innvandrerbakgrunn i stor grad søker seg til barnehager med høy andel minoritetsspråklige. Kan det være sånn at minoritetsforeldre velger barnehage som de ser kan ta imot flerspråklige barn på en god måte? Det å ha erfaring med og høy kompetanse på flerspråklighet er en viktig kompetanse for å kunne støtte barns utvikling. Dette gjelder også deres norskspråklige utvikling. Minoritetsforeldrene vil også det beste for sitt barn, og forskning støtter dem i å velge barnehager med god flerspråklig og flerkulturell kompetanse.

Mange av våre medlemmer og ansatte i Oslos barnehager har høy flerspråklig kompetanse. Dette nettopp fordi de har en annen bakgrunn enn norsk eller har arbeidskollegaer med bakgrunn fra andre deler av verden. Minoritetsspråklige ansatte har selv erfaring med det å lære et nytt språk og kanskje også det å være forelder i barnehagen. Barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn og ansatte, opparbeider seg høy kompetanse på flerspråklighet. Det er en ressurs for våre barn som vi må verdsette og ta vare på.

Randi Færevik

Leder av seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Oslo.

Publisert i Dagsavisen 4. september 2018.