KAH krever pensjon inn i tariffavtalen - Fagforbundet

KAH krever pensjon inn i tariffavtalen

img_5315.jpg
Forhandlingsleder i KAH Per Egil Johansen, rådgiver Anne Kathrine Ellila, leder av Fagforbundet Oslo Roger Dehlin og KAHs beregner Stein Olav Ringen er klare for overlevering av krav/tilbud nr. 3. (Foto: Fagforbundet Oslo/ Bjørn Lodve Wikstrøm)

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), som Fagforbundet er en del av, la fram sitt tredje krav/tilbud for Oslo kommune i dag kl. 14.00. Å få pensjon inn som en del av tariffoverenskomsten er et viktig krav fra en samlet arbeidstakerside.

-Vi mener pensjonsvedtektene til Oslo kommune skal tas inn i sin helhet i tariffavtalen. Vi ser på pensjon som utsatt lønn, og en viktig del av lønns- og arbeidsvilkår som partene har rett til å forhandle om. Mens både statsansatte og ansatte i de fleste andre kommuner har pensjon med forhandlingsrett, så mangler vi forhandlingsrett på dette området i Oslo kommune. Vi krever derfor at dagens pensjonsvedtekter tas inn som en del av tariffavtalen, inklusive tillegget om aldersgrenser og pensjonsalder, samt AFP. Det er uforklarelig om ikke det rødgrønne byrådet skulle ønske det samme, sier Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin.

Kravet har støtte fra KAH (som er LO-forbundenes hovedsammenslutning i Oslo kommune), Unio, Akademikerne og YS. Dermed er det en samlet arbeidstakerside som står bak kravet. 

I krav/tilbud nr. 2 stilte KAH og de andre arbeidstakerne tilsvarende krav. Oslo kommune valgte på sin side å ikke komme med noen tilbud på dette punktet i sitt krav/tilbud nr. 2. 

I tillegg til å kreve at pensjonsvedtektene inngår i tariffavtalen, mener KAH og resten av arbeidstakersiden at pensjonsrettighetene for ansatte som rammes av utskilling mv. fra kommunen styrkes. Hensikten er at ansatte ikke skal tape pensjonsrettigheter dersom arbeidsplassen deres blir overført til en annen arbeidsgiver.

 

Les hele krav/tilbud-dokument nr. 3 fra KAH her.

 

Krever flere hele og faste stillinger

KAH viderefører krav om forbedrede rettigheter til hele og faste stillinger. Det kreves at midlertidige tilsettinger ikke skal foretas uten at det foreligger en saklig begrunnelse for det, og at det skal være årlige drøftinger om prinsippene for innleid arbeidskraft fra bemanningsbyråer og midlertidige stillinger. 

I tillegg mener KAH at deltidsansatte som jevnlig jobber mer enn stillingsprosenten skal ha rett til tilsvarende økt stillingsprosent, og at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter. 

KAH krever også at det settes ned et partssammensatt utvalg som skal se på arbeidsplaner og andre virkemidler som fremmer heltidskultur. Utvalget får i oppgave å se på hvordan deltidsansatte skal få forbedret sine rettigheter til å økt stillingsprosent i avtaleverket.

-Vi er enige med arbeidsgiver om å få flere over i hele stillinger. Slik det er i dag jakter mange deltidsansatte etter ekstravakter for å klare seg økonomisk. Det gir lite forutsigbarhet for de deltidsansatte. De vet ikke når de skal jobbe fra uke til uke, og de vet ikke hvor stor lønnsutbetalingen blir fra måned til måned. Mange får ikke boliglån fordi banken ser at deltid gir usikker inntekt. Det er derfor helt nødvendig å sikre deltidsansattes mulighet for stillingsutvidelse, forklarer Dehlin.

 

Kompetanse 

KAH ønsker at partene setter i gang et forpliktende arbeid for å utarbeide konkrete kompetansehevende tiltak for ansatte med og uten formalkompetanse. 

KAH krever også at det tas inn en bestemmelse om at i forbindelse med årlige medarbeidersamtaler skal det utarbeides individuelle planer for kompetanseutvikling. Det må jobbes systematisk med overordnede planer for kompetanseutvikling på tvers av virksomheter i kommunen.

 

Kronetillegg og nei til lokale forhandlinger

KAH krever reallønnsvekst for kommunens ansatte. Veksten bør komme som et tillegg gitt på lønnstabellen, fortrinnsvis som kronetillegg slik at lønnsforskjellene i kommunen ikke øker ytterligere. Oslo kommune har i begge sine foregående krav/tilbud  signalisert at de ønsker både tillegg på lønnstabell og avsetning til lokale forhandlinger. Det ønsker ikke KAH å være med på. KAH svarer at de avviser lokale forhandlinger, og mener at den økonomiske rammen i stedet bør fordeles gjennom det sentrale oppgjøret. 

 

Andre krav

KAH fremmer flere andre krav, bl.a.:

  • at det nedsettes et partssammensatt utvalg for å vurdere og utvikle Oslo kommunes seniorpolitikk.
  • kvelds- og nattillegg gjøres gjeldende fra innslagspunktet og helt fram til arbeidstidens slutt. 
  • heving av lør- og søndagstillegg for arbeidstakere med ordinær tjeneste disse dagene. 
  • øking i kostgodtgjørelse for pålagt overtid som ikke er varslet før senest dagen før.
  • overtid i forbindelse med hjemmevakt eller hvilende vakt på avdeling betales for hver påbegynte halvtime.
  • deltidsansatte som jobber mindre enn 15 timer per uke får uttelling for ansiennitet.
  • likelønnsprinsipp inn som nytt kriterie for lønnsfastsettelse.
  • forbedring av særbestemmelser for brann- og redningsetaten

 

Les krav/tilbud nr. 3 fra alle hovedsammenslutningene:

Dok 3 KAH
Dok 3 Unio
Dok 3 Akademikerne
Dok 3 YS