Avstemning om ny tjenestepensjon - Fagforbundet

Avstemning om ny tjenestepensjon

I disse dager blir Fagforbundets medlemmer invitert til rådgivende avstemning om ny tjenestepensjon. Fristen for å stemme er tirsdag 15. mai kl. 16.00.

Fagforbundets forbundsstyre anbefaler medlemmene å stemme ja til det framforhandlede forslaget innen fristen 15. mai kl. 16.00

3. mars 2018 ble Fagforbundet og de andre arbeidstakerorganisasjonene enige om en løsning på hvordan offentlig tjenestepensjon skal tilpasses pensjonsreformen. Denne avtalen er nå ute til rådgivende avstemning. Les eksempler på hvordan avtalen slår ut

Dagens offentlige tjenestepensjon er dårlig tilpasset pensjonsreformen. På grunn av levealdersjusteringen som er vedtatt av Stortinget for flere år siden, vil ordningen bli gradvis dårligere. Derfor var det viktig for Fagforbundet og LO å få utarbeidet en ny og bedre avtale. Les hele avtalen her.

Fagforbundet stilte på forhånd krav om at den nye offentlige tjenestepensjonsordningen fortsatt skulle være livsvarig og kjønnsnøytral. Det fikk vi gjennomslag for. Det vil si at man får offentlig tjenestepensjon hele livet ut, og den beregnes likt for kvinner og menn, selv om kvinner i snitt lever lenger. Videre kompenserer avtalen for sliterne som går av tidlig.  Samtidig er det en avtale som bidrar til det som er hovedformålet med pensjonsreformen, nemlig at det skal lønne seg å jobbe lengre. 

-Dagens pensjonsordning er bra for de som er godt voksne og snart skal gå av med pensjon, men det er viktig å huske på at ordningen vil bli stadig dårligere for de yngre aldersgruppene. Det er et resultat av levealdersjusteringen. Vi lever lengre, derfor må også mange av oss jobbe litt lengre. Vi mener den avtalen vi har forhandlet fram er såpass god at vi anbefaler våre medlemmer å stemme ja, sier leder i Fagforbundet Oslo Roger Dehlin.

-Etter lange forhandlinger har vi i LO, sammen med Unio, YS og Akademikerne, fått på plass en god avtale som sikrer ansatte i offentlig sektor en god pensjonsordning. Den sikrer hovedpunktene fra LO-kongressen, skriver Fagforbundets leder Mette Nord i et dokument til alle Fagforbundets medlemmer.

Det er viktig å være klar over at dette er et fremforhandlet resultat som ikke er gjenstand for ny organisatorisk behandling. Avstemningen er et ja eller nei til den fremforhandlede løsningen. Det er ingen automatikk i at et nei-resultat åpner for ytterligere forhandlinger. På grunn av levealdersjustering er det ugunstig, særlig for unge, å fortsette med dagens pensjonsordning. Den nye avtalen fjerner ikke levealdersjusteringen, men gjør det lettere å jobbe seg opp til en bra pensjon enn med dagens ordning. 

Fagforbundet har laget to videoer som viser eksempler på hvordan forslaget til ny offentlig tjenestepensjon slår ut ulike grupper. Stine tjener 375 000 og Anne 560 000. Begge kan gå av med pensjon tidligere med det nye forslaget, enn hvis vi beholder dagens ordning.