Tariff Oslo kommune 2018: KAH overleverte sitt andre kravdokument - Fagforbundet

Tariff Oslo kommune 2018: KAH overleverte sitt andre kravdokument

img_5267.jpg
Klare til å overlevere KAHs kravdokument 2. F.v. Anne Kathrine Ellila, Stein Olav Ringen, Per Egil Johansen og Roger Dehlin (Foto: Bjørn Lodve Wikstrøm/ Fagforbundet Oslo)

Hovedtarifforhandlingene mellom partene i Oslo kommune fortsetter. I dag kl. 13.30 overleverte Kommuneansattes Hovedsammenslutning Oslo (KAH), som Fagforbundet er en del av, sine krav i andre runde av forhandlingene.

KAHs kravdokument nr. 2 inneholder konkretiserte krav, som erstatter mer overordnede krav som ble framsatt i forrige uke. Oslo kommune har varslet at de vil komme med sitt tilbud nr. 2 fredag 20. april. 

Les hele kravdokumentet nr. 2 fra KAH her. 

Blant kravene som KAH fremmer er det krav om hele stillinger og fast ansattelse, tiltak mot sosial dumping, privatisering og konkurranseutsetting, pensjon, kompetanse og annet.

 

Hele stillinger og fast ansettelse
KAH krever at det settes ned et partssammensatt utvalg som skal se på arbeidsplaner og andre virkemidler som fremmer heltidskultur. Utvalget får i oppgave å se på hvordan deltidsansatte skal få forbedret sine rettigheter til å økt stillingsprosent i avtaleverket, og gis i oppgave å utarbeide en rapport i løpet av 2018 slik at rapporten blir et tema for mellomoppgjøret i 2019.

KAH vil styrke rettigheter til fast ansettelse, og til stillingsutvidelse for deltidsansatte. 

 

Sosial dumping, privatisering og konkurranseutsetting mv.
Det framgår av dokumentetet at KAH krever at det tas inn bestemmelser om at kommunen skal begrense bruken av innleid arbeidskraft fra bemanningsbyråer mest mulig, og at det i stedet skal brukes fast ansatte i kommunen. Der inneleie benyttes kreves det en innskjerping av rutiner for kontroll og ettersyn av arbeidsvilkårene for innleide medarbeidere, blant annet må de innleide medarbeiderne ha arbeidskontrakter som sikrer dem lønn mellom oppdrag. Det må utarbeides egne lokale retningslinjer for når innleie kan benyttes. 

KAH ønsker også at kommunen skal forplikte seg til et solidaransvar for utbetaling av lønn, feriepenger og annen godtgjøring, samt at kommunen selv forplikter seg til å følge tiltakene i Oslo-modellen i alle virksomheter. 

 

Pensjon inn i tariffavtalen
KAH krever at pensjonsvedtektene i Oslo kommune i sin helhet blir en del av tariffavtalen. I dag er pensjonsbestemmelsene underlagt drøftinger mellom partene, men KAH vil styrke arbeidstakernes påvirkningsmulighet ved å ta vedtektene til tjenestepensjon, inkludert tillegg nummer 1 om aldersgrenser og pensjonsalder og AFP, inn i tariffavtalen. I tillegg til KAH, fremmer Unio, Akademikerne og YS dette kravet.

Dessuten ønsker KAH at når kommunen etablerer eller skiller ut nye virksomheter eid av kommunen, så skal hovedregelen være at likeverdige tjenestepensjoner videreføres.

I tilfeller der tjenester skal utføres av selvstendige juridiske virksomheter, som kan innebære skifte av arbeidsgiver, skal det kartlegges konsekvenser for AFP og pensjonsvilkår for ansatte som berøres. KAH krever at hovedregelen da skal være at kommunen forplikter den nye arbeidsgiveren til en lik tjenestepensjonsordning og rett til AFP, slik at berørte ansatte taper tjenestepensjonsrettigheter eller AFP-rettigheter. 

 

Kompetanse
KAH ønsker at partene setter i gang et forpliktende arbeid for å utarbeide konkrete kompetansehevende tiltak for ansatte uten formalkompetanse. Det settes ned et partssammensatt utvalg som skal framlegge en rapport med slike tiltak innen 1. mars 2019, og som blir et tema i tariffoppgjøret i 2019.

KAH krever også at det tas inn en bestemmelse om at i forbindelse med årlige medarbeidersamtaler skal det utarbeides individuelle planer for kompetanseutvikling. Det må jobbes systematisk med overordnede plander for kompetanseutvikling på tvers av virksomheter i kommunen.

 

Andre krav
KAH fremmer flere andre krav, bl.a. at

  • arbeidstakere fra 67 år og oppover må få samme rettigheter til lønn under sykdom som yngre arbeidstakere har.
  • satser for delt dagsverk økes.
  • timeuttellingen for hvilende vakt forbedres.
  • kvelds- og nattillegget gjøres gjeldende fra innslagspunltet og helt fram til arbeidstidens slutt.
  • lørdags- og helgetillegget heves.
  • kostgodtgjørelsen ved pålagt overtid som ikke er varslet senest dagen før økes.
  • deltidsansatte som jobber mindre enn 15 timer får tellende lønnsansiennitet. 
  • en del særbestemmelser for Bymiljøetaten forbedres. 

Dokumenter