Tariffoppgjøret i Oslo kommune er i gang - Fagforbundet

Tariffoppgjøret i Oslo kommune er i gang

Forhandlingssammenslutningen Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), som Fagforbundet Oslo er del av, leverte i dag klokka 14, sine første krav i tariffoppgjøret 2018 til Oslo kommune.

 

Tariffoppgjøret 2018 er i gang. KAHs forhandlingsdelegasjon er klare til å overlevere første krav. F.v. Roger Dehlin, Anne Kathrine (Tine) Ellila, Per Egil Johansen og Stein Olav Ringen. Foto: Bjørn Lodve Wikstrøm
Tariffoppgjøret 2018 er i gang. KAHs forhandlingsdelegasjon er klare til å overlevere første krav. F.v. Roger Dehlin, Anne Kathrine (Tine) Ellila, Per Egil Johansen og Stein Olav Ringen. Foto: Bjørn Lodve Wikstrøm

- Det blir et spennende oppgjør. Byrådserklæringa til det rødgrønne byrådet sier at Oslo kommune skal være en langsiktig, motiverende og forutsigbar arbeidsgiver. Det er gitt løfter om gode og forutsigbare lønns- og pensjonsvilkår for kommunens ansatte og satsing på hele og faste stillinger. Det viser at byrådet på flere områder ønsker det samme som vi gjør. Det håper vi gjenspeiler forhandlingene, sier regionsleder i Fagforbundet Oslo Roger Dehlin.

- Vi fremmer krav om at kjøpekraften skal opprettholdes for alle, og med en innretning der de med lavere og midlere inntekter får reallønnsøkning, og der lønnsforskjellene mellom kvinner og menn reduseres. Videre fremmer vi krav knyttet til pensjon, lik adgang til kompetanseutvikling for alle ansatte, bekjempelse av sosial dumping og en bedre livsfase- og seniorpolitikk, forteller en oppglødd Dehlin. 

Hele det første kravdokumentet fra KAH og LOs tariffpolitiske uttalelse ligger nederst på denne siden.  Der ligger også første kravdokument fra de andre hovedsammenslutningene, Unio, Akademikerne og YS, samt første tilbud fra Oslo kommune.

 

Solidarisk lønnspolitikk

KAH legger til grunn en solidarisk lønnspolitikk, rettferdig fordeling og en sosial profil til grunn for kravene. Dette sikres best gjennom kollektive avtaler og sentrale forhandlinger. Hovedkravet er å sikre medlemmenes kjøpekraft. 

KAH krever at kjøpekraften skal opprettholdes for alle arbeidstakere, en reallønnsøkning for lavere og midlere inntekter, reduserte lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, et generelt tillegg gitt på lønnstabellen, fortrinnsvis som kronetillegg, samt en økning av lørdags- og søndagstillegget. 

 

Ny offentlig tjenestepensjon

Tidligere i år ble det oppnådd endighet om et forslag til en ny offentlig tjenestepensjon. Tjenestepensjon er en sentral del av arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår, og det er viktig for KAH at pensjonsrettighetene sikres uavhengig av hvordan Oslo kommune organiserer sin virksomhet. Tjenestepensjonen må derfor innrettes slik at den enkelte arbeidstaker sikres mot tap av pensjon ved skifte av arbeidsgiver og at pensjonsvilkårene videreføres selv om virksomheten konkurranseutsetts eller privatiseres. Videre krever KAH at pensjonsvilkårene må inngå som en del av tariffavatalens fellesbestemmelser.

 

Kompetanse

Arbeidstakernes kompetanse og kunnskap er den viktigste ressursen ia rbeidet for å høyne kvaliteten på offentlig tjenester. KAH er opptatt av at alle yrkesgrupper skal ha samme mulighet til å utvikle egen kompetanse gjennom å satse på systematisk kompetanseheving og videreutdanning. Det innebærer en økning i antallet lærlingeplasser for å sikre rekruttering av viktige stillingsgrupper. Det innebærer også at de ansatte anerkjennes som kommunes viktigste ressurs og satser på formell utdanning, realkompetanse og lederkompetanse. KAH krever derfor lik adgang til og økonomisk godtgjøring for tileggs-, etter-, videre- og spesialistutdanning.

 

Hele og faste stillinger

KAH er bekymret for at hoveddelen ansatte innen pleie- og omsorgssektoren er deltidsansatte. I Sykehjemsetaten var andelen deltidsstillinger i 2017 på 50,7% av antall årsverk. KAH krever at bestemmelsene hele og faste stillinger må styrkes og sikres i overenskomsten. 

 

Anbud/utskilling/konkurranseutsetting/privatisering/fristilling mv av oppgaver/tjenester

KAH krever at det tas inn bestemmelser i overenskomsten om tiltak mot sosial dumping og solidaransvar og at bestemmelsene i Oslo-modellen gjøres gjeldende for alle virksomheter. 

 

Livsfase- og seniorpolitikk

KAH ser behov for tiltak som bidrar til at eldre arbeidstakere kan stå lenger i arbeid. KAH har derfor lagt inn krav om seniorpolitiske tiltak må utvikles mellom de sentrale parter. Dette for å sikre likebehandling mellom ansatte i Oslo kommunes virksomheter og for å bevare kompetanse i virksomheten. 

 

Du kan følge oppgjøret i Oslo kommune videre på våre nettsider. For tariffoppgjør i andre tariffområder kan du følge med her.

Dokumenter