Nettnytt fra seksjon Helse og Sosial - september 2006 - Fagforbundet

Nettnytt fra seksjon Helse og Sosial - september 2006

VEKTINFORMASJON

For noen kan det være like vanskelig å gå opp noen kilo i vekt, som det er for andre å gå ned. På Matportalen er det lagt ut tips for hvordan undervektige best kan gå opp i vekt på en sunn og riktig måte. Målet er at vektøkningen først og fremst skal bestå av muskler, ikke fett.

 

BRYSTKREFT

Behandling av brystkreft med medikamentet Herceptin i tidlig fase er god ressursbruk, viser en ny helseøkonomisk vurdering fra Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten.  Selv om behandlingen er kostbar, hindrer den lokale tilbakefall og spredning som vil kreve omfattende behandling. Merkostnaden ved behandling med trastuzumab (Herceptin) er 72 000 kroner per vunnet leveår.

 

BLUETONGUE

Utbrudd av dyresjukdommen bluetongue i Mellom-Europa sprer seg. Besetninger med storfe og sau i Nederland, Belgia og Tyskland er angrepet. Mattilsynet fastsetter nå forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for Norge. Sykdommen har aldri tidligere vært spredd så langt nord.

 

STØRST PÅ FORSKNING

Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF sto alene for 39,5 prosent av all forskningen i spesialisthelsetjenesten i fjor, og sørget for at Helse Sør nå er størst på forskning blant helseregionene. Les mer hos Helsedepartementet.

 

NYTT STRÅLEBYGG

1. september åpnet Helseminister Sylvia Brustad Rikshospitalet-Radiumhospitalets nye strålebygg på Kreftklinikken på Montebello. Dermed økes kapasiteten på sykehusets strålebehandling med 1000 pasienter årlig. Uverdig ventetid for kreftpasienter skal endelig være over.

 

BEDRE OPPFØLGING I FENGSEL

Justissektoren og helsesektoren forsterker samarbeidet for å gi rusmisbrukere bedre oppfølging under og etter soning. 60% av alle innsatte i norske fengsler har rusproblematikk. Et nytt rundskriv skal være et ledd i regjeringens satsing på tiltak for rusmiddelavhengige. Pressemelding og rundskriv finner du hos Helsedepartementet.

 

NØDNETT UTSATT

Kontraktene for utbyggingen av et landsdekkende nødnett for ansatte i politiet og brann- og helsevesenet skulle etter planen bli tildel i vår. To grupperinger kappes om kontraktene; den ene ledes av det fransk/tysk/spanske konsernet Eads, mens det andre ledes av det tyskeide Siemens. Les mer hos Dagens IT.

 

OVERFORBRUK AV SMERTESTILLENDE

Langvarig og hyppig inntak av smertestillende legemidler kan forårsake en forverring av hodepine. Internasjonalt brukes begrepet ”medication-overuse headache” (MOH)eller "legemiddel indusert hodepine". Ved mistanke om hodepine forårsaket av overforbruk av smertestillende bør all bruk av de nevnte smertestillende legemidler seponeres. Les mer hos Statens legemiddelverk.

 

RUSFOREBYGGENDE PROGRAM

240 oslolærere, politi og helsepersonell i skolen ble tidligere i høst skolert i det obligatorisk rusforebyggende programmet ”Unge&rus” som retter seg mot elever på 8. trinn. Programmet skal gi økt kunnskap om skadevirkningene ved rusmisbruk, samt kunnskap om hvordan man oppdager og takler et begynnende rusproblem. Les mer hos Utdanningsetaten, eller besøk nettstedet Unge & Rus.

 

NETT-TIPS

Notre Dame universitetet har en nettside hvor du kan oversette latin til engelsk og engelsk til latin. En nyttig side når skolekunnskapen om medisinsk terme begynner å ruste. Gjør et forsøk på: Latin Dictionary and Grammar Aid