Oslo kommune er best tjent med å ha egne vaktmestere i Osloskolen - Fagforbundet

Oslo kommune er best tjent med å ha egne vaktmestere i Osloskolen

kaigrtli_stor.jpg

I går slapp Klassekampen nyheten om at det rødgrønne byrådet stopper ordningen med å sette ut vaktmestertjenester ved skolene til private, og selv overtar ansvaret for tjenesten. Fagforbundet Oslo har vært aktive pådrivere for at kommunen selv skal ha ansvaret for denne tjenesten, og har blant annet hatt et eget skolevaktmesterprosjekt for å se nærmere på hvordan tjenesten best organiseres.

-Dette er en løsning Fagforbundet Oslo har jobbet for, og vi er veldig fornøyde med det rødgrønne byrådet som viser vilje til å lytte til våre innspill, sier nestleder i Fagforbundet Oslo Vidar Evje. Fagforbundet Oslo har hatt en intern prosjektgruppe som har utarbeidet et forslag til hvordan skolevaktmestertjenesten bør organiseres framover. -Dette er en kampsak for oss. Vaktmesteren har en helt sentral rolle for driften og vedlikeholdet av bygningsmasser og tekniske anlegg i Osloskolen. Det store engasjementet skyldes ikke minst at vi har skolevaktmestere i egne rekker med som gir oss faglige innspill til hvordan ordningen bør være utformet, forteller han.

 

En som har engasjert seg i Fagforbundets arbeid er Kai Grøtli, og som har jobbet som driftsleder for Osloskolen i 23 år og som siden 2003 har vært driftsleder ved Sinsen voksenopplæring. Han er fornøyd med beslutningen fra byrådet. -Helt strålende. Dette gir den beste utnyttelsen av offentlige midler, og den beste ivaretagelsen av skolebyggene over tid. Hvis vaktmesterordningen blir organisert bedre enn den har vært frem til nå, gleder jeg meg litt ekstra til å gå på jobb for Osloskolen framover, sier Grøtli.

  

Selv om det nå er klart at kontrakten med det privateide selskapet Neas som har ansvaret for vaktmestertjenestene ved om lag en fjerdedel av skolene i Oslo, ikke blir fornyet når den går ut i april, er ikke Fagforbundets jobb over.

    

-Det er viktig og se på skolebyggene sin kompleksitet og ulike behov for tekniske tjenester og serviceoppgaver. Det finnes skolebygg for barneskoler, ungdomsskoler, videregåendeskoler, spesialskoler, flerbrukshaller i tilknytning til skolebygg, Kuben Yrkesarena og voksenopplæringssentere. Skolevaktmesterens samarbeider i dag med skolens ledelse, skolens ansatte, driftsingeniører, og vedlikeholdsingeniører og leverandører av fagtjenester til skolebyggene, samt har inngående kjennskap og eierforhold til skolebygningene, utdyper Grøtli.

 

-Per i dag mangler skolevaktmestrene en felles møteplass. De av vaktmesterne som er ansatt i Oslo Kommune og Utdanningsetaten med tjenestested ute på skolebyggene, er under ledelse av rektor eller en annen delegert person i skoleledelsen. Dette kan være, eller er, en person med liten teknisk byggkompetanse og forståelse for aktuelle forskrifter, og kan dermed ha noe begrenset med forståelse av oppgavene med løpende drift, vedlikehold av bygg, forteller han. 

 

Prosjektgruppa i Fagforbundet har utarbeidet en rapport der det tas til orde for å styrke den faglige oppfølginga av skolevaktmesterne. Der framgår der at det kan gjøres enten ved å flytte arbeidsgiveransvaret over fra rektorene eller ved å etablere et faglig treffpunkt for skolevaktmesterne der de kan rådføre seg og få faglig oppfølging.

 

–Jeg tror skolevaktmestertjenesten kan utvikles til å bli enda bedre ved å opprette en møteplass der man deler erfaringer man gjør seg på arbeidsplassen og får muligheten til å rådføre seg med vaktmesterkollegaer. I tillegg mener jeg det bør ses på hvem som skal ha arbeidsgiveransvaret for skolevaktmesterne, forteller Grøtli.

 

Han er uenig i Høyres forslag om at det skal være opp til den enkelte skole selv å bestemme hvordan vaktmesterordningen skal organiseres. –Det vil da være opp til rektor og skoleledelsen å bestemme. Skoleledelsen har ikke alltid nok teknisk kompetanse til å forstå skolevaktmesterens oppgaver. Derfor bør ikke skoleledelsen bestemme dette med tekniske tjenester og serviceoppgaver helt alene, men i samarbeide med andre bygg kompetente fagressurser,  mener Grøtli.

 

-Skolevaktmesterne kjenner ofte eiendommen og bygget godt siden de som oftest er tilstedeværende over tid. Det er likevel viktig at vaktmesterne får gode muligheter til opplæring og videreutdanning. Det er stadig en utvikling mot mer teknisk avanserte bygg. Helt til slutt må det nevnes at Oslo kommune vil være best tjent av økonomisk hensyn å ha en stabil fagperson tilstede ved skolebyggene. Oslo kommune er best tjent med å ha egne ansatte skolevaktmestere, sier Grøtli.

 

Les også Oslo satser på egne skolevaktmestere