Rett kompetanse på rett sted - Fagforbundet

Rett kompetanse på rett sted

helsefagdag2017.jpg

Det er bred politisk enighet i Norge om at det skal satses på fagutdanning. Sett opp imot at eldrebølgen vil komme over oss i løpet av få år, kommer vi til å mangle kvalifisert helsepersonell. Vi må nå møte den utfordringen før det er for sent.

Skrevet av Seksjon for Helse og Sosial i forbindelse med den europeiske dagen for helsefagarbeidere.

Profesjonsnøytralt lovverk

Norsk helselovverk er for en stor del profesjonsnøytralt; det vektlegger faglig forsvarlighet foran profesjon. Så lenge fagarbeidere har tilstrekkelig opplæring er det ingenting i veien for at for eksempel helsefagarbeidere kan utføre en større del av oppgavene enn de gjør i dag. Det er kompetansen og ens egen vurdering av denne som setter rammene for det en kan utføre.

Helsefagarbeiderne trengs!

Helsefagarbeiderutdanningen er smidig. Det finnes flere veier til fagbrevet og folk kan jobbe mens de skaffer seg kompetanse. Om vi gir helsefagarbeideren et løft nå vil vi ha mange erfarne helsefagarbeidere til rådighet om ti, femten år. Da vil vi stå bedre rustet til å møte de utfordringene som venter oss i helsesektoren.

Vi er imidlertid ikke helt der i dag! Det står mye igjen før helsefagarbeiderfaget har den status og posisjon det bør har. Fagforbundet vil mobilisere for få flere aktører til å ta sitt ansvar og unngå at profesjonskamp kommer i veien for et helhetlig tilbud og samarbeid i tjenestene.

Bekymring for faget

Til tider hører vi bekymring på om at  nyutdannede helsefagarbeidere ikke har den kompetansen de bør ha. Blant annet får våre tillitsvalgte høre at ferdig utdannede helsefagarbeidere trenger mye opplæring i oppstartsfasen før de kan jobbe selvstendig. Delvis mener vi at enhver som er nyutdannet bør få tilstrekkelig tid til å tilpasse seg en ny arbeidssituasjon og fungere som mer rutinerte arbeidstakere gjør, men Fagforbundet deler likevel bekymringen. Vi mener det trengs både kvalitetssikring og opprusting av utdanningen.

Mange lærebedrifter er ikke helt på høyden med hva slags ansvar de tar på seg når de tar inn lærlinger. For å skape gode helsefagarbeidere trengs det et løft i rollen som veileder. Fagforbundet mener at veiledere må få god opplæring i rollen som veileder. Tilstrekkelig tid til å se og veilede lærlingen er også noe det må settes fokus på. Dette er en nøkkel for å heve kvaliteten i utdanningen enda ett hakk.

Praksiskandidatordningen er en god ordning. Den legger til rette for at mange med lang yrkespraksis skal kunne skaffe seg formalkompetanse, men også den har sine svakheter. Den nye ordningen “Fagbrev på jobb” vil kunne løse noen av de problemene, særlig knyttet til praksis og opplæring, som ligger i praksiskandidatordningen.

Fagforbundet mener:

At vi aktivt må møte samfunnets behov for kompetente og faglig trygge helsearbeidere. Vi ønsker et løft for helsefagutdanningene.