Det store retningsvalget - Fagforbundet

Det store retningsvalget

12589702993_97a8c51075_o1.jpg
Ingen jobber, ingen tillit. Fagforbundet Oslo vil ha ny regjering 11. september. (Foto: Statsministerens kontor)

Fagforbundet Oslo mener at etter fire lange år med en blå-blå regjering, er Norge blitt et kaldere samfunn med økt arbeidsledighet og hvor forskjellene øker.

Arbeidsliv

Fagbevegelsen har i løpet av sine mange kamper, kjempet fram et anstendig og regulert arbeidsliv, og fått på plass et trepartssamarbeidet mellom arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og myndighetene. Denne ordningen har i en årrekke vært med på å skape et trygt og forutsigbart arbeidsliv for alle parter. Den blå-blå regjeringen ønsker å svekke denne ordningen til fordel for de rike «onklene» sine, gjennom blant annet å angripe Arbeidsmiljøloven. Høyre/FrP-regjeringen har innført generell adgang til midlertidige ansettelser, noe som fører til større usikkerhet blant flere arbeidstakere som blant annet må sette livene sine på vent da det for eksempel gjør det vanskeligere å få boliglån og lignende.

Videre har den blå-blå regjeringen åpnet for muligheten til nulltimers-kontrakter og kontrakter hvor det ikke gis lønn mellom oppdrag.

Fagforbundet Oslo mener at regjeringen bidrar til en brutalisering av arbeidslivet med den politikken som de nå fører. Fagforbundet Oslo mener derfor at den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, nulltimers-kontrakter og kontrakter uten lønn mellom oppdragene må stanses. Arbeidsmiljølovens formål er blant annet å legge grunnlag for et seriøst og organisert arbeidsliv.

Den blå-blå regjeringen har fjernet fagforeningenes muligheten til å kunne gå til rettsak på arbeidstakernes vegne gjennom kollektiv søksmålsrett. Videre ønsker Høyre/FrP å åpne for at vikarer kan få lavere lønn enn de andre ansatte i en bedrift, gjennom unntak fra likebehandlingsprinsippet, samt at de også ønsker å heve inntektskravet for å motta sykepenger.

Fagforbundet Oslo mener at denne politikken bidrar til sosial dumping, ufrivillig deltid og gjør det enklere for useriøse bedrifter å bedrive arbeidslivskriminalitet. Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet må bekjempes og Fagforbundet Oslo mener derfor at det organiserte arbeidslivet må styrkes gjennom at hele og faste stillinger forblir hovedregelen, norske lønns- og arbeidsvilkår må gjelde og fagforeninger igjen gis kollektiv søksmålsrett. Videre mener Fagforbundet Oslo at bemanningsbransjen må reguleres, og at det må stilles krav til offentlige innkjøpere og offentlige anbud når det kommer til lønns- og arbeidsvilkår, antall underleverandører og offentlig kontroll, samt at det må bli enklere å rapportere om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet gjennom å styrke det lovfestede varslingsvernet.

Fagforbundet Oslo mener at det offentlige skal drifte og forvalte fellesskapets ressurser. Nå ser vi en regjering som har startet salget av felleskapets verdier, stein for stein. Fagforbundet Oslo ønsker en ny regjering som bygger landet og som ivaretar felleskapet.

Fagforbundet Oslo mener at det bør satses på:

Oppvekst

Fagforbundet Oslo vil ha full barnehagedekning og to opptak i året. I 2016 ble grunnbemanningsavtalen fornyet i Oslo, nå må det komme en nasjonal bemanningsnorm på minimum dette nivået. Barne- og ungdomsarbeiderne må verdsettes som en del av bemanningen i barnehagene.

Fagforbundet Oslo vil ha en sterk offentlig fellesskole for alle uansett bakgrunn. Skolen skal være et offentlig ansvar som gir likhet for alle i det norske samfunnet. Fagforbundet Oslo mener at lærerne må få tid og tillit til å være lærer, og ikke drive med nasjonale tester og rapporteringer. Fagforbundet Oslo sier ja til gratis kjernetid i SFO (AKS).

Fagforbundet Oslo vil styrke fag- og yrkesopplæringen. Det må være et nært bånd mellom skole og arbeidsliv. I fremtiden er det behov for flere fagarbeidere, og for å etablere flere lærlingeplasser. Videre mener Fagforbundet Oslo at høgskolene må anerkjenne kompetansen fagarbeidere har gjennom å tilby høgskoleutdanning for fagarbeidere uten generell studiekompetanse (Y-veien).

Helse

Den blå-blå regjeringen og dens støttespillere åpner for stadig mer privatisering av de offentlige sykehusene gjennom såkalt «fritt behandlingsvalg», innføring av nøytral merverdiavgift i helseforetakene, og utskilling av ikke-medisinske tjenester ved helseforetakene.

Fagforbundet Oslo mener at samfunnet må ha et sterkt offentlige helsevesen med god kvalitet og at regjeringens privatiseringseksperiment må stanses. Fellesskapets ressurser skal gå til å gi innbyggerne gode velferdstjenester, ikke i lomma til private investorer. Det må derfor utarbeides et lovverk som regulerer fortjeneste for private aktører som opererer innen helse- og omsorgssektoren.

Fagforbundet Oslo mener at dårlig tannhelse er et betydelig helseproblem i Norge, og at det skal ikke være personlig økonomi som avgjør hvem som kan få behandling. Fagforbundet Oslo mener derfor at tannhelse må inn i egenandelsordningen.

Alderssammensetningen i befolkningen er forventet å endres betydelig framover. En større andel av befolkningen vil være over 80 år, og en del av de vil ha behov for bistand eller pleie fra kommunene. Økte ressurser til kommunene vil være helt nødvendig for å sørge for en god og forebyggende eldreomsorg. Fagforbundet Oslo mener at regjeringen må sørge for å bidra med statlige midler for å ruste opp tilbudet til eldre over hele landet, i offentlig regi.  Videre vil Fagforbundet Oslo styrke de hjemmebaserte omsorgstjenestene, og at det må igangsettes en større tillitsreform innenfor eldreomsorgen.

Fagforbundet Oslo har kjent på nært hold hvordan 18 år med et blått byråd har forandret Oslo og fellesskapet har blitt revet ned.

Dette er et retningsvalg og vi ønsker retnings- og regjeringsskifte.