Bygg nytt lokalsykehus og ny storbylegevakt på Aker - Fagforbundet

Bygg nytt lokalsykehus og ny storbylegevakt på Aker

Les den vedtatte uttalelsen fra Fagforbundet Oslos representantskap med årsmøtesaker her

 

Bygg nytt lokalsykehus og ny storbylegevakt på Aker

Det foregår viktige diskusjoner om framtidas helsetilbud for hovedstaden. Utviklingen av helsetilbudet i Oslo må ikke bli så fragmentert og skje i så mange prosesser at vi mister våre overordna mål om hvilke områder som skal satse på og hvilket tilbud vi skal bygge til Oslos befolkning. Fagforbundet Oslo mener Aker sykehus er en viktig del av løsningen.

Fagforbundet Oslo er bekymret for utviklingen av deler av Oslos helsetilbud. Regjeringen viderefører i sykehusplanen sin målsetting om å øke bruken av private aktører innen spesialisthelsetjenesten. Dette gjøres blant annet gjennom å pålegge de regionale helseforetakene å øke omfanget av avtaler med private leverandører, innføre reformen «Fritt behandlingsvalg».

 

Fagforbundet Oslo mener Oslo Universitetssykehus i for stor grad fokuserer på utviklingen av forskning, utdanning og nasjonale funksjoner og dermed flytter fokuset bort fra sykehusets funksjon og oppgaver som lokalsykehus. Dette er ikke en ønskelig politisk utvikling, og høringen viderefører dette når Oslos eneste offentlige sykehus kun skal ha ansvaret for seks av Oslos femten bydeler. Oslo trenger et offentlig sykehus som har et høyt ambisjonsnivå for å drive og videreutvikle seg som lokalsykehus, og ikke overlater denne utviklingen til private aktører.

Fagforbundet Oslo vil ikke akseptere en politisk utvikling med endring i oppgavefordeling hvor oppgave etter oppgave flyttes fra offentlige til private sykehus. Fagforbundet Oslo vil ha sterke, offentlige sykehus, med hele behandlingskjeder, med private virksomheter og avtalespesialister som nyttige samarbeidspartnere.

 

Lovisenberg og Diakonhjemmet ivaretar blant annet lokalsykehusfunksjoner for Oslo i dag, og vi ser for oss at det er en naturlig rolle sykehusene også har framover, i tillegg til at de er et viktig supplement på andre områder. Men Fagforbundet Oslo vil advare sterkt mot de føringer som ligger i nåværende kapasitetsutredning, hvor disse sykehusenes nåværende og framtidige kapasitet er styrende for hvordan Helse Sør Øst vil fordele opptaksområder og oppgavefordeling.

 

For Fagforbundet Oslo er det viktig at vi

  • Bygger opp offentlig spesialisthelsetjeneste, ikke ned
  • Oslos innbyggere skal behandles på Oslos sykehus
  • OUS skal ha det største ansvaret som lokalsykehus i Oslo, og skal prioritere å bygge ut lokalsykehusfunksjon først
  • Storbylegevakt må på plass nå
  •  

Bygg opp Aker igjen

Fagforbundet Oslo mener det er på tide å ta skrittet fullt ut, og bygge et nytt lokalsykehus på Aker med ett ansvar for Groruddalen. Radiologi, laboratorier og operasjonsstuer er intakte, og sengeressurser kan mobiliseres raskt, og det er ekstra tilgjengelig tomteareal.

Fagforbundet har alltid sett det som en betydelig fordel at byens befolkning tilhører spesialisthelsetjenesten innenfor fylket/kommunens grenser. Det vil bl.a. ha stor betydning for nødvendig utvikling av samarbeidet med kommunehelsetjenesten. Opptaksområdet for Oslo-sykehusene bør derfor omfatte hele Oslos befolkning. Dette betyr at bydelene som i dag har A-hus som lokalsykehus tilbakeføres til Oslo og Aker.

Aker ble i sin tid et høystatussykehus med fokus og kompetanse på lavstatussykdommer, og kan være det igjen. Vi må møte de særskilte utfordringer Oslo har som storby og hovedstad. De som gir utslag i dokumenterte store helsemessige forskjeller mellom øst og vest, stor konsentrasjon av livsstilsykdommer, psykiske lidelser, rusproblemer og rusrelaterte lidelser, psykososial problematikk samt et stadig økende antall eldre. Dette forutsetter mer samhandling mellom kommunen/bydeler og sykehusene.

Med Aker kan også lokalisering av storbylegevakt lande. Prosessen med framtidig storbylegevakt har vært satt på pause mens HSØ har diskutert framtidig lokalisering. Når både Ullevål og Gaustad virker som uaktuelle alternativer, haster det med å komme i gang med prosessen igjen. Et revitalisert Aker virker som det eneste realistiske alternativet.

Oslos byråd må på banen

Det rødgrønne byråd må være den viktigste pådriveren for en satsing på et godt offentlig lokalsykehustilbud, og mot ytterligere privatisering av helsetilbudet regjeringa ønsker. Oslo kommune må endre holdning og ønske at Oslos sykehus har lokalsykehusansvar for Oslos bydeler, ikke kommuner i Akershus. Da organiserer vi spesialisthelsetjenesten i tråd med at vi ønske at lokalsykehusene skal ta tak i hovedstadsproblematikk knyttet til folkehelsa og TSB/psykiatri.

Vi trenger et byråd som sikrer en ny storbylegevakt i offentlig regi. Planene om et diagnostisk senter er ulikt de sentrene vi finner i resten av landet, og slik det forespeiles for Oslo er det en tilrettelegging før økende privatisering. Et lokalsykehus på Aker under OUS er den opplagte løsningen på dilemmaet. Vi forventer at byrådet fortsetter kampen for Aker og Storbylegevakta, Oslo trenger en stemme som står opp for lokalsykehustilbudet i hovedstaden.

Rus- og psykiatritilbudet må styrkes

For Fagforbundet Oslo er det sentralt at vi har en god samhandling i utviklingen av disse tjenestene i hovedstaden. Opptaksområdet for psykisk helsevern og somatikk må følge hverandre. Det underbygger premissene om en organisering som ivaretar helhetlige pasientforløp og samhandlingsflaten mot førstelinjetjenesten. Samhandling mellom rus/psykisk helsevern og somatikk vil i fremtiden være viktig i utredning og behandling, blant annet tilgang støttefunksjoner som lab. tjenester og radiologi (Funksjonell MR). Ulike opptaksområdet for rus/psykisk helsevern og somatikk vil komplisere pasientforløpene og samhandling med førstelinjetjenesten. Det er viktig at området sikres en forutsigbar og robust finansieringsordning, spesielt opp mot gruppene med kroniske sykdommer og langvarige opphold.

 

Det har også skjedd en nedbygging av akutt- og døgnplasser i spesialisthelsetjenesten. I en periode hvor tilbudet skulle bli prioritert og bygget opp, frykter vi for antall behandlingsplasser som forsvinner i både rus og psykiatri. Samtidig ser vi at det kuttes i tjenestetilbudet i skjæringspunktet mellom førstelinje- og spesialisthelsetjenesten. Fagforbundet er bekymret for om det er et godt nok tilbud for akuttovernatting i rusomsorgen. Fagforbundet Oslo krever at disse gruppene må ha et legevakt/ akuttilbud i sentrum uavhengig av hvor storbylegevakten blir plassert.