Sykehusplanen vil føre til økt privatisering - Fagforbundet

Sykehusplanen vil føre til økt privatisering

Fagforbundets nestleder Sissel Skoghaug i høring på Stortinget
På Stortinget: Hans Martin Aase (leder, sykehuskontoret) og nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug. (Foto: Fagforbundet info)

I dag hadde Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget høring om regjeringas forslag til ny nasjonal helse- og sykehusplan. Fagforbundet deltok på høringen og er bekymret for at planen legger til rette for flere private aktører i spesialisthelsetjenesten.

– Dette er en plan som viderefører målet om å øke bruken av private aktører i spesialisthelsetjenesten. Økt privatisering er hovedvirkemiddelet til regjeringa, men de skriver fint lite om hvilke konsekvenser det har og hva som skal være de privates rolle i dagens system, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug.

Bekymret for kostnadene

Skoghaug understreker at hun er bekymret for kostnadskontrollen til sykehusene ved fritt behandlingsvalg. 

– Sykehusene har ingen eller liten mulighet til å planlegge for inntekter og utgifter - fordi en ikke vet hvor mange som vil velge fritt behandlingsvalg. Dette vil bli en veldig vanskelig planleggingsøvelse for sykehusene, sier Skoghaug. 

Les: Fagforbundets høringsinnspill til nasjonal helse- og sykehusplan

En stor svakhet ved planen

Årsaken til økt privatisering skjer ifølge Skoghaug gjennom at de regionale helseforetakene pålegges å øke omfanget av avtaler med private, innføringen av «Fritt behandlingsvalg» og nøytral merverdiavgift. I tillegg legges det opp til at nye sykehusbygg skal OPS-finansieres.

– Planen beskriver ikke noen utfordringer knyttet til bruken av private aktører eller sier noe om kostnadene et nytt anbudssystem vil ha. Fagforbundet mener dette samlet sett er en svakhet ved planen, sier Skoghaug.

Ensidig fokus på profesjonene

Nasjonal helse- og sykehusplan vier stor oppmerksomhet til høgskole- og universitetsutdannede yrkesgrupper. Fagforbundet mener dette er en betydelig svakhet å kun fokusere på disse yrkesgruppene.

– Det bør stilles spørsmål ved måten vi organiserer arbeidet på og hvordan kompetansen til den enkelte kan brukes. Fagforbundet har lenge pekt på at de ulike profesjonene må ses i sammenheng som et team. Tiden er overmoden for å se nærmere på oppgavefordelingen mellom profesjonene, sier Fagforbundets nestleder.

Vil hemme rekrutteringa

Skoghaug mener regjeringa ikke evner å se hvilken kompetanse og bredde som finnes i spesialisthelsetjenesten. Hun er bekymret for at dette vil hemme rekrutteringa.  

– Norge vil ha store utfordringer med å dekke behovet for pleiepersonell mot 2030. Særlig vil det være behov for helsefagarbeidere, men også sykepleiere. Selv med en betydelig økning av utdanningskapasiteten, vil det trolig ikke være tilstrekkelig i møte med behovet, sier Skoghaug.

Lokalsykehus er en trygghetsfaktor

Det er uenighet i fagmiljøene om den faglige utviklingen tvinger fram en sentralisering av akuttkirurgien. Enkelte hevder at lokalsykehus med kirurgisk akuttfunksjon har en viktig rolle i den akuttmedisinske kjeden og ses på som en viktig trygghetsfaktor i mange lokalsamfunn.

– Fagforbundet mener i tillegg at lokalsykehusene utgjør en svært viktig buffer med tanke på kapasitetsavlastning for de større sykehusene. Det kan heller ikke dokumenteres at små sykehus er dyrere i drift enn større sykehus, avslutter Skoghaug.