Bygg nytt lokalsykehus og ny storbylegevakt på Aker - Fagforbundet

Bygg nytt lokalsykehus og ny storbylegevakt på Aker

Det foregår viktige diskusjoner om framtidas helsetilbud for hovedstaden. Fagforbundet Oslo mener Aker sykehus er en viktig del av løsningen.

Bygg opp Aker igjen

Aker sykehus oppstår sakte, men sikkert som et lokalsykehus. Fagforbundet Oslo mener det er på tide å ta skrittet fullt ut, og bygge et nytt lokalsykehus på Aker med ett ansvar for Groruddalen. Radiologi, laboratorier og operasjonsstuer er intakte, og sengeressurser kan mobiliseres raskt, og det er ekstra tilgjengelig tomteareal.

Fagforbundet har alltid sett det som en betydelig fordel at byens befolkning tilhører spesialisthelsetjenesten innenfor fylkets/kommunens grenser. Det vil bl.a. ha stor betydning for nødvendig utvikling av samarbeidet med kommunehelsetjenesten. Opptaksområdet for Oslo-sykehusene bør derfor omfatte hele Oslos befolkning.

 Aker ble i sin tid et høystatussykehus med fokus og kompetanse på lavstatussykdommer, og kan bli det igjen.  Vi må møte de særskilte utfordringene Oslo har som storby og hovedstad. De som gir utslag i dokumenterte store helsemessige forskjeller mellom øst og vest, stor konsentrasjon av livsstilsykdommer, psykiske lidelser, rusproblemer og rusrelaterte lidelser, psykososial problematikk samt et stadig økende antall eldre. Dette forutsetter mer samhandling mellom kommunen/bydeler og sykehusene.

Med Aker kan også lokalisering av storbylegevakt lande. Prosessen med framtidig storbylegevakt har vært satt på pause mens HSØ har diskutert framtidig lokalisering. Når både Ullevål og Gaustad virker som uaktuelle alternativer, haster det med å komme i gang med prosessen igjen. Et revitalisert Aker virker som det eneste realistiske alternativet.

Nei til ytterligere privatisering

Med et nytt rødgrønt byråd på plass er den viktigste pådriveren for ytterligere privatisering av helsetilbudet regjeringa gjennom helseforetaket Helse Sør-Øst.  Planene om et diagnostisk senter er ulikt de vi finner i resten av landet, og slik det forespeiles for Oslo er det en tilrettelegging før økende privatisering. Vi ser for oss mange kamper de kommende årene.  Samtidig ser vi at A-Hus sliter kapasitetsmessig og Helse Sør Øst vurderer å la Diakonhjemmet bli lokalsykehus for Alna, selv om lokalsykehus på Aker er den opplagte løsningen på dilemmaet. Vegringen mot å satse på å bygge gode offentlige tjenester i egenregi er påtagelig.

Rus- og psykiatritilbudet må styrkes

Vår største frykt for dette feltet når Hovedstadsprosessen kom, var at det skulle bli en salderingspost for somatikken. Nå ser vi at de tillitsvalgte ved Klinikk psykisk helse og avhengighet på OUS, roper varsko for årelange kutt, og frykt for antall behandlingsplasser som forsvinner. I en periode hvor tilbudet skulle bli prioritert og bygget opp. Samtidig ser vi at det kuttes i tjenestetilbudet i skjæringspunktet mellom førstelinje- og spesialisthelsetjenesten, og vi vet at disse gruppene må ha et legevakt/ akutttilbud i sentrum uavhengig av hvor storbylegevakten blir plassert.

Spørsmålet er om organisering av psykisk helsevern for hele eller deler av hovedstadsområdet bør gjennomgås på nytt. Hvilke tilbud skal vi ha, er vi tjent med dagens organisering, hvem finansierer, hvilken linje har ansvaret, og hvordan styrker vi samhandling? Hvordan ivaretas tjenestene slik at brukerne opplever tjenestene samlet som sømløse?

Utviklingen av helsetilbudet i Oslo må ikke bli så fragmentert og skje i så mange prosesser at vi mister våre overordna mål om hvilke områder som skal satses på og hva slags helsetilbud vi skal tilby Oslos befolkning.