Mye gjenstår for framtidas offentlige tjenestepensjon - Fagforbundet

Mye gjenstår for framtidas offentlige tjenestepensjon

pensjonsikon.png

Det gjenstår mye arbeid før en framtidig offentlig tjenestepensjon kan se dagens lys, mener arbeidstakersida etter at Arbeids- og sosialdepartementet la fram rapport om nye tjenestepensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor.

Arbeidstakerorganisasjonene har gitt flere innspill underveis i forbindelse med departementets arbeid med rapporten. Våre synspunkter bør derfor være godt kjent for arbeidsministeren, som nå må komme med signaler som gjør at dialogen kan fortsette, skriver LO Kommune, LO Stat, YS, Unio og Akademikerne, i en pressemelding. 

Se hele pressemeldinga

Rapporten identifiserer flere av utfordringene vi står overfor både med dagens tjenestepensjonsordning og hvis offentlig tjenestepensjon skal endres. Det vil imidlertid fortsatt være behov for ytterligere utredning og analyse av sentrale områder som f.eks. AFP, vern av tidligere opptjening mot levealdersjustering og kompensasjonsnivåer gitt yrkesmønstrene i offentlig sektor.

Livsvarig og kjønnsnøytral

Arbeidstakerorganisasjonene er tilfreds med at departementet legger til grunn at offentlig ansatte også i framtiden skal ha en helhetlig pensjonsordning som sikrer en forutsigbar og god pensjon. Den skal være livsvarig og kjønns- og aldersnøytral både i opptjenings- og utbetalingstiden.

Les også i Fagbladet: Duket for pensjonskamp

En rekke spørsmål er ubesvart og det gjenstår et omfattende arbeid før en framtidig offentlig tjenestepensjon kan se dagens lys. De økonomiske konsekvensene er ikke kartlagt i tilstrekkelig grad. De kjønns- og likestillingsmessige perspektivene er for dårlig utredet, særlig i forhold til ulikhetene mellom kvinners og menns yrkesdeltakelse.

Det må også arbeides videre med ordninger som gir en reell mulighet for tidligpensjon fra 62 år, samt et godt livsvarig nivå på alderspensjonen for alle inntektsnivå.

Se Fagforbundets egen temaside om pensjon