Ny rødgrønn byregjering, nye muligheter - Fagforbundet

Ny rødgrønn byregjering, nye muligheter

Seksjon kirke-, kultur og oppvekst har gått gjennom byrådserklæringa og kartlagt viktige punkter som berører medlemmene i barnehager den kommende fireårsperioden.


Byrådet har nå lovet i sin Plattform for byrådssamarbeid at de:

 • • Ikke skal  privatisere eller konkurranseutsette kommunale barnehager
 • • Skal sikre at alle kommunens kontrakter stiller krav til gode lønns-, pensjons og arbeidsvilkår

 

Den nye byregjeringen ønsker også å få til blant annet dette:

 • Innføre to barnehageopptak i året med rett til plass
 • Øke barnehagekapasiteten med minst 3000 nye plasser
 • At kommunen skal ta et hovedansvar for å bygge barnehager, og samarbeide tett med ideelle aktører og private aktører for å opprette nye plasser
 • Systematisere og styrke etter- og videreutdanningen av barnehageansatte, gjennom blant annet å forbedre stipendordningene for alle yrkesgruppene
 • Oppheve vedtaket om at alle barnehager skal bygges som basebarnehager 
 • Gjøre bydelene i stand til å sette inn vikarer i barnehagene når det er behov
 • Gi norskopplæring til alle ansatte som ikke behersker norsk godt nok
 • Private barnehager skal følge den kommunale grunnbemanningsavtalen, ha tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som kommunale barnehager, og oppfylle krav til kvalitet
 • Forbedre de pedagogiske fagsentrenes mulighet til å ivareta barn som trenger ekstra innsats
 • • Gi valgfrihet til barnehagene om hvilket kartleggingsverktøy de ønsker å bruke når de ser behov for en kartlegging

 

Lenker