Strålende fornøyd med erklæringa! - Fagforbundet

Strålende fornøyd med erklæringa!

mari.sanden
Mari Sanden, leder Fagforbundet Oslo (Foto: Per Flakstad, Fagbladet)

Fagforbundet Oslo mener den rødgrønne byrådserklæringa er et varsel om en offensiv klimapolitikk, en ny arbeidsgiverpolitikk, en sterkere satsing på de av byens innbyggere som trenger fellesskapet mest.

– Først og fremst er Fagforbundet Oslo glad for at det blir et slutt på privatiseringsregimet, og at vi nå får et byråd som skal bygge opp gode kommunale tjenester i egenregi. Vi ser fram til å jobbe med et byråd som jobber med oss, og ikke mot oss, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden.

– Vi er glad for ambisiøse mål i klimapolitikken, massiv kollektivutbygging, satsingen på hjemmetjenesten og viljen til å se på hvordan de kommunale tjenestene kan organiseres bedre.

Vil være pådriver

Vi lover å være en pådriver og skal engasjere oss for en ny boligpolitikk for folk flest, på fornyelsen av rus- og psykiatritilbudet, og for en moderne eldreomsorg som gir brukerne mer innflytelse og bedre teknologiske muligheter til å klare hverdagen hjemme. Denne erklæringen vitner om at vi står foran fire spennende år, sier Mari Sanden.

75 punkter å glede seg over i ny byrådserklæring:

Økonomisk politikk, arbeid og forvaltning

 • Styrke bydelenes økonomiske handlingsrom
 • Sikre at Oslo kommune utøver et aktivt og godt eierskap og beholde eierskapet i viktige selskap som Oslo Sporveier, Hafslund og ECO
 • Sikre offentlig styring og drift av viktig infrastruktur, deriblant Oslo Havn og andre kommunale foretak
 • Innføre eiendomsskatt i Oslo
 • Arbeide aktivt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, redusere skatteunndragelser og svart arbeid
 • Tydeliggjøre at ansatte skal ha mulighet til offentlig å uttale seg om forhold på egen arbeidsplass
 • Sikre gode og forutsigbare lønns- og pensjonsvilkår for kommunens ansatte
 • Tilby flest mulig hele og faste stillinger
 • Jobbe for å fjerne ufrivillig deltid og for å etablere en heltidskultur i Oslo kommune
 • Tilrettelegge for at flere med funksjonsnedsettelser kan arbeide i Oslo
 • Sørge for at de ansatte har gode norskkunnskaper ved å tilby språkopplæring
 • Ta inn flere lærlinger i kommunens virksomheter
 • Ikke privatisere eller konkurranseutsette kommunale barnehager
 • Ikke legge sykehjem ut på nytt anbud for kommersielle aktører nåreksisterende kontrakter utløper
 • Sikre at alle kommunens kontrakter stiller krav til gode lønns-, pensjons og arbeidsvilkår
 • Innføre klare regler om utestengelse fra framtidige og pågående oppdrag ved alvorlig brudd på innkjøpsavtale eller arbeidsmiljøloven
 • Forlenge og forsterke Groruddalssatsingen og Oslo sør-satsingen i samarbeid med staten i ytterligere 10 år
 • Ikke utvide ordningen med søndagsåpne butikker
 • Ta initiativ til et tverretatlig prosjekt for å bekjempe arbeidsmarkeds-kriminalitet, som skal involvere statlige og kommunale kontrollinstanser til felles innsats og samordning av kontroller
 • Ha strenge krav til internkontroll, språk og HMS i kommunens byggeprosjekter
 • Sikre at kravet om lærlinger også gjelder underleverandører
 • Vurdere hvordan kommunen kan innføre solidaransvar
 • Gjennomføre forsøk i et utvalg bydeler med alternativer til bestillerutførermodellen
 • At kommunen bygger ut kvalifiseringstilbud for å få innvandrerkvinner ut i arbeidslivet
 • At mottakere av sosialhjelp skal tilbys rehabilitering, kvalifisering, praksisplass og tilrettelegging. Deltakelse i arbeid eller kvalifisering er en rettighet

Miljø

 • Redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030, sammenliknet med 1990-nivå, redusere klimagassutslippene med 50 prosent sammenliknet med 1990-nivå innen 2020, forutsatt ferdigstilling av karbonfangst på Klemetsrudanlegget i samarbeid med staten
 • Øke sykkelandelen målt i daglige reiser til 25 prosent innen 2025
 • Bygge minst 60 km sykkelvei, sykkelfelt og bilfrie gater i løpet av
 • Bystyreperioden
 • Ny t-banetunnel gjennom indre by

Bolig

 • Sørge for et høyt tempo i utviklingen av nye boliger i Oslo, opparbeide en større planreserve og bruke strategiske tomtekjøp og salg for å skape byutvikling
 • Øke antallet kommunale utleieboliger og spre disse over hele byen
 • Gjennomgå husleie- og utbyttepraksis for kommunens utleieboliger
 • Utrede muligheten til å bygge og etablere ikke-kommersielle utleieboliger

Oppvekst

 • Utvikle ordningen med gratis kjernetid i barnehagen for alle 4- og 5-åringer i bydelene med områdesatsinger, og på sikt utvide ordningen til åomfatte 3-åringer i samarbeid med staten
 • Satse på tidlig innsats gjennom å styrke 1-4 trinn i skolen med minst 200 lærere
 • At Osloprøvene gjøres frivillige for skolene, med unntak avnaturfagsprøven
 • Ikke innføre prestasjonslønn for lærere
 • Gradvis innføre gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen for 1-4 trinn i bydel Alna, bydel Grorud, bydel Bjerke, bydel Sagene, bydel Gamle Oslo, bydel Grünerløkka, bydel Stovner og bydel Søndre Nordstrand, samt på enkelte skoler i bydel Østensjø og St. Hanshaugen innen 2018
 • Underveis i valgperioden skal ytterligere opptrapping vurderes
 • Gjennomføre en kvalitetsgjennomgang av AKS-tilbudet, blant annet med sikte på likere økonomiske rammebetingelser
 • Legge frem en helhetlig plan for å sikre at flere gjennomfører videregående skole med særlig vekt på yrkesfag
 • Forbedre oppfølgingen av elevene som er i ferd med å falle fra, gjennom et raskere samarbeid mellom skolen, Oppfølgingstjenesten og NAV
 • Legge bedre til rette for at voksne skal få mulighet til å fullføre videregående opplæring for å skaffe seg formelle kvalifikasjoner i arbeidslivet
 • At kommunens virksomheter skal ta inn flere lærlinger
 • Innføre to barnehageopptak i året med rett til plass
 • Øke barnehagekapasiteten med minst 3000 nye plasser
 • At kommunen skal ta et hovedansvar for å bygge barnehager, og samarbeide tett med ideelle aktører og private aktører for å opprette nye plasser
 • Systematisere og styrke etter- og videreutdanningen av barnehageansatte, gjennom blant annet å forbedre stipendordningene for alle yrkesgruppene
 • Gjøre bydelene i stand til å sette inn vikarer i barnehagene når det er behov’
 • Private barnehager skal følge den kommunale grunnbemanningsavtalen, ha tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som kommunale barnehager, og oppfylle krav til kvalitet
 • Forbedre de pedagogiske fagsentrenes mulighet til å ivareta barn som trenger ekstra innsats
 • Gi valgfrihet til barnehagene om hvilket kartleggingsverktøy de ønsker å bruke når de ser behov for en kartlegging
 • Styrke barnevernets kulturkompetanse og flerkulturelle forståelse gjennom økt dialog mellom innvandrergrupper og barnevernet
 • At barns kunnskap om barnevernet styrkes ved at barnevernet er tilstede i skoler, barnehager og ungdomsklubber
 • Innføre en støtteordning for å betale flere gratis fritidsaktiviteter for alle barn i områder med mange barn i lavinntektsfamilier, samt innføre en ordning med aktivitetsstøtte for barn i fattige familier

Eldre og helse

 • Starte bygging av en ny storbylegevakt
 • Anmode Oslo universitetssykehus om snarest mulig å åpne flere lokalsykehusfunksjoner på Aker Sykehus for befolkningen i Groruddalen. Samhandlingsarenaen på Aker skal opprettholdes og videreutvikles
 • Styrke utviklingen av pasientnære, ambulante tjenester i samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene
 • Legge frem en revidert rusomsomsorgsplan hvor forebygging, skadereduksjon, ettervern og særskilte tilbud står sentralt, med egne rustiltak som er spesielt rettet mot unge rusavhengige
 • Tilby kartlegging og tidlig intervensjon i primærhelsetjenesten for å forebygge alkoholrelaterte skader og problemer
 • Styrke ettervernet for rusmiddelavhengige
 • Etablere en tidskonto etter inspirasjon fra København, hvor den enkelte mottar en halvtime ekstra i uka som de selv bestemmer bruken av
 • Øke antall ansatte i hjemmetjenesten med 500 årsverk slik at flere kan få hjelp og at det blir mer tid til omsorg
 • Vurdere en alternativ organisering av hjemmetjenester og eldreomsorg
 • Sikre støtte til krisesentre, Dixi ressurssenter, voldtektsmottaket og andre hjelpe- og støttetiltak for mennesker som opplever fysisk og psykisk vold

Kultur

 • Styrke og videreutvikle Oslo Nye Teater som byens eget teater
 • Styrke Oslo musikk- og kulturskole (OMK) ved å sikre støtten og opprette flere plasser flere steder i byen
 • Inngå en forpliktende avtale om kulturskoleavdelinger i alle bydeler, noe som innebærer etablering av øvingsrom ved bygging av flerbrukshaller eller skoler
 • Legge til rette for fritidsklubber i alle bydeler
 • At alle bydeler skal ha minst en bibliotekfilial
 • Gi bibliotekene økt kulturstøtte og videreutvikle bibliotekene som en møteplass for litteratur, debatt og kulturopplevelser
 • Jobbe videre med prosjekter som ligger inne i bademeldingen, herunder nytt hovedsvømmeanlegg på Tøyen, samt nytt bad på Manglerud og Stovner
 • Starte prosjekteringen av Frognerbadet som helårsbad
 • Legge fram en plan for oppgradering eller nybygg av eksisterende bad som forfaller

 

 

Lenker