Byrådet mangler ambisjoner for de eldre - Fagforbundet

Byrådet mangler ambisjoner for de eldre

Mari Sanden
(Foto: Fagforbundet Oslo)

De siste ukenes debatt om eldreomsorgen har vist Oslo-byrådets manglende evne og vilje til utvikling av eldreomsorgen i byen, mener Mari Sanden

Oslo er en by som mange ønsker å bo i og bli gamle i. Økende befolkning kombinert med økt levealder bidrar til press på eldreomsorgen. Hjemmetjenestene – praktisk bistand og hjemmesykepleie – er et helt avgjørende område å satse på. En sterkt voksende gruppe av eldre mennesker som bor hjemme lenger stiller krav til utvikling av både kapasitet og kvalitet innenfor hjemmetjenestene.

Fagforbundet Oslo er invitert med inn i prosjektgruppa som jobber med det som eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) kaller ”nabolagsorganisering” og som vi kaller ”tillitsreform”. Vi har gått inn i arbeidet med en forståelse av at Oslo skal utvikle sin egen modell. Gjennom sine innlegg i Dagsavisen 24. juni framstår Kvalbein som tydelig på at hensikten derimot er å lage en blåkopi av den nederlandske modellen hvor selvstyrte team av sykepleiere og annet personell har ansvar for et geografisk område med ca. 15 000 borgere.

Det er sårt behov for en reform innen hjemmetjenesten i Oslo. Reformen må dreie som om økt bemanning, om tillit til de ansattes faglige vurderinger, kompetansebygging og om tillit til at de eldre som bruker tjenestene skal få være delaktig i å styre innholdet i tjenesten i samarbeid med hjemmehjelper/ hjemmesykepleier.

Det aller viktigste tiltaket for å heve kvaliteten i hjemmetjenestene er å øke grunnbemanningen. På den måten økes tida de ansatte har til å yte individuelt tilpasset pleie og omsorg. For å gi de omsorgstjenestene brukerne fortjener, er økning i grunnbemanningen – flere hoder og hender i hjemmetjenesten - det tiltaket som virkelig hjelper.

Målet med en tillitsreform bør være mer involvering av brukerne. Ved å ansvarliggjøre og involvere brukerne skaper vi både bedre og billigere tjenester.  På den måten kan en tillitsreform bli en kvalitetsreform der brukerne gis mulighet til økt styring over egen hverdag.

Det skarpe skillet mellom bestiller og utfører som praktiseres innen dagens organisering må bygges ned. De som er ute hos brukerne og som er nærmest til å se behovet hos disse må gjennom en byråkratisk mølle av rapporteringer og ulike ledd for å få et vedtak endret slik at det samsvarer med brukerens behov. Ansatte i hjemmetjenesten bør i stedet gis mulighet til å utøve sitt faglige skjønn. Det må skje en endring fra stoppeklokkeomsorg, til tillit til de som utfører tjenesten. For de ansatte så vil en omstilling fra tidshysteriet til en tillitsreform bety en ny og mer utviklende hverdag.

Bedre samarbeid mellom bruker og hjemmetjenesten kan gi rom for mer fleksibilitet og helhetlig tilnærming til den som tjenesten skal hjelpe. Brukernes mulighet til å styre egen hverdag dreier seg om langt mer enn å velge leverandør av hjemmetjenestene. Det bør være rom for at den som mottar tjenesten kan være med å bestemme innholdet i samarbeid med hjemmehjelper/ hjemmesykepleier.

Oslo trenger djervere ambisjoner enn en importert ”quick-fix” fra Nederland. De som bygde landet fortjener at Oslo utvikler sin egen tillitsreform.

 

Mari Sanden, leder Fagforbundet Oslo