Frivilligsentraler må fortsatt få tilskudd fra staten - Fagforbundet

Frivilligsentraler må fortsatt få tilskudd fra staten

logo frivilligsentralen

Den 9. juni skal Stortinget behandle Stortingsmelding 14 (2014-2015) om kommunereformen.

Uttalelse/pressemelding

Frivilligsentralene må fortsatt få tilskudd fra staten

Den 9. juni skal Stortinget behandle Stortingsmelding 14 (2014-2015) om kommunereformen. I forslaget står det at «det vil være hensiktsmessig å overføre ansvaret for å gi tilskudd til frivilligsentraler til kommunene». I dag er det Kulturdepartementet som gir tilskudd til frivilligsentralene.

Tilskuddet fra Kulturdepartementet, som per i dag er på inntil 310 000 kr per frivilligsentral, har i mange år gitt sentralene en forutsigbarhet og en trygghet. Samarbeidsgruppen for frivilligsentralene i Norge, som representerer landets 400 sentraler, skriver følgende i sitt høringsinnlegg:

«Legges tilskuddet til kommunene ... er vi redde for at tilskuddet til frivilligsentralene lokalt blir en salderingspost, og kroken på døren for mange sentraler. Frivilligsentralene er ikke en lovpålagt tjeneste, og de vil lett falle utenfor i trange tider for kommunene. ... Det nasjonale løftet for frivilligsentralene blir fort pulverisert, og det kan bli en fragmentering av det regionale og nasjonale samarbeidet».

Fagforbundet Kultur Oslo og Frivilligklubben deler disse bekymringene.

Det er ikke klart hvor lenge det vil følge med øremerkede midler til frivilligsentralene, dersom forslaget blir vedtatt. Det er ikke klart hvilken instans i kommunene som skal ta over ansvaret. Det sies ingenting om hvem som skal ha ansvaret for bevilgninger til samarbeidstiltak på tvers av frivilligsentraler i flere kommuner, som for eksempel årlige fagkonferanser. Og hva med etablering av nye frivilligsentraler, vil kommunene måtte bære dette på egne skuldre?

Det er i dag krav om minst 40 % lokal finansiering for at en frivilligsentral skal kunne få tilskudd fra departementet. For å få fullt tilskudd, må frivilligsentralen ha en daglig leder i 100 % stilling. Det sier seg selv at kravet om minst 40 % lokal finansiering vil falle bort dersom ansvaret for tilskudd flyttes til lokale myndigheter. Dermed vil sentralene kunne få store kutt i budsjettene. Det kan også føre til lavere stillingsprosenter for daglige ledere.

En annen grunn til at Fagforbundet Kultur Oslo og Frivilligklubben går mot forslaget, er at vi er bekymret for at kommunene vil stille ulike og urimelige krav til frivilligsentralene. I dag har vi felles nasjonale retningslinjer fra Kulturdepartementet. I disse retningslinjene står det blant annet at «aktivitetene skal være et tillegg til offentlig virksomhet» og at «sentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen». 

Frivilligsentralene opplever, som mange andre aktører i frivillig sektor, et press på at frivilligheten skal overta offentlige oppgaver. Dette presset førsøker vi i Frivilligklubben å stå i mot. Vi vet at frivilligheten lever av lyst og dør av tvang, og vi ønsker en velfungerende offentlig sektor.  En overføring av ansvar for tilskudd til kommunene kan føre til et frislipp av «kreative» føringer, der sentralene må forplikte sine frivillige til å gjøre oppgaver definert av den som eier sentralen – enten det er kommunen eller andre eiere. 

Forslaget om å overføre ansvar for tilskudd til sentralene fra stat til kommune bør ikke vedtas. Fagforbundet Oslo og Frivilligklubben ønsker at kapittelet om frivilligsentralene tas ut av Stortingsmelding 14.

 

Fagforbundet Kultur Oslo v/ leder Ragnhild H.W. Sørensen
Fagforbundet Frivilligklubben v/ leder Thomas Lange

Kontaktpersoner Frivilligklubben:
Thomas Lange, thomas.lange@bgo.oslo.kommune.no, 90138352
Monika Ustad, monikaustad@hotmail.com, 97177889

Lenker