Sak om virksomhetsoverdragelse i Høyesterett - VUNNET - Fagforbundet

Sak om virksomhetsoverdragelse i Høyesterett - VUNNET

Fagforbundets medlemmer vant frem mot Oslo kommune i Borgarting lagmannsretts dom av 6. oktober 2014. Oslo kommune anket saken og ankeforhandlingen i Høyesterett fant sted 2. og 3. juni 2015.

Da Oslo kommune overtok driften av et hybelhus for rusavhengige fra Kirkens Bymisjon ønsket man ikke å ta med seg samtlige ansatte. 5 av arbeidstakerne gikk til sak med påstand om at tilfellet lå innenfor reglene for virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens kapittel 16, for å få rettens dom på at de hadde krav på å få fortsette sitt arbeid på tilsvarende vilkår i Oslo kommune. Etter at arbeidstakerne tapte med dissens i tingretten, vant de enstemmig frem i Borgarting lagmannsretts dom av 6. oktober 2014. Kommunen ble dømt til å betale erstatning for økonomisk tap samt å dekke motpartens sakskostnader. Fagforbundets medlemmer ble representert ved forbundsadvokatene Kjetil Edvardsen og Jorun Bjerke.

Dommen ble anket av Oslo kommune, og ankeforhandlingen fant sted i Høyesterett 2. - 3. juni 2015. Forbundsadvokat Kjetil Edvardsen var prosessfullmektig for Fagforbundets medlemmer, og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo var partshjelper ved advokat Alexandra Bech Gjørv fra Advokatfirmaet Hjort DA.

Høyesterett forkastet Oslo kommunes anke og ga Fagforbundets medlemmer medhold i domsslutning av 17. juni 2015. Oslo kommune ble videre dømt til å dekke ankemotpartenes samt Kirkens Bymisjons sakskostnader.

Lenker