Fagforbundet Oslo ønsker storbylegevakten ved Ullevål sykehus - Fagforbundet

Fagforbundet Oslo ønsker storbylegevakten ved Ullevål sykehus

Det slås fast i Fagforbundets høringssvar til prosjekt Storbylegevakt i Oslo

 

HØRINGSSVAR – Prosjekt Storbylegevakt i Oslo –

Lokalisering og gjennomføringsmodell

Fagforbundet Oslo viser til rapporten datert 19.12..2014 med oppfordring til alle berørte parter om å gi kommentarer til Storbylegevakt i Oslo – Funksjonsinnhold, lokalisering og gjennomføring.

Fagforbundet Oslo har følgende kommentarer til rapporten:

Fagforbundet Oslo er positive til at Oslo kommune tenker langsiktig og ser på behovet for en storbylegevakt i Oslo. Videre har Fagforbundet Oslo forståelse for de utfordringer Oslo kommune har med tanke på gammel bygningsmasse for dagens legevakt og at dette vanskelig lar seg forene med dagens krav til akuttmedisinsk tjeneste, samt behovet for å øke kapasiteten.

Fagforbundet Oslo er av den oppfatning at prosjektgruppas vurdering om at en lokalisering av storbylegevakten ved Ullevål sykehus med utnyttelse av hele «trekanttomta» er den eneste løsningen som tilfredsstiller både hensynet til drift, reguleringsrisiko og tidligere politiske vedtak, er en riktig vurdering.

Videre mener Fagforbundet Oslo at det kun er en plassering av storbylegevakten i nærheten av akuttmottaket ved Oslo universitetssykehus som vil kunne oppfylle ønske om å oppnå en maksimal samhandlingseffekt ved å gi rask og effektiv diagnose og behandling av høy faglig kvalitet til personer med akutt, alvorlig sykdom, samt rask innleggelse for dem som trenger det.

Fagforbundet Oslo er også trygg på at en fremtidig storbylegevakt beliggende i nærheten av Oslo universitetssykehus fortsatt vil følge dagens strenge praksis med å fordele pasienter med tidskritiske tilstander og akutthenvisninger fra legevakten til de øvrige sykehusene i hovedstadsregionen.

Fagforbundet Oslo ønsker i denne kommentaren spesielt å trekke frem viktigheten av at en reetablering av sentralkjøkkenet bearbeides videre i arbeidet med et grunnlag for kvalitetssikring av planene. Fagforbundet Oslo viser også til konseptvalgutredningen i 2012 (KVU-en 2012) sin konklusjon om reetablering av sentralkjøkkenet.

Avslutningsvis ønsker Fagforbundet Oslo å peke på at rapporten også har gode løsninger for trafikkavvikling, tilgang til kollektivtrafikk og adkomstmuligheter for publikum ved en lokalisering av storbylegevakten på "trekanttomta" ved Ullevål sykehus.