Spørsmål og svar om politisk streik - Fagforbundet

Spørsmål og svar om politisk streik

Her finner du svar på aktuelle spørsmål

Fagforbundet har oppfordret alle sine medlemmer til å delta i aksjonen, og har varslet uttak på alle medlemmer ved alle virksomheter som er omfattet av en tariffavtale, også uten tilknytning til hovedorganisasjon. Fagforeninger må varsle arbeidsgiver lokalt, også de på standard tariffavtaler.
 
Under finner du svar på en rekke vanlige spørsmål tilknyttet en politisk streik, se også vedlegget i lenken til nederst

”Hva er en politisk streik”. (wrd) Hva er en politisk streik (pdf)

Hvem tas ut i streik? Den politiske streiken 28. januar er frivillig. Det vil altså ikke bli foretatt noe streikeuttak fra sentralt hold, slik tilfelle er ved streik i forbindelse med tariffoppgjør. Vi oppfordrer likevel alle våre medlemmer til å delta på eget initiativ. Medlemmer uten tariffavtale kan også bli med, men arbeidsgiver må varsles lokalt.

Hvem skal ha beskjed om at jeg ønsker å streike? I utgangspunktet går fagforbundet ut i fra at alle våre medlemmer skal delta på streiken. Men hver enkelt arbeidstaker må gi tillitsvalgte og arbeidsgiver beskjed om at hun/han ikke ønsker å streike. Skal du delta på streiken, bør du snarest varsle arbeidsgiveren din, som da får tid til å ta nødvendige forholdsregler.

Tillitsvalgte bør ha en oversikt på over sitt eget område, om nødvendig med liste. Listen skal ikke overleveres arbeidsgiver!

Hvor lenge kan jeg ta fri fra jobb? Det er kun i streikeperioden (fra klokken 14-16) du har anledning til å ta fri fra jobben. Dette innebærer at du tidligst kan forlate jobben klokken 14, og at du må være tilbake på jobb senest klokken 16 (hvis du har arbeidstid som strekker seg utover klokken 16).

Kan arbeidsgiver nekte meg å delta? Streik er en lovlig aksjonsform, og arbeidsgiver skal ha tungtveiende grunner for å nekte ansatte å delta. Hva som er tungtveiende grunner er en skjønnsmessig vurdering, men det bør generelt dreie seg om forhold som berører liv og helse. Det er et viktig poeng at denne streiken ikke retter seg mot arbeidsgiverne – det er en politisk demonstrasjon rettet mot de politiske myndighetene.

Blir jeg trukket i lønn? Arbeidsgiver har anledning til å foreta trekk i lønn for de to timene streiken varer. Men erfaring viser at arbeidsgiver ikke pleier å foreta dette lønnstrekket, fordi omkostningene ved å beregne bortfall av lønn for en eller to timer er relativt store. Et eventuelt lønnstap ved politisk streik vil ikke bli dekket.

Er streiken lovlig? Ja. En politisk streik er ikke en streik i arbeidstvistlovens forstand, og arbeidsgivere har derfor i teorien en mulighet til å klage streiken inn for arbeidsretten. Men den planlagte politiske streiken oppfyller alle de følgende tre vilkårene arbeidsretten tidligere har vektlagt, og den bør derfor anses som en lovlig aksjon:

  • kortvarig (normalt 1-2 timer)
  • varslet (normalt ca. 2 uker før gjennomføring)
  • rettet mot politiske standpunkt som ikke direkte berører egne lønns- og avtaleforhold

Norske arbeidstakere har lang tradisjon med å gjennomføre politiske demonstrasjonsstreiker, de bygger på gjeldende rettspraksis fra arbeidsretten tilbake til 1920.

Kan andre overta mine arbeidsoppgaver eller er det streikebryteri? I en politisk streik kan arbeidsgiver sette inn andre til å gjøre din jobb, uten at det er streikebryteri.

Må det foregå en markering der jeg bor for at jeg skal kunne streike? Nei, det å streike disse to timene er en politisk markering i seg selv. Vi oppfordrer likevel alle som streiker til å delta på nærmeste markering, slik at det blir tydelig at mange stiller seg bak den politiske protesten. Oversikt over streikearrangementene finner du her

Kan arbeidsgiver kreve at jeg tar igjen eller jobber inn de to timene senere? Nei, dette er ikke en permisjon, det er en streik i to timer, og disse timene skal derfor ikke gjøres opp for på et senere tidspunkt.

 

Dokumenter