Folk flest ønsker ikke midlertidig stilling - Fagforbundet

Folk flest ønsker ikke midlertidig stilling

mette

Landsstyret i Fagforbundet vedtok 11. desember en uttalelse om midlertidige stillinger - stikk i strid med regjeringas politikk.

«Med dagens regler er cirka åtte prosent av de ansatte midlertidig ansatt. Flertallet av disse ønsker seg en fast jobb. Regjeringens forslag vil øke andelen midlertidig ansatte. De legger i større grad opp til at faste stillinger, kan erstattes av midlertidige jobber.

Regjeringen griper direkte inn i hverdagen til folk flest. De tar fra dem muligheten til et stabilt arbeidsforhold og et forutsigbart privatliv. Den som ikke har fast jobb og familiene deres opplever usikkerhet rundt personlig økonomi og mulighet til å planlegge karriere og privatliv blir vanskelig. Det å få boliglån blir en utopi for mange, når de ikke kan vise til en forutsigbar inntekt.

Det er ikke dokumentert at forslaget vil gi flere arbeidsplasser eller flere faste ansettelser. Studier i OECD Employment Outlook og vurderinger fra departementet sier at faste ansettelser vil erstattes av midlertidige. Stillingsvernet svekkes ytterligere og forsterker de uheldige sidene for dem som er midlertidig ansatt. Det er heller ingen ting som tyder på at midlertidige ansettelser vil øke sysselsettingen blant ungdom og utsatte grupper. Utvidet bruk av midlertidige ansatte vil derimot kunne føre til mer diskriminering av allerede utsatte grupper som funksjonshemmede, innvandrere og gravide. Det er skremmende at H, FrP, V og KrF skyver mennesker i en sårbar situasjon foran seg når de vet at midlertidige ansettelser gir økt sårbarhet for utsatte grupper.

Dette er ikke en forbedring for folk flest. Endringene vil bety at flere vil måtte leve med usikre jobber på arbeidsgivernes betingelser. Flere midlertidige stillinger er valgfrihet for arbeidsgiverne. Utvidet bruk av midlertidige ansettelse overfører risiko og usikkerhet fra arbeidsgivere til arbeidssøkere.

Flere midlertidige ansatte reduserer arbeidsgivernes interesse for å investere i kompetanseheving og svekker muligheten for ansatte til å bidra aktivt i virksomhetens utvikling. Varsling av kritikkverdige forhold og forslag om forbedringstiltak vil reduseres av frykt for ikke å få fast jobb, eller fordi man ikke vet om muligheten for varig tilsetting. Regjeringens forslag til begrensninger og reguleringer av adgangen til å bruke midlertidige ansettelser ser dessuten ut til å bli vanskelig å håndheve.

På sikt vil regjeringens politikk svekke norsk konkurranseevne, og bidra til å rive ned grunnmuren for den høye sysselsettingen og produktiviteten vi har i dag. Fast ansettelse er en viktig forutsetning for produktivitet, kvalitet, kompetanseutvikling og omstillingsevne som øker verdiskapingen.

De borgerlige partiene H, Frp, V og KrF lukker øyne og øre for forskning og godt begrunnet argumentasjon fra arbeidstakernes representanter. De ser bort fra de negative konsekvensene forslaget vil ha for landets arbeidstakere og arbeidsplasser.

Fagforbundet støtter aktivt opp om den planlagte landsomfattende aksjonen mot endringene i arbeidsmiljøloven, i månedsskiftet januar – februar.»

Last ned uttalelsen om midlertidige stillinger