Pressemelding Disse tas ut i streik i første fase vedr tariffoppgjøret i Oslo kommune - Fagforbundet

Pressemelding Disse tas ut i streik i første fase vedr tariffoppgjøret i Oslo kommune

bannertariff2014

Fagforbundet Oslo har i henhold til ordinære prosedyrer ved mekling meldt plassfratredelse for 1639 medlemmer fordelt på 14 bydeler og 24 etater /kommunale foretak. Uttaket i fase 1 omfatter hovedsaklig kontorfaglig personell. I Bymiljøetaten tar vi ut trafikkbetjenter og ved Kemnerkontoret tar vi ut alle bortsett fra de som utbetaler skatt tilgode.

Det er avtalt at meklingen mellom Oslo kommune og Fagforbundet Oslo har frist søndag 25. mai klokken 24.00. Dersom partene ikke oppnår enighet vil det bli streik i Oslo kommune fra arbeidsdagens begynnelse mandag 26. mai 2014.

Uttaket gjelder:

 1. 14 bydeler (unntatt Vestre Aker)
 2. Bymiljøetaten
 3. Barne- og familieetaten
 4. Eiendoms- og byfornyelsesetaten
 5. Energigjenvinningsetaten
 6. Renovasjonsetaten
 7. Gravferdsetaten
 8. Helseetaten
 9. Velferdsetaten
 10. Sykehjemsetaten
 11. Kommunerevisjonen
 12. Kulturetaten
 13. Munch-museet
 14. Næringsetaten
 15. Vann- og avløpsetaten
 16. Plan- og bygningsetaten
 17. Utviklings- og kompetanseetaten
 18. Sykehjemsetaten
 19. Oslo Kemnerkontor
 20. Utdanningsetaten
 21. Undervisningsbygg KF
 22. Karea Oslo KF
 23. Omsorgsbygg KF
 24. Boligbygg KF
 25. Oslo Havn KF

Hovedhensikten med streikeuttaket er å ramme arbeidsgiver økonomisk samtidig som Fagforbundet Oslo har tatt ut grupper som representerer hovedkravene. Det er videre tatt hensyn til å ikke ramme liv og helse i streikeuttaket.

 Blant kravene Fagforbundet Oslo har levert er:

 • Et generelt kronetillegg til alle ansatte, sentrale justeringer for enkeltgrupper.
 • Reallønnsøkning for dem med lavere og midlere inntekter.
 • Det avsettes ikke midler til lokale forhandlinger.
 • KAHs krav skal bidra til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn
 • Betydelig heving av tillegg for særskilt/ubekvem arbeidstid.
 • Ledere sikres høyere lønn enn dem de er satt til å lede.
 • Likeverdige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår ved anbud/utskilling/ konkurranseutsetting/fristilling av oppgaver/tjenester fra forvaltningen
 • Kompensasjon for real- og formalkompetanse.
 • At ansatte som arbeider mer enn hver tredje helg etter tjenesteplan får styrket sitt ekstra tillegg
 • Pensjonsordningen skal tariffestes.