Pensjonister skuffet over trygdeoppgjøret - Fagforbundet

Pensjonister skuffet over trygdeoppgjøret

Borge Rørvik, leder i Pensjonistforbundet
Borge Rørvik, leder i Pensjonistforbundet (Foto: Pensjonistforbundet)

Trygdeoppgjøret er i havn og angår om lag en million nordmenn, hvorav 800 000 alderspensjonister. Det skal regulere grunnbeløpet og pensjonene i Folketrygden.

Grunnbeløpet vil etter årets drøftinger øke fra 85 245 kroner til 88 370 kroner. Dette utgjør en økning på 3,67 prosent. Alderspensjon under opptjening oppreguleres også med 3,67 prosent, mens regulering av den løpende alderspensjonen for dagens pensjonister blir på 2,89 prosent.

Urimelig forskjell

Siden pensjonsreformen har alderspensjonister hatt en verdiregulering av pensjonene sine som er svakere enn lønnsutviklinga for yrkesaktive. Denne forskjellen har Pensjonistforbundet kjempet mot. De har fått støtte fra Fremskrittspartiet, derfor var skuffelsen stor da arbeidsminister Robert Eriksson ikke stod ved sitt uttalte ønske om å fjerne denne forskjellsbehandlingen. Løftebrudd, kaller pensjonistforbundet årets trygdeoppgjør.

I år som i fjor, kom Pensjonistforbundet med en protokolltilførsel som understreker at de er motstander av en årlig underregulering av pensjoner med 0,75 prosent.

– Dette opplever landets pensjonister som svært urettferdig. Vi håper nå at arbeidsministeren vil starte arbeidet med å ta underreguleringen opp til vurdering så raskt som mulig, sier leder i Pensjonistforbundet, Borge Rørvik.

 

Nye satser etter Trygdeoppgjøret 2014:

 • Regulering av grunnbeløpet (G) øker fra 85 245 kroner til 88 370 kroner. Dette tilsvarer en økning på 3,67 prosent. Denne reguleringen gjelder også for alderspensjon under opptjening og uførepensjon.
 • Regulering av løpende pensjoner gir alderspensjonister en økning på 2,89 prosent.
 • Regulering av satsene for minste pensjonsnivå øker med 3,16 prosent.

Minste pensjonsnivå for alderspensjonister etter reguleringen utgjør:

 • Lav sats 137 768 (ektefellen har pensjon)
 • Ordinær sats 160 285 (ektefellen har ikke pensjon, men inntekt over 2G)
 • Høy sats 173 274 (enslig pensjonist samt for pensjonist med ektefelle med inntekt under 2 G)
 • Særskilt sats 270 240 (forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg)

Minstepensjon for uførepensjonister etter reguleringen utgjør:          

 • Enslig uførepensjonist: 176 736 kroner
 • Gift (med annen minstepensjonist): 163 488 kroner     
 • Gift (ektefelle har tilleggspensjon høyere enn ordinært særtillegg): 140 508 kroner
 • Ung ufør enslig: 218 268 kroner