Høyrebyrådet i Oslo svekker kvaliteten i barnehager - Fagforbundet

Høyrebyrådet i Oslo svekker kvaliteten i barnehager

Kommunale barnehager med god bemanningsfaktor bidrar til å sikre Oslos barn like muligheter, skriver Roger Dehlin, nestleder Fagforbundet Oslo i dette innlegget

Høyrebyrådet i Oslo har startet en massiv kommersialisering av barnehagesektoren i Oslo. Først og fremst ved å sørge for at ingen nye offentlige barnehager bygges, men også gjennom konkurranseutsetting og snart salg av kommunale barnehager. Foreldre og ansatte snakker for døve ører til de borgerlige politikerne om betydningene av grunnbemanningsnorm, kvalifisert personale og kontinuitet for å sikre kvalitet i barnehagene.  Svarene vi får vitner om kunnskapsløshet fra Høyrepolitikere om konkurranseutsetting av barnehager

Høyrepolitikerne påstår at krav til bemanning er nedfelt i barnehageloven med detaljerte bestemmelser om pedagogtetthet og at assistentbemanning skal være tilstrekkelig. Det er den tariffestede grunnbemanningsavtalen dere ikke vil benytte som har det, i § 18 i loven står det helt generelt at bemanningen må være tilstrekkelig.

Kommersielt drevne barnehager (AS’er) har hatt klart lavere bemanning enn andre private og kommunale barnehager. Men selv om mange kommersielt drevne barnehager opplagt har hatt vesentlig lavere personalkostnader, er det knapt noen kommune som har våget å redusere tilskuddet.

Høyre velger å ikke sikre de ansatte en god tjenestepensjon også etter virksomhetsoverdragelse gjennom anbudsdokumentene. De hevder at ny arbeidsgiver kan gjøre eksisterende pensjonsordning gjeldende. Men det er her profitten ligger, så ingen kommersiell aktør gjør det. Kostnadsforskjellen på kommunal og billigste private tjenestepensjon er stor for barnehagene. De kommersielle aktørene henter ut profitten ved å legge inn tilbud med lavere bemanning enn dagens og/eller lavere personalkostnader pr årsverk. Dette er årsaken til høye overskudd i mange kommersielle barnehager. Dessverre synes flertallet av Oslos politikere at lavtlønnskvinner skal betale mesteparten av Oslos besparelser og de private barnehagenes millionoverskudd.

Størrelsen på bemanning er ikke bare en kostnadsfaktor, men først og fremst en viktig kvalitetsindikator i barnehage. Byrådet har en grunnbemanningsnorm, et kvalitetsprogram og kvalitetsundersøkelser som gjelder for de kommunale barnehagene. Systematisk kvalitetsarbeid. Hvorfor de vedtar at private barnehager som mottar kommunal støtte ikke skal følge dette er oppsiktsvekkende.

Professor i samfunnsøkonomi Mari Rege sier følgende om barnehagedrift: ”Det er det mest effektive virkemidlet vi har for å gi norske barn likere muligheter for å lykkes i utdanning og arbeidsliv”. Synd vi ikke har politikere i Oslo bystyre som ser slike sammenhenger i en by med store sosiale forskjeller. Å drive egne kommunale barnehager med god bemanningsfaktor bidrar til å sikre Oslos barn like muligheter.

 

Les også Fagforbundet Oslos barnehageuttalelse Stopp privatiseringa av de kommunale barnehagene