Stopp privatiseringa av de kommunale barnehagene - Fagforbundet

Stopp privatiseringa av de kommunale barnehagene

Forslag til uttalelse fra fylkesstyret i Fagforbundet Oslo ble enstemmig vedtatt torsdag 20. mars.

 

Stopp privatiseringa av de kommunale barnehagene

Den første runden av Høyre-byrådets privatisering av de kommunale barnehagene i Oslo er i gang. Tre av syv foreslåtte barnehager konkurranseutsettes, og i løpet av våren får vi vite hvilke ti kommunale barnehager byrådet skal selge. I tillegg er det byggestopp for kommunalt drevne barnehager. Fagforbundet Oslo frykter nok at dette kun er første steg mot full privatisering av Oslos barnehager.

Vi frykter at lavere bemanning og dårligere lønns- og pensjonsvilkår skaper store skiller mellom de kommunale og private barnehagene. I tillegg gir kommersialiseringen av barnehagehagesektoren usikkerhet for foreldrene, blant annet med konkurranseutsetting hvert 6. år og fare for at selskaper går konkurs slik at barna står uten barnehageplass. I tillegg blir lokaldemokratiet overkjørt. Bydelene har ingen innflytelse på om deres barnehager blir privatisert, hvilke som blir det, og de får ikke lov å bygge barnehager i egenregi.

Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre har konsekvent i to tiår sluppet til private virksomheter på en rekke områder som var offentlige drevet.  Privatiseringen skjer som regel skrittvis, med enkeltinstitusjoner som prøveprosjekter. Med Oslo kino gikk man veien til foretak først, så til A/S så til salg. Vi har sett prøveprosjekter bli evaluert, og uavhengig av konklusjon i en evaluering, så er Fagforbundet Oslos erfaring at byrådet vil fortsette privatiseringen. Bygging av OPS-skoler er et godt eksempel på ikke-lønnsom privatisering.

Privatiseringen av Oslo er ideologisk fundamentert. Derfor har Fagforbundet Oslo liten tillit når byrådet møter den massive kritikken byrådet mot konkurranseutsetting av barnehager med en argumentasjon om at alle skal høres, det skal evalueres, det skal skapes mangfold det skal bli et like godt tilbud, og det er ett prøveprosjekt. Det dreier seg ikke om barnas beste. Men det vil ha konsekvenser for kvaliteten på tjenesten, og det vil gi ansatte dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Fagforbundet Oslo vet hvor Høyre og FrP står ift privatisering, men vi er overrasket at privatiseringen ikke plager sentrumspartiene og spesielt KrF mer. For Fagforbundet Oslo er det et paradoks at FrP har mer gjennomslag utenfor byråd enn i byråd.

Den svenske forskeren Laura Hartman gjennomførte for noen år siden den største nordiske undersøkelsen om konkurranseutsetting og anbud. Hun og hennes kolleger fant at det ikke er noe som tyder på at privatisering og anbud hadde gjort tjenestene bedre eller billigere. Det som derimot er et faktum er at mange har gjort seg veldig rike på å produsere velferdstjenester i Sverige. I nabolandet vårt raser en debatt om hvorfor 30 milliarder velferdskroner har gått til privat profitt, mye av det til store internasjonale investeringsfond i skatteparadis. Svenskene syns ikke det er greit og vi i Fagforbundet er enige.

Derfor krever Fagforbundet Oslo at

  •  salget av de kommunale barnehagene stanses
  • ingen nye barnehager konkurranseutsettes før prøveprosjektet er evaluert
  • Oslo kommune igjen bygger og gir bydelene anledning til å drive nye barnehager i egenregi.

 

Tilskuddsordningen fremmer privatisering

Private barnehager i Oslo har reelt sett bedre finansiering enn de kommunale.  Dette har De Facto nylig dokumentert. Selv FrP i sitt alternative budsjett konkluderer med at private barnehageeiere kan trekke ut gevinster utover normal profitt i Oslo. FrP konkluderer: ”Vi ser at Private Equity-bransjen inntar barnehagesektoren, og det kan kun være fordi de ser en betydelig inntjening i sektoren. ”

Bakgrunnen for dette er at private barnehager får tilskudd ut fra kostnadene i kommunens kommunale barnehager. Unntaket er dersom kommunen ikke selv har barnehager. Da får de private barnehagene tilskuddet beregnet ut fra en nasjonal sats. Det vil si at for kommuner med høyere utgifter til sine kommunale barnehager enn den nasjonale satsen, vil det være økonomisk lønnsomt å privatisere alle barnehagene.

Finansieringsordningen skulle sikre eierne av ikke-kommunale barnehager en sikker inntektskilde og mulig gevinst. Det innebærer ikke en likebehandling, men en særbehandling av ikke-kommunale barnehager. Når de ikke-kommunale barnehagene hevder at det er ”vanskelig å ta stilling til hvor realistiske budsjettene faktisk er, og å innrette driften etter tilskuddet”, mener Fagforbundet at dette er et argument for at de ikke-kommunale barnehagene i stedet bør sende inn sine egne budsjett til kommunen.

Fagforbundet Oslo krever at budsjettet videreføres som beregningsgrunnlag for tilskudd til både kommunale og ikke-kommunale barnehager, og at de ikke-kommunale barnehagene i stedet bør sende inn sine egne budsjetter til kommunen som beregningsgrunnlag. På denne måten vil kommunale og ikke-kommunale barnehager bli likebehandlet og bystyret vil bevilge midler for neste års budsjett til både kommunale og ikke-kommunale barnehager ut fra innsendte budsjetter fra barnehagene. Videre vil Fagforbundet Oslo arbeide for at det må ligge avtaler mellom kommunen og den enkelte ikke-kommunale barnehagen i grunn for en slik ordning.

 

Privatisering lønner seg uansett ikke

De Facto viser at privatiseringen kan bli langt dyrere enn antatt for Oslo kommune, og at Oslos samlede kostnader til barnehager bli høyere enn i dag. PwC-rapporten utelater en rekke kostnader rundt privatisering i sine beregninger. Dette viser at bystyreflertallets beslutning er basert på ideologi og ikke økonomi, og at konkurranseutsetting av barnehagene i Oslo neppe lønner seg.

Det er skuffende at kommunen bruker tid og ressurser på dette framfor det som skaper kvalitet for barna. Oslo kommune har store utfordringer med å skaffe nok kompetente ansatte og har ikke budsjetter til vikarer, og da blir dette gal bruk av kommunens ressurser.

 

Vil skape dårligere lønns- og arbeidsvilkår eller dårligere kvalitet

For Fagforbundet Oslo er allikevel det viktigste at det ikke lønner seg for kvalitetens skyld. Det er en sammenhang mellom antall ansatte, kompetanse og kvalitet. 80 % av kostnadene i barnehager er personalkostnader. Skal driften bli mer lønnsom i en barnehage må den enten ta inn flere barn og beholde antall ansatte, eller ha færre ansatte med samme antall barn.Vedtaket fra bystyret sier at de private skal slippe å forholde seg til minstebemanningsnormen som gjelder i de kommunale barnehagene, de slipper å følge Oslo kommunes tariffvilkår og å tilby en likegod pensjonsordning for de ansatte. Byrådet tar fra kvinner i lavlønnsyrker og gir til multinasjonale selskaper

 

Anbud sikrer ikke kvalitet

Selv om kvalitet skal telle 70 % i anbudskonkurransen, og pris 30 %, har vi ved flere anledninger sett at alle aktørene får full score på kvalitet, og da er det kun prisen igjen å avgjøre konkurransen på. Dette er blant annet begrunnelsen for at Kirkens bymisjon har trukket seg ut av anbudskonkurranser for sykehjem. Dessuten avgjøres ikke kvaliteten av hvem som kan beskrive den best i et anbudsdokument, men hvem som faktisk kan levere best. Og det sier anbudskonkurransen ingenting om. Når tidligere byråd for barnehager i Oslo, Torger Ødegård (H), har uttalt at det ikke nødvendigvis er sammenheng mellom antall ansatte og kvalitet i barnehagene, understreker dette behovet for en diskusjon om hva som er kvalitet i barnehagene og hvordan denne kvaliteten skal etterprøves. Bystyret i Oslo har vedtatt seg bort fra spørsmål om kvalitet, og framtidens demokratiske kontroll med pålagte kommunale oppgaver og kommunale utgifter

 

Konkurranseutsetting kutter i både kommunale og private barnehager

Konkurranseutsatte barnehager ansees fortsatt for å være kommunale, ettersom det kun er driften som kontrakteres ut. Ved å konkurranseutsette de ”dyreste” kommunale barnehagene først vil kommunen gradvis kutte kostnadene til sine ”kommunale” barnehager. Forutsatt selvfølgelig at de private aktørene vil drive billigere enn det kommunen gjorde. Når kommunen får kuttet utgiftene til sine kommunale barnehager, kutter man også i tilskuddene til de private barnehagene, siden disse tilskuddene beregnes ut fra gjennomsnittskostnadene i de kommunale barnehagene. Ettersom Oslo kommune allerede ligger under den nasjonale satsen for tilskudd, vil det bli dyrt for Oslo å privatisere alle barnehagene. Men konkurranseutsetting kan bidra til å presse utgiftene ytterlige ned, og dermed redusere tilskuddene til de private barnehagene. Så er det bare å gjette om hvorvidt dette kommer til å gå på bekostning av kvaliteten i barnehagene, eller av overskuddet til de kommersielle eierne.

 

Fagforbundet Oslo krever

  • at tilskuddsordningene til barnehagen omgjøres slik at alle barnehager likebehandles ut i fra reelle kostnader.
  • at alle som mottar kommunal støtte skal følge standardene for Oslo-barnehagen, og være pålagt å delta i kvalitetsundersøkelsene.
  • at grunnbemanningsavtalen skal gjelde alle som får kommunalstøtte for å drive barnehage i Oslo

 

Bygge allianser – mer makt nedenfra

Fagforbundet Oslo vil fortsette kampen mot Høyre-byrådets privatiseringspolitikk. Vi er glad for alle som engasjerer seg og vil samarbeide med foreldrene om deres aksjoner, Utdanningsforbundet Oslo og LO Oslo. 

Fagforbundet Oslo vil

  • Sammen med våre allierte fortsette kampen mot privatisering.
  • Jobbe for byrådsskifte i 2015.