Krever anstendig, trygg inntekt til alle - Fagforbundet

Krever anstendig, trygg inntekt til alle

Optimistisk. – Vi forventer gode og ansvarlige løsninger, sier Fagforbundets leder, Mette Nord, i det LOs største forbund går inn i årets lønnsforhandlinger.

Krever rettferdighet

– Det Fagforbundet krever for medlemmene, handler om hverdagslivet vårt, understreket forbundsleder Mette Nord på et presseseminar i dag, 14. mars. 

– Fagforbundets tariffoppgjør handler om å få en anstendig lønn og pensjon og arbeidsvilkår for alle helsearbeiderne - som det trengs mange flere av framover. De skal få hele og faste stillinger slik at de har sikker inntekt og en forutsigbar hverdag. 

– Alle som arbeider i kollektivtrafikken skal ha trygge arbeidsgivere som verdsetter den jobben de gjør og ikke hele tida leter etter billigste måte å få jobben gjort på. Renholdere og andre arbeidstakere som gjør arbeid vi ikke kan klare oss uten, skal ha anstendige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår. 

– De som har høyskole og annen høyere utdanning skal ha vilkår som gjør at de søker seg arbeid i kommunene, i spesialisthelsetjenesten og i hele offentlig sektor. De trengs i administrasjonene, i skolene, barnehagene og på sykehjemmene. De trengs i planleggingen og driften av velfungerende og effektive kommuner og for å gi oss offentlige velferdstjenester av god kvalitet. 

– De tariffoppgjørene Fagforbundet og LO Kommune har foran seg handler om alle de arbeidstakerne som til sammen sørger for at vi har trygge og gode rammer rundt hverdagslivet vårt, sa Mette Nord til pressen.

Skal ha kompensasjon for svakest lønnsvekst

Det tekniske beregningsutvalget la tidligere i år fram grunnlaget for inntektsoppgjøret 2014. I snitt har kommuneansatte hvert år fått 5 800 kroner mindre lønnsøkning enn ansatte i industrien de siste fem åra (se tabell):

– Dette kan ikke fortsette, sa Mette Nord. – Fagforbundet mener at det må kompenseres når vi skal forhandle rammene i offentlig sektor.

Unisone krav fra medlemmene

Fagforbundets rammekrav for tariffoppgjøret 2014 bygger på innspill fra medlemmer og tillitsvalgte på lokalt plan. Lønna skal fastsettes i sentrale forhandlinger og generelle tillegg skal gis i kroner og ikke prosent. Den lokale potten skal være minst mulig, eventuelt med klare sentrale føringer på det som fordeles lokalt.

Dette er Fagforbundets krav:

  • Sikre kjøpekraft
  • Sikre likelønn og lønnsutvikling ved kombinasjon av generelle tillegg og heving av tariffavtalens ansiennitetsstiger/minstelønnssatser
  • Sikre garantiordninger for å fremme likelønn og lønnsutvikling for lavlønte
  • Forsterke retten til uttelling for kompetanse, herunder tilleggs- og spesialutdanning, realkompetanse og lederansvar
  • Forsterke retten til full stilling og fast ansettelse
  • Heve tillegg for ubekvem arbeidstid
  • Følge opp Stortingets behandling av offentlig uførepensjon, og sikre vilkår og nivå på offentlig AFP og tjenestepensjon

Last ned pressemelding fra Fagforbundet om tariffoppgjøret 2014
Last ned flere tall om lønnsutvikling