Nyhetsbrev fra Faggruppe NAV - Fagforbundet

Nyhetsbrev fra Faggruppe NAV

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om

Invitasjon til dagskonferanse om partnerskapet i NAV-kontorene

KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeidsdepartementet inviterer i fellesskap til en dagskonferanse om partnerskapet mellom stat og kommune i NAV-kontoret. Konferansen er for rådmenn, NAV-ledere, avdelingsledere ved NAV-kontor, NAV fylke, fylkesmannen, KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Arbeidsdepartementet og andre med interesse i partnerskapet. Les mer         

Krever tilbake bostøtte

Stortinget har vedtatt at det skal føres etterkontroll av bostøtte og Husbanken har nå gjennomført etterkontroll med nye regler. 3300 husstander får i disse dager et varsel om at de må betale tilbake for mye utbetalt bostøtte. Disse husstander har hatt en årsinntekt over 100.000 kroner høyere en inntektsgrensen for å motta bostøtte.  Les mer

Flere funksjonshemmede får mulighet til å være aktive

Regjeringen styrker den økonomiske rammen for aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år med 30 millioner kroner. Tilskuddsordningen for aktivitetshjelpemidler til funksjonshemmede over 26 år innføres fra 1. juli 2014. I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2014 økes rammen fra 25 millioner til 55 millioner. Dette tilsvarer anslått helårsvirkning. Ordningen blir dermed godt finansiert allerede i 2014. Regjeringen tar med dette høyde for at det kan komme mange søknader det første året. Les mer

Økt innsats for personer med nedsatt arbeidsevne

Regjeringen vil ha flere i jobb og øker antall tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne med 1000 plasser i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2014. Regjeringen legger opp til et tiltaksnivå på 69 700 tiltaksplasser i gjennomsnitt i 2014, fordelt på om lag 57 700 plasser for personer med nedsatt arbeidsevne og om lag 12 000 plasser for ledige. I tillegg kommer 400 plasser knyttet til forsøket med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd. Les mer   

Gjeninnfører stønad til rimelige hjelpemidler

Personer med nedsatt funksjonsevne får fra 2014 igjen dekket utgiftene til viktige hjelpemidler. – Regjeringen tar grep for dem som trenger det mest. Dette vil gi flere en enklere hverdag, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. I 2012 ble det kuttet i hjelpemiddelsortimentet. Dette har gitt uheldige utslag for mennesker som har stort behov for spesialutviklede hjelpemidler. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å gjeninnføre stønad til slikt utstyr, og foreslår å bevilge 8 millioner kroner til formålet. Stønaden vil bli gjeninnført som en tilskuddsordning. Les mer